Ocitli jste se ve složité situaci a hrozí vám ztráta bydlení?

Více informací

Kontaktní místa pro bydlení

Kontaktní místo pro bydlení (KMB) je poradenské pracoviště se zaměřením na oblast bydlení. Je určeno všem obyvatelům obce, kteří potřebují pomoci či poradit při řešení své bytové situace s cílem udržet si stávající standardní bydlení či hledat nejúčinnějších řešení bytové nouze (tedy vyloučení ze standardního bydlení).

Výhodou KMB je, že se občan dozví potřebné informace na jednom místě a není nucen obcházet jednotlivé úřady a organizace. Lépe se tak zorientuje v mnohdy nepřehledném systému podpor. Výhodou KMB je jeho dostupnost a nízkoprahovost – je otevřené všem, kteří mají jakýkoli problém s bydlením. KMB jsou obvykle součástí některého z odborů úřadu (nejvíce součástí sociálních či bytových odborů), je ale několik málo KMB, které provozují neziskové organizace..

V čem je KMB jiné než odborné sociální poradenství u neziskových organizací a na sociálních odborech?

Sociální odbory měst, kontaktní pracoviště úřadu práce nebo sociální programy neziskových organizací bývají vnímány většinovou populací jako místa pro „sociální případy". Navíc informace o tom, kam se obrátit či kde co funguje nejsou široce dostupné, člověk o daném poradenském místě musí vědět od někoho, kdo službu již využívá. Širší populace, která se do nepříznivé situace dostane poprvé, neví, kam jít pro radu a na známější místa (úřad práce apod.) se jít zdráhají a službu raději nevyužijí. Obecně poradenství také bývají orientována všeobecně (sociální), či specializovaně dávkové, dluhové nebo právní, ne však se zaměřením na řešení bytové nouze. Přestože většina sociálních služeb uvádí, že nadpoloviční podíl zakázek klientů se týká bytové nouze, tak málokterá služba má takto zaměřené poradenství a pokud ano, tak bývá úzce propojeno s programy dané organizace často pro specifickou cílovou skupinu (ne rozcestníkem na všechny možnosti v daném území).

Co KMB nabízí? Co nabízí lidem v bytové nouzi, bytovou nouzí ohroženým, veřejnosti, městu jako takovému a jeho politickým zástupcům?

Lidem, co navštíví KMB, poskytuje pracovník KMB základní poradenství a nasměrovává je na různé typy podpor.

Zde je několik příkladů:

  • Ten, kdo bydlí v nevyhovujících podmínkách a hledá standardní bydlení získá přehled o nabídkách obecních bytů pro různé cílové skupiny (sociální byty, byty pro seniory, profese, byty zvláštního určení...) a dále možnosti získání nájemního bydlení u soukromých vlastníků přes sociální realitní agentury či na volném trhu s byty.
  • Pokud někdo dostal výpověď z nájmu či má nejasnosti ohledně podmínek nájemní smlouvy a uvítal by k tomu konzultaci, je nasměrován na právní poradnu. V případě dluhů jsou klientovi KMB představeny možnosti řešení, jak dluhy splatit (např. požádat o příspěvek z nadačního fondu) a je mu případně domluvena konzultace v dluhové poradně.
  • Často také na KMB přichází lidé, kteří mají nízký příjem a hrozí jim ztráta bydlení. U nich pracovník KMB zjišťuje, zda by mohla daná domácnost dosáhnout na některou z dávek statní sociální podpory. KMB navštěvují i lidé, kteří si vyhlédli nájemní byt, ale nemají na kauci a hledají možnosti, jak prostředky na kauci získat. V takovém případě je jim doporučeno podat žádost o mimořádnou okamžitou pomoc nebo příspěvek z nadačního fondu a s vyplněním žádostí jim pracovní KMB pomůžeme.
  • Při konzultaci na KMB se obvykle objeví i další situace, které by daná osoba mohla řešit. U klientů, kteří sice přijdou na KMB se zakázkou bydlení, se ukáže, že řeší krizovou situaci nebo potřebují sociální či zdravotní podporu (např. psychiatričtí klienti).
  • Přínosy pro samosprávu vnímáme především v tom, že díky činnosti KMB má obec lepší přehled o rozsahu a dynamice bytové nouze na svém území a o aktuálních potřebách osob v bytové nouzi. Na základě těchto dat je možné efektivněji rozvíjet bytovou a sociální politiku samosprávy. Dále KMB napomáhá k tomu, že občané, kteří se obrátí na KMB s žádostí o pomoc, odchází s vědomím existence řešení jejich problému, díky pro-klientskému přístupu úředníků. Občané se tak častěji a s větší důvěrou obrací na pracovníky úřadů s žádostí o pomoc v bytové a sociální nouzi, protože s jejich službami mají lepší zkušenost a vnímají je jako prospěšné.

S kým KMB spolupracuje i mimo úřady a jak spolupráce konkrétně vypadá?

Pracovníci KMB mají přehled kontaktů na aktivity neziskových organizací pro různé cílové skupiny, ať už to jsou dluhové poradny, právní poradny, pobytové i terénní sociální služby i specializované služby pro osoby s duševním a mentálním onemocněním, pro uživatele drog a jiných psychotropních látek, oběti domácího násilí a jiné. Důležité je, aby pracovníci KMB dobře znali, co daná poradna, sociální služba nabízí a s čím může pomoci. Je vhodné danou službu navštívit (i formou stáže), nakontaktovat se přímo na konkrétní pracovníky a mít tak osobní vazby, mít možnost konkrétnímu pracovníkovi zavolat a položit dotaz a objednat k nim klienta KMB na konzultaci.

Dále jsou to kontakty na další typy podpory jako jsou různé nadační fondy, potravinová pomoc, nábytková banka.  Pracovník KMB má k dispozici seznam nadačních fondů a nabízí klientům pomoc s podáním žádosti u některého z nadačních fondů, Dále je pracovník KMB schopen předat základní informace o tom, kde lze získat potravinovou pomoc, kde je možné pořídit nábytek zdarma (odkazuje na služby nábytkové banky, případně pomůže vyhledat různé inzerce na webu).

Aktuálně jsou KMB realizována ve 20 pracovištích v 13 obcích ČR a další přibývají:

Již řadu let jsou KMB v provozu v Liberci, Plzni, Mostu, Písku, hl. m. Praze a na městských částech Praze 3, 7 a 14. Vznikají i na dalších pražských městských částech.

V rámci realizace projektů z výzev z Operačního programu Zaměstnanost plus jsou od začátku roku 2023 nově realizována KMB v Chomutově, Moravské Třebové, Otrokovicích, dále také v Rumburku a Starých Křečanech.

Kromě KMB na brněnském magistrátu vznikají pracoviště KMB i v další třech brněnských obvodech Brno-střed, Brno-sever a Brno-Židenice.

Pražané mohou řešit svou složitou bytovou situaci od ledna 2021 v kontaktním místě pro bydlení při Magistrátu hl. m. Prahy ve Škodově paláci.  

Na pražských městských částech můžete navštívit KMB na:

V Liberci je kontaktní místo pro bydlení součástí Centra bydlení Liberec, které mimo jiné zprostředkovává i materiální pomoc osobám v největší nouzi, spolupracuje s Potravinovou bankou Libereckého kraje, z. s. a Nábytkovou bankou Libereckého kraje, z. s. Díky registraci zájemců o městský byt dokáže centrum nabídnout cílenou pomoc.

Kontaktní místo pro bydlení města Mostu propojuje obyvatele v bytové nouzi a majitele bytů od srpna 2020. Radí rovněž předsedům SVJ a správcům domů.

V květnu 2020 vzniklo kontaktní místo pro bydlení v Plzni. V místě jsou klientům k dispozici jak zaměstnanci bytového odboru z oddělení nájmu, tak sociální pracovníci z oddělení sociální práce a dostupného sociálního bydlení. Registrovaní zájemci o městské bydlení si mohou byt vybírat na realitním portálu města, kde jsou prostory k pronájmu vyfotografované a podrobně popsané.

Datum poslední aktualizace: 6. 2. 2024

Přihlaste se k odběru novinek z oblasti sociálního bydlení a magazínu
Mít domov.