Ocitli jste se ve složité situaci a hrozí vám ztráta bydlení?

Více informací

Housing First

V mnoha tradičních službách pro lidi bez domova se od nich nejprve očekává, že prokáží, že jsou „připraveni k bydlení“, což znamená, že sociálním pracovníkům dokáží, že jsou schopni žít samostatně nebo jen s nízkou mírou podpory, a teprve poté mohou získat stabilní bydlení. V programu Housing First je bydlení výchozím bodem, nikoliv konečným cílem. Lidé získají standardní stabilní bydlení, které se za podpory sociálních pracovníků snaží udržet a přitom pracují na zlepšování dalších aspektů jejich života.

Přístup Housing Led je založen na okamžitém přístupu k bydlení bez předchozí přípravy a specifických podmínek pro vstup do bydlení (např. abstinence, vyřešená dluhová situace apod.). Cílové skupiny přístupu Housing Led se liší v míře potřebnosti: Housing Led je zaměřeno na osoby v bytové nouzi bez nutnosti intenzivní podpory pro udržení si bydlení; přístup Housing First, který je specifickou podkategorií přístupu Housing Led, je zaměřen na ty nejpotřebnější. 

Bydlení především neboli „Housing First“ je koncept, který vyvinul Dr. Sam Tsemberis v New Yorku na začátku devadesátých let. Jedná se o velmi úspěšný nástroj ukončování bezdomovectví.

Cílovou skupinou přístupu Housing First jsou zejména lidé bez domova, kteří tzv. „propadávají“ sítí sociálních služeb, mají špatný zdravotní stav, vážná duševní onemocnění, závislost na návykových látkách a další zdravotní omezení. Pro udržení bydlení zároveň potřebují velkou míru podpory ze strany sociálních pracovníků a dalších profesionálů.

Výzkumy ukazují, že Housing First velmi efektivně pomáhá osobám, které trpí dlouhodobým či opakovaným bezdomovectvím a které jsou ohroženy ztrátou domova.

Základní principy Housing First:

Programy Housing First jsou odlišné od programů prostupného bydlení především tím, že je poskytnuto standardní bydlení rychle a bez přípravy. Bydlení představuje základní potřebu, bez které není možné se efektivně snažit o sociální integraci. Uživatelům programů Housing First bydlení poskytuje bezpečí, stabilitu, přináší pocit kontroly a umožňuje jim stanovit si další životní priority. Tím se Housing First  liší od jiných služeb pro lidi bez domova, které se snaží uživatele připravit na bydlení ještě předtím, než bydlení získají. Během a po zabydlení je uživatelům poskytována intenzivní podpora především formou sociální práce, která cílí zejména na udržení bydlení, zdraví, životní spokojenost a sociální integraci.

Více informací o přístupu Housing First a jeho využití v praxi najdete v naší Metodice Housing First.

O jednotlivách principech se dozvíte také v našem webináři zde.

 

Výzva č. 108 OPZ Podpora programu Housing First (Bydlení především) (2019–2022)

V roce 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu č. 108 v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) na podporu konceptu Housing First (Bydlení především). O dotaci se mohly ucházet obce, organizace zřizované obcemi či neziskové organizace. Z podaných žádostí bylo schváleno 13 projektů.

Hlavním cílem této výzvy byla podpora pilotního rozšíření konceptu Housing First (Bydlení především) včetně ověřování principů Housing First v praxi. V dlouhodobé perspektivě bylo nutné sledovat i sekundární dopady, kdy získání standardního bydlení, respektive přechod ze stavu bytové nouze do stavu bydlení, má potenciál nastartování celého komplexu pozitivních změn v dalších oblastech života účastníků programu Housing First (např. motivace ke zlepšení zdravotního stavu, vyšší aspirace pro vzdělávací kariéru dětí, rozšiřování a posilování sociálních vazeb, zvýšení sebevědomí a snaha o vyšší sebeuplatnění včetně získání legálního zaměstnání atp.). Aby mohl být tento potenciál naplněn, existují určité principy, zásady, jejichž respektování výrazně usnadní procesy komplexní změny a naopak je riziko, že bez jejich zakomponování do praxe Housing First programu může být ohrožen i primární cíl – trvalé udržení bydlení.

V květnu 2023 vyšla evaluační zpráva Housing First: Rok po nastěhování (změny u zabydlených domácností). Zprávu, která se věnuje vyhodnocení výzvy č. 108 OPZ Podpora programu Housing First, vypracovalo evaluační oddělení MPSV.

Realizátorům projektů v rámci Výzvy č. 108 OPZ a dalším zájemcům o přístup Housing First nabízelo MPSV, skrze projekt Podpora sociálního bydlení, podporu v oblastech systémových informací, metodické podpory, evaluace projektů, propojení s dalšími aktéry, přenosu výstupů z projektů do koncepčních a strategických materiálů a také publicity projektů.


Výzva č. 007 a 101 (specifická část B) OPZ+ Podpora sociálního bydlení (2022–2026)

Obě výzvy, které víceméně navazují na činnosti z předchozí výzvy č. 108 OPZ, jsou postaveny na principu Housing Led a pod něj spadajícího Housing First (okamžitý přístup k bydlení bez předchozí přípravy). Přístup Housing Led používá celkem 20 projektů z celkových 41 (obce i NNO, výzva č. 007 a 101 specifická část B OPZ+); přístup Housing First používá celkem 28 projektů z celkových 41 (obce i NNO, výzva č. 007 a 101 specifická část B OPZ+). Některé projekty používají současně oba přístupy.

Kromě hlavních aktivit – podpora při získání standardního bydlení a podpora při jeho udržení – projekty v rámci výzev zavádějí např. kontaktní místa pro bydlení, která slouží jako evidenční a především záchytný bod pro osoby v bytové nouzi, a další nástroje pro řešení bytové nouze na svém území. O samotnách výzvách a jednotlivých aktivitách se dozvíte zde a zde.

Národní kontaktní centrum našeho projektu Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění jednotlivé realizátory metodicky podporuje a vzájemně propojuje, a to nejen prostřednictvím přenosu dobré praxe, ale také díky organizaci workshopů a jiných společných akcí. Více informací o současném projektu a jeho aktivitách najdete zde.

Mapu všech současných realizátorů a další informace najdete zde.

 

Rozdíl mezi Housing First a Housing Ready:

 

Playlist webinářů k Housing First

Výzkumné zprávy k Housing First v ČR

Housing First pro rodiny s dětmi v Brně (2016-2018):

Housing First pro rodiny s dětmi v Brně: Analýza výchozího stavu účastníků z cílové skupiny projektu (2018)

Housing First pro rodiny s dětmi v Brně: Průběžná evaluační zpráva 1 (2018)

Housing First pro rodiny s dětmi v Brně: Průběžná evaluační zpráva 2 (2018)

Housing First pro rodiny s dětmi v Brně: Závěrečná evaluační zpráva / Analýza cílového stavu (2018)

Housing First pro rodiny s dětmi v Brně: Dosledování dopadů  po pěti letech (2023)

Programy Housing First v rámci výzvy 108 OPZ (2019-2022)

Charakteristika zabydlených domácností (2022), YouTube

Rok po nastěhování. Změny u zabydlených domácností (2023), YouTube

Pilotní rozšiřování programu Housing First. Souhrnné vyhodnocení dosavadních zjištění (2023)

2 roky po nastěhování. (dosud nezveřejněno)

Ověření přínosů projektů Housing First pro zabydlené osoby – kvalitativní šetření (2022)

Jihlava: Testování konceptu Housing First (případová studie) (2022)

Romodrom: Housing First v Moravskoslezském kraji (případová studie) (2022)

Závěrečná zpráva o hodnocení věrnosti původnímu modelu HF (2022)  

Metodiky k Housing First

Evropská příručka Bydlení především (Housing First Europe Hub, 2017)

Evropská příručka Housing First pro mladé (Housing First Europe Hub, MPSV; 2022)

Metodika Housing First – 2. verze (MPSV; 2022)

Metodika inovačního řešení „Housing First pro rodiny s dětmi“ (Rapid Re-Housing) (OU; 2022)

Prevence a řešení sousedských stížností (MPSV; 2023)

Metodika externí podpory programům Housing First v ČR (Platforma pro sociální bydlení; 2022)

Canadian Housing First Toolkit (Mental Health Commission of Canada; 2014)

Housing First: The Pathways Model to End Homelessness for People with Mental Health (Sam Tsemberis; 2015)  

 Dokumenty a vzory z praxe k HF

Anamnestický dotazník (Romodrom HF; 2022)

Dotazník Houser (Housing First Liberec; 2019)

Dotazník mapující požadavky na bydlení (Romodrom HF; 2022)

Dohoda o poskytování informací (Brno; 2020)

Dohoda o spolupráci (Brno; 2020)

Plán podpory (Brno; 2020)

Posouzení zranitelnosti (Brno; 2020)

Protikrizový plán (Brno; 2020)

Souhlas s úschovou klíčů (Brno; 2020)

Checklisty spolupráce s klientem (Liberec; 2019)

Intake rozhovor formulář (Liberec; 2019)

Souhlas se zpracováním osobních údajů (Liberec; 2019)

Role klíčového pracovníka podle systému HVO Querido (Nizozemsko) (Liberec; 2019)

Vyřizování potřebné dokumentace před nastěhováním (Liberec; 2019)

Předávání informací v rámci prevence ztráty bydlení a řešení dalších nepříznivých sociálních situací klientů (MPSV; 2019) 

 

Datum poslední aktualizace: 22. 5. 2024

Přihlaste se k odběru novinek z oblasti sociálního bydlení a magazínu
Mít domov.