Ocitli jste se ve složité situaci a hrozí vám ztráta bydlení?

Více informací

Dokumenty ke stažení

Analýzy a výzkumy

file icon A Mid-Term Analysis of the Impact of Structural Funds on Public, Cooperative and Social Housing in 2014–2020 (HE; 2018) 1.8 MB

Na základě mezinárodní spolupráce vznikla „Průběžná analýza dopadů strukturálních fondů na veřejné, sdílené a sociální bydlení v letech 2014–2020" zpracovaná organizací Housing Europe. Materiál pojednává o dostupném bydlení a klade důraz na dostupné bydlení jako na nezbytný nástroj napříč Evropskou unií k řešení společenských výzev, jimiž jsou například stárnutí populace, narůstající segregace, změny klimatu či problémy s bydlením pro mladé lidi.

V tomto kontextu jsou zde prezentovány první úspěchy jednotlivých zemí Evropy v rozmezí let 2014–2020. Dokument poukazuje na celkové globální údaje a plánované aktivity členských států. Jako inspirace jsou v analýze obsaženy také příklady inovativních projektů a přístupů.

V rámci členských států je zde uvedena také Česká republika a projekt „Podpora sociálního bydlení" realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Pozn.: Materiál je dostupný pouze v anglickém jazyce.

file icon Analýza dopadů nedostačujícího bydlení na školní a další problémy dětí v ČR (MPSV, Median; 2016) 1.5 MB

V roce 2016 realizovala agentura Median pod vedením předního českého sociologa Daniela Prokopa pro MPSV sekundární analýzu dopadů nedostačujícího bydlení na děti.

Projekt se zaměřil na problematiku dětí vyrůstajících v nevyhovujícím bydlení a vliv zmíněného faktoru především na školní či studijní výsledky dětí a jejich pozdější pracovní uplatnění. Projekt se zaměřoval na souhrnný popis počtu a věku dětí vyrůstajících v nevyhovujícím prostředí; studijní výsledky, výchovné a rodinné problémy dětí vyrůstajících v nevyhovujícím prostředí; studijní a pracovní charakteristiky dětí vyrůstajících v nevyhovujícím prostředí (retrospektivní pohled).

file icon Analýza FAWOS (MPSV; 2018) 1.1 MB

Cílem předkládané analýzy je popsat systém FAWOS, představit dopady systému, identifikovat odlišnosti a jejich charakter mezi Vídní a ČR, a identifikovat oblastí, ke kterým je nutné získat stanovisko z hlediska realizace obdobného systému v ČR a navrhnout doporučení. Při analýze byla využita data z výročních zpráv FAWOS a dalších volně dostupných online zdrojů a relevantních dokumentů.

file icon Analýza ideálního počtu sociálních bytů v obci i v domě: zahraniční zkušenosti a přenositelnost dobré praxe do ČR (MPSV; 2022) 2.1 MB

Studie se zabývá porovnáním zkušeností a dobrou praxí několika evropských zemí (Velká Británie, Rakousko, Holandsko, Německo a Francie) na téma tzv. sociálního mixu. Cílem politik sociálního mixu je dosažení různorodého zastoupení obyvatel ve čtvrtích podle ekonomického příjmu. Tento pojem vznikl v reakci na vzrůstající homogenitu a ekonomický propad obyvatel některých čtvrtí vůči obyvatelům jiných čtvrtí, čímž docházelo k vzniku vyloučených (segregovaných) lokalit.  Dočtete se také o politických nástrojích, kterými jednotlivé státy a města sociálního mixu dosahují. Text může sloužit jako inspirace pro rozvoj českých politik bydlení na státní i obecní úrovni.

file icon Analýza inovativních postupů a služeb pro rodiny a děti v České republice (IPR; 2017) 1.4 MB

Analýza popisuje systém služeb pro ohrožené rodiny a děti v ČR v kontextu jejich možného rozvoje a inovací a přináší také příklady inovativních služeb ze zahraničí. 

Cílem analýzy bylo detailní zmapování služeb a postupů, které lze ve vztahu ke stávající praxi a právní úpravě poskytování služeb pro cílovou skupinu dětí a jejich rodin označit za inovativní. 

Analýza byla zpracována v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

file icon Analýza nájemného v České republice (MMR, Deloitte; 2019) 12 MB

Za účelem dokončení hodnotových map nájemného pro stanovení normativů dávek na bydlení (gesce MMR a MPSV) v součásti tzv. „15 plánovaných opatření pro boj s chudobou a sociálním vyloučením," představuje MMR vytvořený model hodnotových map nájemného pro stanovení normativů dávek na bydlení pro všechna území obcí s pověřeným úřadem v České republice, včetně návrhu postupu při jeho každoroční aktualizaci.

Přílohy:

Zdroj a více informací

file icon Analýza sociálních dávek ve spojitosti s bydlením (MPSV; 2019) 801 KB

MPSV poskytuje pomoc nízkopříjmovým rodinám či jednotlivcům při úhradě nákladů spojených s bydlením prostřednictvím dávek. Dávky mohou být vypláceny jednorázově či opakovaně. Ze systému sociálních dávek se jedná o příspěvek na bydlení, který je nejvyužívanější dávkou ze systému státní sociální podpory. Dále je možné využít pomoc v podobě doplatku na bydlení či mimořádné okamžité pomoci ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi. Pro osoby se zdravotním postižením je pak k dispozici příspěvek na zvláštní pomůcku ze systému dávek pro osoby se zdravotním postižením. Tento příspěvek lze využít pro úpravy stávajícího bytu, které jsou nezbytné z důvodu zdravotního postižení obyvatele bytu. Všechny tyto dávky je možné vyřídit na Úřadu práce ČR.

Přehledně o jednotlivých dávkách pojednává materiál předložený v odkazu. Kromě toho nabízí stručný přehled vývoje v oblasti čerpání dávek. Sleduje vývoj od roku 2006 do roku 2018, což umožňuje sledovat změny, které přineslo nové nastavení podmínek a určení výše příspěvku na bydlení a zavedení nové dávky doplatku na bydlení. Počet příjemců měl v průběhu let rostoucí tendenci, na což měla velký vliv ekonomická krize, poté došlo ke stabilizaci ekonomické situace a od roku 2016 počet příjemců klesá. Hlavními příjemci příspěvku na bydlení i doplatku na bydlení jsou osoby žijící v nájemním bydlení.

file icon Analýzy dopadů právních předpisů (MMR; 2017) 1.7 MB

Předkládaná studie obsahuje čtyři analýzy evropských směrnic a národních právních předpisů. Analýzy jsou zaměřeny na pozitivní a negativní dopady implementace směrnic a zákona o hospodaření energií na sektor domácností, respektive na výdaje domácností na bydlení z pohledu investičních a provozních výdajů.

Dokument zahrnuje i přehled historického vývoje a současného stavu právních předpisů v oblasti energetické účinnosti.

Autorem analýzy je společnost SEVEn Energy s. r. o. Analýza byla zpracována na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR a je úkol 8.2 Koncepce bydlení ČR do roku 2020 (revidovaná), která je schválena usnesením vlády ČR ze dne 27. 7. 2016 č. 673.

file icon Bezdomovectví a veřejný prostor (Architekti bez hranic, MPSV; 2019) 27.1 MB

Krátká online publikace vznikla díky spolupráci několika odborníků, kteří se rozhodli přinést k této problematice své komentáře různých profesních perspektiv, a to směrem k odborné, ale i laické veřejnosti. Publikace tak popisuje hlavní úskalí bezdomovectví v kontextu veřejného prostoru, ale také veřejný prostor ve smyslu jeho možného sociálního přesahu. Hlavní vizí této publikace je otevřít diskuzi ohledně tématu bezdomovectví, které je v naší společnosti přítomno, ale možná se s ním teprve začíná pracovat, respektive teprve se ho učíme vnímat. Dokument za podpory MPSV sepsali Architekti bez hranic.

file icon Bytový fond hlavního města Prahy a jednotlivých městských částí (KPMG; 2016) 1.1 MB

Šetření z roku 2016, které nabízí odpovědi na otázky týkající se počtu bytů vlastněných jednotlivými městskými částmi a hlavním městem, ale také jaké byly plány pro jejich privatizaci v roce 2016 a v roce 2017. Bylo také provedeno srovnání s ostatními městy v ČR i v zahraničí.

Studie by měla pomoci nahlédnout na pozici a roli hlavního města v bytové politice a stát se tak podkladem pro diskuse, které se bytové politiky týkají a také přispět k nápravě roztříštěnosti a někdy obtížného přístupu k informacím.

file icon Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů (VÚPSV; 2017) 2.6 MB

Cílem této monografie bylo zhodnotit, jak se mezi roky 2005 až 2014 změnila finanční dostupnost bydlení a bytová situace seniorské populace. Na základě toho posoudit, jestli se senioři jako sociální skupina nestali novou ohroženou skupinou, která má problémy s dostupností bydlení, případně které segmenty seniorské populace tyto problémy mají.

file icon Dotazníkové šetření uživatelů azylových domů a domů pro matky s dětmi Armády spásy (Armáda spásy; 2015) 883 KB

Dokument mapuje sociální situaci uživatelů azylových domů Armády spásy z hlediska jejich možností pro využívání dané služby a hledá odpovědi na otázky: 1.) Jaká je sociální situace uživatelů AD z hlediska možností poskytované služby, 2.) Jaký typ sociální (či obdobné) služby by lépe vyhovoval možnostem uživatele?

file icon Energetická chudoba v roce 2023 (MPSV, Za bydlení, OU; 2024) 25.7 MB

Energetická chudoba je významným společenským problémem, jenž výrazně ztěžuje naplňování základních potřeb lidí, kteří se v ní nachází.

Už před energetickou krizí, která nastoupila v roce 2020, se v energetické chudobě nacházel skoro milion obyvatel ČR (viz studii Energetická chudoba a její řešení).

Cílem této analýzy je především poskytnout odpovědi na následující otázky:

  1. Kolik lidí se nachází v energetické chudobě?

  2. Kdo je nejvíce ohrožen energetickou chudobou?

  3. K jakému nárůstu energetické chudoby došlo po dramatickém zvýšení cen energií mezi lety 2020 a 2023?

Nadto je nabídnuto stručné shrnutí hlavních možností řešení energetické chudoby.

Další materiály ke stažení:

file icon Evaluace – Výzkumná zpráva A: vyhodnocení výsledků dosažených obcemi spolupracujícími s MPSV (MPSV, OU; 2021) 5 MB

Evaluace – Výzkumná zpráva A: vyhodnocení výsledků dosažených obcemi spolupracujícími s MPSV u podpořených klientů v rámci projektu Podpora sociálního bydlení.

V rámci pilotáže projektu Podpora sociálního bydlení byla prováděna komplexní evaluace vyhodnocující dopady projektu, jejíž výstupy jsou tematicky rozděleny do čtyř výstupů. Zpráva A je zaměřena na vyhodnocení dopadů sociálního bydlení a sociální práce na životní situaci uživatelů sociálního bydlení v rámci 16 spolupracujících obcí.

file icon Evaluace – Výzkumná zpráva B: vyhodnocení podpory systémového projektu MPSV a formulace doporučení pro MPSV (MPSV, OU; 2020) 2.1 MB

Evaluace – Výzkumná zpráva B: vyhodnocení podpory systémového projektu MPSV a formulace doporučení pro MPSV, případně jiné státní orgány pro další poskytování podpory prostřednictvím systémových projektů.

Cílem Zprávy B je vyhodnocení přínosu činnosti a aktivit projektu při poskytování metodické a informační podpory obcím a dalším zainteresovaným subjektům. Výzkumná zpráva byla vytvářena Ostravskou univerzitou, jež vyhodnocovala výstupy na základě rozhovorů se zapojenými obcemi i s obcemi nezapojenými do projektu, rozhovorů s pracovníky MPSV (zejména pak s pracovníky systémového projektu), a také rozhovorů a dotazníkových šetření s dalšími aktéry zapojenými do projektu prostřednictvím jeho jednotlivých aktivit. Na základě zjištění jsou ve zprávě formulována doporučení na možné zkvalitnění poskytované podpory v podobně zaměřených projektech do budoucna.

file icon Evaluace – Výzkumná zpráva C: vyhodnocení dopadů, procesů a limitů místních systémů sociálního bydlení (MPSV, OU; 2020) 2.1 MB

Evaluace – Výzkumná zpráva C: vyhodnocení dopadů, procesů a limitů místních systémů sociálního bydlení v obcích spolupracujících s MPSV i ve srovnávacím vzorku obcí a jejich následná komparace.

Výzkumná zpráva C se věnuje vyhodnocení dopadů, procesů a limitů místních systémů sociálních bydlení v obcích spolupracujících s MPSV i ve srovnávacím vzorku obcí a jejich následné komparaci.

Zpráva je členěna do čtyř základních částí: 1. Charakteristiky využívaného bytového fondu – shrnutí nejdůležitějších výsledků realizovaných aktivit v obcích (nejrozsáhlejší část evaluační zprávy); 2. Lokální koncepce a metodiky – reflexe nastavení dokumentů; 3. Limity místních systémů sociálního bydlení – součástí kapitoly jsou i plány dalšího rozvoje sociálního bydlení; 4. Úspěšnost systémů sociálního bydlení v obcích – včetně perspektivy uživatelů sociálního bydlení a perspektivy pracovníků Kontaktního centra MPSV

Tato evaluační zpráva (výzkumná zpráva C) je tak třetí ze čtyř částí systémové evaluace, kdy: Výzkumná zpráva A pojednává o vyhodnocení výsledků dosažených obcemi spolupracujícími s MPSV u podpořených klientů v rámci projektu; Výzkumná zpráva B se zaměřuje na vyhodnocení podpory systémového projektu MPSV a formulace doporučení pro MPSV, příp. jiné státní orgány pro další poskytování podpory prostřednictvím systémových projektů; Výzkumná zpráva C se věnuje vyhodnocení dopadů, procesů a limitů místních systémů sociálních bydlení v obcích spolupracujících s MPSV i ve srovnávacím vzorku obcí a jejich následné komparaci.

file icon Evaluační zpráva – Housing First: Rok po nastěhování (MPSV; 2023) 1.2 MB

V květnu roku 2023 vyšla důležitá evaluační zpráva Housing First: Rok po nastěhování (změny u zabydlených domácností). Máme pro vás jak samotnou zprávu, tak shrnující prezentaci.

Zprávu, která se věnuje vyhodnocení výzvy č. 108 OPZ Podpora programu Housing First, vypracovalo evaluační oddělení MPSV.

Dočtete se v ní, jak se změnila situace domácností za rok od chvíle, kdy byly zabydleny do standardního bydlení, a to zejména v oblastech zdraví, zaměstnání, školních výsledků dětí, duševní pohody apod. Nové bydlení si udrželo více než 85 % zabydlených domácností.

Prezentaci najdete zde.

file icon Housing First: 2 roky po nastěhování (MPSV; 2024) 586 KB

Vyhodnocení vývoje změn u zabydlených domácností v projektech Operačního programu Zaměstnanost.

Studie navazuje na předchozí dvě výzkumné zprávy mapující výsledky výzvy OPZ: Podpora programu Housing First (Bydlení především). Hlavním cílem této studie je sledování trendu změn u zabydlených domácností po dalším roce od nastěhování (tedy jak se vyvíjela jejich životní situace mezi jedním rokem a dvěma lety od nastěhování). Výsledky vycházejí z dat sesbíraných do konce roku 2023.

#Housing First

file icon Obecní bydlení z pohledu práva na rovné zacházení a role obcí při řešení bytové nouze (VOP; 2020) 1.6 MB

V roce 2020 realizovala Kancelář veřejné ochránkyně práv výzkum, který přináší ucelenější přehled o stavu obecního bydlení, s ním souvisejícími pravidly pro přidělování bytů a vyhodnocení těchto postupů z hlediska práva na rovné zacházení. Zabývá se tématy jako je bytová nouze, rovný přístup k obecnímu bydlení, diskriminační postupy obcí při přidělování bytů, ale také sociální prací s lidmi v bytové nouzi a faktory, které ovlivňují její úspěšnost. Některá z témat obsahují také zjištění vyplývající z kontrolní činnosti Ministerstva vnitra.

Výzkumná část je věnována dotazníkovému šetření, kdy bylo osloveno 501 obcí a analýze pravidel pro přidělování obecních bytů, které byly získány od 241 obcí. Z analýzy mimo jiné vyplývá, že 73 % oslovených obcí vnímá nedostatek obecních bytů. Výzkum pojmenoval i nejčastější chyby v pravidlech obcí, které jako diskriminační hodnotí i Ministerstvo vnitra: obce chybně preferují žadatele s příjmem z výdělečné činnosti, kteří nemají dluhy. Navíc se často získání sociálního bytu pojí s povinností uhradit kauci a dal. Na základě výzkumu také úřad ombudsmanky formuluje doporučení relevantním aktérům v oblasti bytové politiky a zmírňování bytové nouze.

file icon Ověření přínosů projektů Housing First pro zabydlené osoby – kvalitativní šetření (MPSV, MindBridge; 2021) 1.3 MB

Výsledky studie jsou postaveny na kvalitativním výzkumu realizovaném na vzorku 30 individuálních více než hodinových rozhovorů se zabydlenými osobami projektů Housing First. Cílová skupina zahrnovala osoby, které před zabydlením byly bez střechy – přespávaly na ulici, osoby s duševním onemocněním, osoby trpící závislostí na návykových látkách a/nebo alkoholu, které žijí v partnerském/manželském vztahu v domácnosti s dětmi, samoživitele/ky a osoby, které mají nedávnou zkušenost s domácím násilím. Sběr dat proběhl v období 30. 11. až 16. 12. 2021.

file icon Pilotní ověření Metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace v obcích ČR (MPSV, PřF UK, CVMR; 2018) 4.2 MB

Předložená zpráva je zkrácenou verzí výsledků úkolu „Pilotní ověření Metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace v obcích ČR“ zpracovaného pro MPSV ČR v rámci projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“.

Cílem úkolu bylo prostřednictvím analýz realizovat pilotní ověření „Metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace“ (Sýkora a kol. 2015), identifikovat lokality rezidenční segregace a doporučit lokality vhodné pro umístnění sociálního bydlení v deseti obcích ČR specifikovaných MPSV ČR.

file icon Pilotní rozšiřování programu Housing First_souhrnné vyhodnocení (MPSV; 2023) 654 KB

Cílem studie bylo shrnout a reflektovat zjištění z výzkumných šetření souvisejících s vyhodnocením výzvy č. 108 OPZ, která se zaměřovala na pilotní rozšiřování programu Housing First v České republice (projekty byly realizovány od července 2019 do září 2022). Výzkumná šetření se zaměřovala na změny u zabydlených osob (kvantitativní i kvalitativní šetření), ale i na realizaci projektů (vyhodnocení věrnosti původnímu modelu Housing First, případové studie realizovaných projektů). V závěru studie jsou uvedeny náměty pro další směřování v oblasti sociálního bydlení.

#Housing First

file icon Populace osob bez domova v České republice (VÚPSV; 2020) 5.7 MB

Populace osob bez domova v České republice – Osoby přespávající venku, v noclehárnách, v azylových domech a v obecních ubytovnách.

Monografie představuje výsledky rozsáhlého kvantitativního šetření Osoby bez domova, které provedl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. v roce 2019. Přináší reprezentativní údaje o osobách přespávajících v České republice „venku“, v nízkoprahových noclehárnách, v azylových domech, v domech na půl cesty a v nekomerčních obecních ubytovnách pro osoby bez přístřeší.

Text informuje o základních sociodemografických charakteristikách osob bez domova, o jejich rodinném a sociálním zázemí a o délce a kontinuitě života bez domova.

file icon Předluženost a exekuce českých domácností a jejich dopad na bydlení (MPSV; 2019) 939 KB

V posledních letech zažívá česká ekonomika oživení, které s sebou mimo jiné přináší větší ochotu českých domácností se zadlužovat. Navzdory příznivé ekonomické situaci, nízké nezaměstnanosti a růstu reálných mezd ale přibývá počtu případů, kdy tato zadluženost končí exekucí. Každoročně je více exekucí zahájeno než ukončeno, ovšem zmenšuje se alespoň rozdíl mezi těmito dvěma čísly. Exekuční vymáhání může přivést člověka do dluhové pasti a zhoršit přístup k legálnímu zaměstnání i na trh s bydlením. Dle výzkumu MPSV z roku 2016 má přes 150 000 osob více než 10 exekucí, resp. 500 000 osob má minimálně 3 exekuce. V ČR tak existuje nemalá skupina osob vážně ohrožených ztrátou bydlení. Dle dat ČSÚ z roku 2017 jsou výdaje spojené s bydlením největší výdajovou položkou českých domácností, a to zejména v případě jednotlivců. Jak potvrzují data VÚPSV z roku 2015 i zkušenosti sociálních pracovníků v obcích, nedostatek financí a s ním spojené neplnění finančních závazků je nejčastějším a hlavním důvodem vzniku bezdomovectví.

Materiál v příloze poskytuje bližší popis situace českých domácností z hlediska zadluženosti a exekucí a jejich dopad na bydlení. Kromě přehledu zadluženosti a exekucí popisuje také způsoby jejich řešení. Pojednává o úskalích spojených s  rozhodčími doložkami, s využíváním tzv. mikroúvěrů od nebankovních společností, kde je minimální míra státní regulace, a o fungování soudních exekutorů. Ukazuje na konkrétních příkladech, jaké negativní vlivy může mít exekuce při vyřizování příspěvku na bydlení, při snaze získat standartní bydlení či jaký dopad může mít na společenství vlastníků jednotek či bytových družstev.

file icon Přehled systémů sociálního bydlení ve vybraných evropských zemích a jejich komparace (MPSV; 2018) 2.2 MB

Účelem Přehledu je podpořit přenos dobré praxe a posílení kompetencí jak přitvorbě sociálně-bytové politiky, tak v poskytování sociálního bydlení a doprovodných služeb. Text je určen primárně poskytovatelům sociálního bydlení, a to se zaměřením na obce, kterým se snaží zprostředkovat znalosti o řešení bytové nouze a problematice sociálního bydlení v evropském kontextu. Cílem Přehledu je srovnání přístupů k bytové nouzi ve vybraných evropských zemích, z něhož je možné čerpat koncepční, metodickou a praktickou inspiraci při řešení problematiky sociálního bydlení na lokální úrovni.

file icon Případová studie Jihlava: Testování konceptu Housing First (MPSV; 2022) 1.2 MB

Případová studie se zaměřuje na zkušenosti z realizace projektu „Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě“, konkrétně na důležité fáze projektu jako jsou zajištění bytů pro projekt, registrační týden (mapování osob v bytové nouzi) nebo výběr potřebných osob k zabydlení apod. Dále se studie zabývá postupy, které se v realizaci projektu osvědčily, ale i problémy, se kterými se museli zástupci projektu vypořádat. Cílem případové studie je sdílení zkušeností z realizace projektu všem, kteří se o problematiku sociálního bydlení zajímají, obzvláště obcím a neziskovým organizacím, které zvažují realizaci obdobného projektu. Případová studie vznikla na základě rozhovorů s klíčovými osobami, které se podílely na realizaci projektu nebo úzce spolupracovali s realizačním týmem.

file icon Případová studie Romodrom: Housing First v Moravskoslezském kraji (MPSV; 2022) 1.2 MB

Případová studie se zaměřuje na zkušenosti realizátorů z pilotního využití přístupu Housing First k zabydlování osob bez domova a v bytové nouzi. Cílem je podpora šíření dobré praxe v oblasti sociálního bydlení. Zjištění z této studie mají sloužit zejména neziskovým organizacím, které se chtějí dozvědět více informací o realizaci projektu Housing First a případně zvažují vlastní aktivity v tomto směru. Studie se dále zaměřuje na motivaci k realizaci projektu, sestavení realizačního týmu, zajištění bytů pro projekt, párování bytů s podpořenými osobami či rodinami a také na předcházení sousedským sporům a dluhům na nájmu, což jsou klíčové aspekty pro prodlužování nájemních smluv, a tudíž i pro udržení bydlení. Studie vznikla na základě rozhovoru s realizačním týmem projektu – koordinátorkou projektu, metodičkou práce s cílovou skupinou a sociálním pracovníkem.

file icon Průběžná evaluační zpráva 1. Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing) (OU; 2018) 7.8 MB

První průběžná evaluační zpráva přináší ucelené informace o stavu realizace projektu Rapid Re-Housing (dále jen RRH) ve městě Brně. Hlavním cílem projektu je ukončení bezdomovectví 50 rodin s dětmi v bytové nouzi (žijících v ubytovnách či jiných formách podstandardního bydlení). Dílčími cíli jsou: návrat dětí z ústavní péče; udržení bydlení rodin a zlepšení kvality života rodin, což by mělo vést k celkové stabilizaci života rodin s dětmi. Dalšími efekty by měla být úspora veřejných prostředků a osvojení a rozšíření přístupu Housing First (Bydlení především).

file icon Průběžná evaluační zpráva 2. Dopady zabydlení po šesti měsících od nastěhování. (OU; 2018) 6.7 MB

Průběžná evaluační zpráva 2. Dopady zabydlení po šesti měsících od nastěhování. Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing).

Druhá průběžná evaluace projektu Rapid Re-Housing představuje dopady zabydlení na rodiče a děti v bytové nouzi, které byly původně bez domova (podle Evropské typologie bezdomovectví ETHOS) a v rámci projektu Rapid Re-Housing se nastěhovaly do městských bytů v Brně a byla jim poskytnuta podpora sociální práce v modelu Housing First. Dopady byly měřeny u 49 náhodně vybraných rodin intervenčních oproti 84 rodinám kontrolním v čase šest měsíců od nastěhování, nejedná se tedy o srovnání před a po, ale srovnání dvou statisticky totožných skupin ve stejném čase. Rodiny byly náhodně vybrané, design proto dovoluje určovat kauzalitu a rozdíl mezi intervenční a kontrolní skupinou přičítat kontrafaktuálně právě účasti v projektu. Podmínkou účasti v projektu bylo zřízení přímé platby nájmu a chuť spolupracovat se sociálním pracovníkem.

file icon Sčítání osob bez domova v České republice 2019 (VÚPSV; 2019) 1.8 MB

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. zveřejnil v říjnu 2019 výsledky celorepublikového sčítání osob bez domova, které bylo realizováno ve dnech 8. až 14. dubna 2019. Do sčítání se aktivně zapojilo 403 obcí, 232 azylových domů, 19 domů na půl cesty, 188 nemocničních zařízení a 35 vězeňských zařízení. Jedním z hlavních zjištění je například odhad celkového počtu osob bez střechy a vybraných kategorií bez bytu dle mezinárodní typologie ETHOS, který je celkem 23 830 osob na území ČR. Z toho 2 600 osob je dokonce mladších 18 let.

Výsledný údaj však rozhodně nelze považovat za celkový počet osob bez domova v ČR. Z výsledků je dále patrné, že mezi sčítanými osobami bez domova výrazně převažují muži a více než 45 % osob bez střechy je v této situaci již 5 a více let. Geograficky lze říci, že nejvíce osob bez domova žije v Moravskoslezském kraji, v Hlavním městě Praze a v Jihomoravském kraji. Na druhé straně nejméně osob bez domova bylo identifikováno v Jihočeském a Královéhradeckém kraji.

file icon Sčítání osob z vybraných kategorií klasifikace ETHOS 2022 (MPSV, SocioFactor; 2022) 6.9 MB

Závěrečná zpráva podává výsledky Sčítání osob z vybraných kategorií klasifikace ETHOS 2022 v ČR, které pro MPSV prováděli v první polovině roku 2022 výzkumníci společnosti SocioFactor, s. r. o.  Sčítání se zaměřovalo na osoby v ubytovacích zařízeních, osoby bez střechy, osoby v azylových domech a na lidi ve vybraných národních subkategoriích nejistého a nevyhovujícího bydlení klasifikace ETHOS. V rámci všech sledovaných cílových skupin se v ČR nachází v bytové nouzi přibližně 270 000 osob. Vedle samotného censu proběhlo také dotazníkové šetření k poznání podrobnějších informací o lidech na ubytovnách a v nevhodném bydlení na vzorku 1 004 osob. Zestručněné závěry je možno najít v grafické brožuře anebo v krátkém textovém shrnutí, ovšem pro detailnější informace a objasnění kontextu doporučujeme sáhnout po Závěrečné zprávě.

file icon Shrnutí výsledků dotazníkového šetření metodou DELPHI k tématu hodnocení bytové nouze (MPSV; 2019) 2.1 MB

Shrnutí výsledků dotazníkového šetření metodou DELPHI k tématu hodnocení bytové nouze a přidělování sociálního bydlení žadateli.

Bytů určených pro sociální bydlení je často méně než zájemců o ně. Pokud nechceme zájemce vybírat losem, podle čeho máme vybírat nájemce, aby patřili mezi nejpotřebnější? Jak hodnotit bytovou nouzi? Jakým aspektům se naopak při výběru vyhnout? V rámci projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“ byla v letech 2017–2018 realizována studie, která se ptala expertů na výše uvedené otázky.

Při jejím zpracování bylo využito znalostí a zkušeností expertních skupin spolupracujících s projektem, 16 spolupracujících obcí, i dalších oslovených expertů. Za pomoci principů metody DELPHI hledali zmiňovaní odborníci prostřednictvím dvoukolového dotazníkového šetření shodu v otázkách zaměřujících se na určení faktorů, které je nutné zohledňovat při identifikaci bytové nouze. Nejedná se o reprezentativní výzkum za celou ČR, ale o agregaci názorů více než 70 expertů, kteří se při své práci věnují tématům souvisejícím se sociálním bydlení.

file icon Srovnání nákladů na bydlení v azylových domech a v bytech systému sociálního bydlení (MPSV; 2017) 571 KB

Předkládaná analýza nabízí možnost srovnání nákladů vynaložených na provoz azylových domů v porovnání s finanční náročností bytů v systémech sociálního bydlení. Zaměřuje se zejména na zhodnocení efektivnosti vynakládaných zdrojů prostřednictvím vyčíslení ročních a denních nákladů na osobu v těchto typech bydlení.

Kromě finančních nákladů zohledňuje také význam sociální práce v sociálním bydlení a náklady na sociální podporu klientů azylových domů.

Analýza si je vědoma rozdílů mezi pobytem v sociální službě azylového domu a bydlením v sociálních bytech, ekonomické srovnání se však, především z důvodu současné situace lidí v bytové nouzi u nás, ukazuje jako odůvodněné.

file icon Struktura obecních bytů s ohledem na sociální využití (MPSV, PROCES; 2016) 5.9 MB

V roce 2016 realizovala společnost PROCES pro MPSV analýzu struktury obecních bytů s důrazem na sociální bytový fond. Cílem bylo prostřednictvím terénního výzkumu zjistit strukturu obecních bytů v ČR podle regionů, velikosti, účelu využití atd. Výzkum se zaměřil i na to, jaké byty obce řadí mezi sociální a pro kterou cílovou skupinu je jejich užívání určeno.

Prostřednictvím kvantitativního výzkumu byly získány podrobné statistické údaje o složení obecního bytového fondu podle velikostní struktury a účelu užití. Výstupem výzkumu jsou také údaje o minimálních, maximálních a nejčastějších výších nájemného či názory a informace od zástupců obcí, které se týkají problematiky sociálního bydlení. 

file icon Velikost a struktura skupin osob bez domova a osob vyloučených z bydlení (VÚPSV; 2016) 4.1 MB

Publikace VÚPSV je jedním ze dvou textů shrnujících výstupy z výzkumného projektu „Analýza velikosti a struktury skupin osob bez domova, osob vyloučených z bydlení, osob obývajících nevyhovující bydlení a těch, pro které jsou náklady na bydlení nadměrně velkou zátěží“.

Projekt byl realizován v souvislosti s přípravou zákona o sociálním bydlení. Jeho cílem bylo zmapovat cílové skupiny sociálního bydlení z hlediska struktury domácností a forem soužití, velikosti a struktury rodinných jednotek, současné formy bydlení, výskytu osob se zdravotním postižením a dalších charakteristik.

file icon Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení (MPSV, INESAN; 2019) 3.2 MB

Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení realizoval institut INESAN v květnu roku 2019 pro projekt MPSV Podpora sociálního bydlení. V šetření bylo využito metody fokusních skupin mezi odbornou i laickou veřejností a dotazníkového šetření mezi širokou veřejností (bylo dotázáno celkem 1.286 lidí). Vzorek 1.086 respondentů byl navýšen o 200 dotazovaných žijících v blízkosti sociálního bydlení a vedle toho obsahuje i postoje 150 respondentů žijících v sociálně vyloučených lokalitách.

Jedná se o velmi zajímavá zjištění, mezi která patří např. i to, že 85 % občanů jednoznačně podporuje vznik zákona, který by se zaměřoval na oblast sociálního bydlení.  Vyšší míra podpory (92 %) k legislativnímu zajištění je dokonce  u těch respondentů, kteří mají zkušenost s obyvateli sociálních bytů, než u těch, kteří s nimi zkušenost nemají. Totéž vyplívá i ze závěrů fokusních skupin, které se dále shodují, že hlavním znakem sociálního bydlení by měla být jeho cenová dostupnost.

Dalším důležitým zjištěním je, že v souvislosti s potřebností sociálního bydlení si 93 % respondentů myslí, že zřizování sociálních bytů je potřebné a 79 % dotázaných je přesvědčeno, že by sociálních bytů mělo být více než nyní (dvě pětiny v této souvislosti uvedly, že by přímo v jejich čtvrti mělo být více sociálních bytů než je nyní).

file icon Závěrečná evaluační zpráva pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing) (OU; 2018) 13.2 MB

Tato zpráva shrnuje výsledky projektu Rapid Re-Housing (Rychlého zabydlování). Cílem projektu bylo ověřit úspěšnost Housing First přístupu k zabydlování a podpoře rodin s dětmi bez domova. Vyhodnocení projektu probíhalo metodou randomizovaného kontrolovaného experimentu. Projekt měl 96% úspěšnost: 48 z 50 náhodně vybraných rodin v bytové nouzi byly rok po zabydlení a díky podpoře sociálních pracovníků prodlouženy nájemní smlouvy.

file icon Zdraví obyvatel azylových domů (SAD, OU; 2017) 1.6 MB

V rámci této práce probíhalo šetření, které si kladlo následující cíle: Analyzovat a popsat vnímané působení bezdomovectví na zdraví obyvatel azylových domů, analyzovat a popsat vnímané působení prostředí azylového domu na zdraví jeho obyvatel a sestavit doporučení pro azylové domy vyplývající z výzkumného šetření. 

Co se týče analýzy, byly zmapovány přínosy i možné rozvojové oblasti ve vztahu mezi zdravím obyvatel azylových domů, situací bezdomovectví a pobytem v azylovém domě. 

Výzkumná zpráva byla zhotovena v rámci projektu Rozvoj služeb pro osoby bez domova pod střechou, jehož realizátorem je Sdružení azylových domů v ČR z. s. Zhotovitelem byla pak Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií.

file icon Zdraví obyvatel postrádajících standardní bydlení (MPSV; 2018) 700 KB

Bytovou nouzi provází řada závažných zdravotních rizik, které negativním způsobem ovlivňují zdraví lidí žijících bez střechy, v pobytových službách azylových domů, na ubytovnách nebo jiných substandardních bytových podmínkách. V současné době postrádáme v rámci České republiky epidemiologickou studii, která by se zabývala zdravotním stavem osob žijících v bytové nouzi systematicky a komplexně.

Přesto můžeme na základě dílčích tuzemských poznatků a zahraničních prací jednoznačně hovořit o negativním dopadu bytové nouze na zdraví. „Zdraví obyvatel postrádajících standardní bydlení“ představuje materiál, který poskytne příslušným aktérům základní argumentační východiska, nabízí odpovídající seznam zdrojů k dalšímu studiu a v neposlední řadě také upozorňuje na klíčovou úlohu bydlení při podpoře zdraví.

Dokumenty z praxe a vzory

file icon Dotazník Houser (Housing First Liberec; 2019) 1.5 MB

Dotazník Houser je nástroj určený k mapování osob v bytové nouzi. Na jeho základě město Liberec přidělovalo byty v rámci programu Housing First a sloužil také k vypracování analýzy potřeb této cílové skupiny na území statutárního města Liberec.

file icon Leták – Informace a kontakty pro osoby v bytové nouzi – aktualizováno 2022 (MPSV; pův. verze 2018) 1.6 MB

Projekt MPSV Podpora sociálního bydlení vydal materiál s názvem „Informace a kontakty pro osoby v bytové nouzi“. Jedná se o praktickou informační pomůcku určenou jednotlivcům i rodinám v krizových situacích spojených se ztrátou bydlení, domova a dalších základních jistot.

Díky letáku si může každá obec jednoduše vytvořit vlastní lokální „mapu“ nejdůležitějších míst a institucí, kde mohou lidé v nepříznivé sociální situaci získat potřebnou pomoc. Systém vyplňování formuláře s tiskem na samolepicí štítky umožňuje doplnit reálné lokální údaje a také je kdykoliv aktualizovat nebo měnit.

Cílem bylo vytvořit speciální odolnou tiskovinu a ve spolupráci s obcemi z ní udělat užitečnou souhrnnou pomůcku. Sloužit má těm, kteří obec nebo poskytovatele sociálních služeb požádají o radu či akutní pomoc v oblasti ubytování, zdravotního ošetření, získání bezpečného útočiště a obecně uspokojení základních životních potřeb.

file icon Materiály a nástroje používané v projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně (2017–2020) 1.4 MB

Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně byl pilotní projekt města Brna, který testoval ukončování bezdomovectví v českých podmínkách pomocí přístupu Bydlení především. Šedesáti pěti lidem bez domova byla nabídnuta možnost bydlet ve standardním nájemním bytě s intenzivní podporou sociálních pracovníků. Cílem bylo, aby si klienti udrželi bydlení a zotavili se. Očekávaným výsledkem bylo zlepšení životní situace klientů a snížení veřejných nákladů.

Níže můžete najít materiály a nástroje používané během realizace projektu:

file icon Metodika systému přidělování bytů v progamu Housing First na území statutárního města Liberec (PSB; 2019) 898 KB

Metodika vznikla na základě pilotního testování programu Housing First na území statutárního města Liberec a čerpá také ze zkušeností dvou brněnských projektů Housing First pro jednotlivce a Rapid Re-Housing pro rodiny s dětmi.  Text se věnuje praktickým otázkám realizace přístupu Housing First, mezi které patří výběr klientů, příprava bytů k nastěhování nebo způsob poskytování podpory formou sociální práce. Příloha obsahuje užitečné dokumenty, jako je vzor nájemní smlouvy nebo souhlas se zpracováním osobních údajů.

Přílohy metodiky:

Metodiky

file icon Brožura Prevence a řešení sousedských stížností (MPSV; 2023) 2.9 MB

Brožura si klade za cíl přinést inspiraci nejen k vytváření systému řešení stížností, ale i k přímé práci s nájemci na jejich začleňování do nových komunit.

#Sousedství#Sociální bydlení#Sociální pracovník

file icon Canadian Housing First Toolkit (Mental Health Commission of Canada; 2014) 6.2 MB

Příručka čerpá z bohatých zkušeností kanadského projektu Chez Soi. Materiál je určen organizacím a institucím, které chtějí ukončovat bezdomovectví lidí s duálními diagnózami, popř. mládeže, rodin apod. Dokument je uspořádán do několika modulů: první shrnuje přístup Bydlení především, druhý popisuje proces plánování programu, třetí jeho implementaci, čtvrtý hodnocení a pátý udržitelnost. Každý modul obsahuje videa a odkazy na zdrojový materiál.

Pozn.: Materiál je dostupný pouze v anglickém jazyce.

file icon Dluhové poradenství – co a jak v několika krocích (MPSV; 2018) 273 KB

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí pro obce obsahuje informace o způsobu možného zavedení dluhového poradenství v obci.

file icon Evropská příručka Bydlení především (Housing First Europe Hub, 2017) 4.1 MB

Evropská příručka Bydlení především je výsledkem práce mezinárodního týmu se zkušenostmi s programem Bydlení především v několika členských státech EU. Jejím cílem je popsat, jak použít tento koncept a jak s ním zacházet napříč Evropou. Bydlení především se ukázalo být vysoce účinné při řešení bezdomovectví a tato příručka má za cíl poskytnout informace nezbytné k zavádění, personálnímu zajištění a provozování efektivního programu Bydlení především.

file icon Evropská příručka Housing First pro mladé (Housing First Europe Hub, MPSV; 2022) 10.4 MB

Housing First pro mladé (Housing First for Youth – HF4Y) je úspěšný model řešení bezdomovectví mladých lidí, který byl vyvinut v Kanadě a následně upraven pro potřeby poskytovatelů v Evropě. Jde o sociální inovaci, která byla vytvořena po vzoru známého programu Pathway’s to Housing (historicky prvního Housing First programu).

Tato příručka čtenářům nabízí v několika kapitolách odpověď na otázku, podle jakých principů, jakým způsobem a s kým připravovat, realizovat a vyhodnocovat projekt/program HF4Y, abychom mladým lidem bez domova opravdu efektivně pomohli? V poslední kapitole si rovněž můžete přečíst zajímavé případové studie. Příručku ocení nejen zástupci neziskového a soukromého sektoru, ale i politici, kteří se snaží prosazovat zodpovědnou sociální politiku a sociální programy založené na důkazech.

Překlad příručky připravil projekt MPSV Podpora sociálního bydlení.

file icon Housing First: The Pathways Model to End Homelessness for People with Mental Health (Sam Tsemberis; 2015) 762 KB

Housing First: The Pathways Model to End Homelessness for People with Mental Health and Substance Use Disorders.

Manuál autora konceptu Bydlení především Sama Tsemberise nabízí základní informace o přístupu Housing First (specificky modelu PHF) a způsobech jeho zavádění. Kniha obsahuje návod, jak proměnit stávající program bydlení na program, který bude ukončovat bezdomovectví lidí s duálními diagnózami.

Knihu je možné zakoupit zde.

Pro elektronickou verzi manuálu kontaktujte Platformu pro sociální bydlení.

file icon Instrukce č. 19/2016 – Minimální standard rozsahu sociální práce na ÚP ČR v kontextu zákona č. 111/2006 Sb. (MPSV; 2016) 556 KB

Instrukce č. 19/2016 – Minimální standard rozsahu sociální práce na Úřadu práce České republiky v kontextu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Instrukce MPSV uvádí podmínky a postupy jak sociálních pracovníků, které slouží pro účely řešení hmotné nouze jako situační i individuálně podmíněné nepříznivé sociální situace, tak i referentů nepojistných sociálních dávek pro účely posuzování a ověřování nároku na dávky pomoci v hmotné nouze v kontextu sociální práce s klientem.

file icon Instrukce č. 3/2019 – Sjednocení postupu při aplikování zákona č.309/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb. (MPSV; 2019) 458 KB

Instrukce č. 3/2019 – Sjednocení postupu při aplikování zákona č.309/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí reaguje na podněty z praxe a vydává instrukci, která pozměňuje současný způsob vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi.

file icon Metodická příručka participace obyvatel při řešení problematiky bydlení (Platforma pro sociální bydlení; 2017) 517 KB

Příručka pro zapojení obyvatel do řešení problematiky bytové nouze se věnuje tématům jako jsou definice a význam participace a zplnomocnění, podoba a náležitosti sociálního bydlení, konkrétní zapojení do plánování a rozvoje (sociálního) bydlení. Metodika vychází ze zahraniční literatury věnující se participaci a některé její části byly spoluutvářeny společně s lidmi v bytové nouzi.

file icon Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce (OU, MPSV; 2006) 3.7 MB

Příručka je určena především terénním sociálním pracovníkům a terénním pracovníkům. Zaujme však jistě také širší odbornou i laickou veřejnost. Publikace podává ucelený přehled o terénní sociální práci v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Využívá jak teoretických znalostí, tak praktických zkušeností, které dokládá řada konkrétních příkladů.

file icon Metodika – Doporučený postup č. 1/2018 k realizaci činností sociální práce na pověřených obecních úřadech (MPSV; 2018) 795 KB

Metodika – Doporučený postup č. 1/2018 k realizaci činností sociální práce na pověřených obecních úřadech, obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a krajských úřadech.

Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Ministerstva práce a sociálních věcí vydává doporučený postup pro krajské a obecní úřady (pověřených obcí a obcí s rozšířenou působností) za účelem zvýšení kvality výkonu činností sociální práce a s cílem poskytnutí metodické podpory výkonu sociální práce realizované sociálními pracovníky těchto úřadů.

Tento doporučený postup je obecným dokumentem pro výkon sociální práce v přenesené působnosti, další konkrétní oblasti budou upraveny dalšími doporučenými postupy Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vydáním tohoto doporučeného postupu se ruší Doporučený postup č. 1/2012 k realizaci činností sociální práce na obecních úřadech typu II., typu III., újezdních a krajských úřadech.

file icon Metodika – Nevyhovující bydlení a možnosti jeho řešení (MPSV; 2019) 407 KB

Metodika má za cíl poskytnout expertům z oblasti bytové politiky, zástupcům obcí a sociálním pracovníkům možnosti řešení problematiky nevyhovujícího bydlení lidí v bytové nouzi. Dívá se na téma optikou provázání sociální a bytové politiky, které tuto metodiku doplňují o efektivní nástroje v rámci současné legislativy.

file icon Metodika – Prostupné bydlení (ASZ; 2014) 4.4 MB

Cílem této metodiky je popsat opatření, kterými lze ve městech a obcích zabránit vzniku bezdomovectví a poskytnout bydlení těm, kteří si je nemohou vlastními silami z různých důvodů zajistit. Metodika představuje jak některé zásady dobré správy obecního bytového fondu, tak nástroj prostupného bydlení s garancí v nejvyšším stupni, který je využitelný i v obcích, které nemají vlastní bytový fond.

file icon Metodika „Jak řešit (spekulativní) dluhy vlastníka bytové jednotky?“ (ASZ; 2018) 1.2 MB

Doporučený postup pro společenství vlastníků jednotek v případě nehrazení příspěvku na správu domu a pozemku a záloh na služby ze strany vlastníka jednotky.

Cílem materiálu je informovat o právních postupech a nástrojích k jednání s dlužníky, které umožní zabránit zadlužování společenství vlastníků jednotek. V materiálu určeném především předsedům společenství vlastníků jsou přehledně popsány postupy pro jednání s dlužníkem a způsoby vymáhání dluhu a také vzory důležitých písemností pro vymáhání dluhu.

#Dluhy a exekuce

file icon Metodika „Sociální bydlení – příprava projektů“ (ČVUT; 2017) 11 MB

Smyslem metodiky je pomoci provozovatelům sociálního bydlení – především subjektům veřejné správy – zorientovat se v problematice pořizování sociálního bydlení, respektive nájemního bydlení pro vymezené skupiny obyvatel, které si nejsou na volném trhu schopny opatřit bydlení vlastní, a to především z pohledu obstarávání staveb pro tento segment bydlení.

Obce mají možnost seznámit se s navrhovaným systémem ověřování kvality, správy i výstavby sociálního bydlení na svém území. Uvedená doporučení mimo jiné slouží k sestavení sociálního konceptu staveb a jejich stavebního programu.

file icon Metodika externí podpory programům Housing First v ČR (PSB; 2022) 751 KB

Dokument je výstupem projektu Podpora úspěšného šíření přístupu Housing First v České republice, jehož cílem je přispět k využívání programů Housing First jako standardního nástroje snižování bytové nouze. Cílem je definovat a popsat jednotlivé nástroje podpory a doporučit jejich použití v různých fázích projektů a programů Housing First. Metodika je určena jak pro externí poskytovatele podpory, kteří poskytují podporu více Housing First projektům najednou, tak samotným realizátorům Housing First projektů.

#Housing First

file icon Metodika hodnocení vhodnosti lokalit pro pořizování sociálního bydlení (MPSV, PřF UK, CVMR, MKC; 2018) 3.4 MB

Metodika hodnocení vhodnosti lokalit pro pořizování sociálního bydlení z hlediska prevence rezidenční segregace.

Metodika vznikla na základě pilotního ověření využití „Metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace“ (Sýkora a kol. 2015) pro potřeby pořizování sociálního bydlení v rámc iprojektu Podpora sociálního bydlení.

Pilotní ověření „Metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace“, které proběhlo v deseti městech Česka a v Plzni (Sýkora, Ignatyeva, Brabec 2017, 2018), přineslo podstatné přepracování a rozšíření původní testované metodiky a vedlo k přípravě a formulování nové metodiky zaměřené na hodnocení vhodnosti lokalit pro pořizování sociálního bydlení z hlediska prevence rezidenční segregace. Metodika zahrnuje zdůvodnění, postup, popis použitých analýz a technik a ukázky hodnocení.

file icon Metodika Housing First – 2. verze (MPSV; 2022) 1.6 MB

Tato publikace je určena realizátorům projektů a programů Housing First. Jejím cílem je představit přístup Housing First, jeho principy a jejich uplatnění v praxi.

Za pomoc s tvorbou druhé verze této publikace děkujeme Platformě pro sociální bydlení.

Publikace vznikla v rámci projektu MPSV Podpora sociálního bydlení realizovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

file icon Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace (PřF UK, CVMR, MKC; 2015) 672 KB

Cílem metodiky je identifikace lokalit rezidenční segregace sociálních skupin v nerovném postavení. Metodika představuje návod pro identifikaci sociálních skupin v nerovném postavení, identifikaci lokalit koncentrace takových sociálních skupin a vyhodnocení, zda je obyvatelstvo těchto lokalit segregováno. Uživatelům umožní lokalizovat místa potenciálního rizika segregace a zhodnotit závažnost koncentrací sociálních skupin v nerovném postavení z hlediska segregace.

file icon Metodika inovačního řešení „Housing First pro rodiny s dětmi“ (Rapid Re-Housing) (OU; 2022) 4.9 MB

Publikace se věnuje popisu inovačního řešení projektu Rapid Re-Housing pro rodiny s dětmi ve městě Brně. Cílem projektu bylo ukončení bezdomovectví 50 rodin s dětmi v bytové nouzi (žijících v ubytovnách či jiných formách podstandardního bydlení) prostřednictvím několika klíčových aktivit.

Metodika je strukturována do sedmi kapitol, vypovídajících o  procesu zavádění inovačního řešení Housing First (nebo také Bydlení především) pro rodiny s dětmi v českém kontextu. Cílem Metodiky je srozumitelnou cestou představit metodu Bydlení především v její aplikaci na cílovou skupinu rodin s dětmi v českém prostředí a umožnit tak replikaci tohoto způsobu ukončování bezdomovectví dalším zainteresovaným subjektům, aktérům a institucím.

file icon Metodika prevence rezidenční segregace a podpory integrace cizinců (PřF UK, CVMR, MKC; 2015) 2 MB

Metodika prevence rezidenční segregace a podpory integrace cizinců v lokalitách koncentrace zahraničních pracovníků.

Cílem metodiky je prevence segregace v lokalitách ohrožených segregací, omezování dalšího prohlubování segregace a zmírnění jejích negativních důsledků v segregovaných lokalitách, a podpora integrace obyvatel žijících v lokalitách ohrožených segregací nebo již segregovaných. Metodika prevence segregace a podpory integrace je připravena pro uplatnění v již identifikovaných segregovaných nebo segregací ohrožených lokalitách. Předkládaná metodika tak navazuje na Metodiku identifikace lokalit rezidenční segregace (Sýkora a kol. 2014b).

file icon Metodika prevence ztráty bydlení – aktualizace 2018 (VÚPSV; pův. verze 2015) 1.1 MB

Cílem Metodiky je snížit rizika ztráty bydlení a dosáhnout stavu, v němž by domácnosti neopouštěly standardní bydlení v důsledku situací, jejichž dopady lze zmírnit pomocí existujících nástrojů, pokud se zavčas identifikují a řeší se. Metodika popisuje komplexní systém na konkrétní cíle vázaných opatření, jejichž účelem je předcházet ztrátě bydlení domácností (včetně domácností jednotlivců), které dosud bydlí ve standardním bydlení na základě právního vztahu (zejména nájemním, ale také vlastnickém); toto bydlení je vhodné k dlouhodobému bydlení, ale vzhledem k příjmové situaci domácností, jejich sociální situaci či přítomnosti rizikových faktorů by mohly toto bydlení v dohledné době bez adekvátní náhrady ztratit a ztratit ho zároveň samy nechtějí.

file icon Metodika pro spolupráci orgánů veřejné správy při realizaci sociálního bydlení (MPSV; aktualizováno 2022) 810 KB

Tento metodický materiál se zaměřuje na orgány veřejné správy i na další aktéry bytové politiky a poskytování sociálního bydlení. Především však zdůrazňuje přínosy a význam účinné spolupráce těchto aktérů při efektivním řešení bytových potřeb občanů. Metodika byla aktualizována v tématech souvisejících se sociálním bydlením, dávek na bydlení i sociální práce v sociálním bydlení, a to na základě odborných podnětů věcných oddělení MPSV a Generálního ředitelství Úřadu práce ČR i ze zkušeností obcí a dalších subjektů spolupracujících s projektem Podpora sociálního bydlení.

file icon Metodika pro zaměstnance Úřadu práce ČR související se systémem sociálního bydlení (MPSV; 2020) 2.4 MB

Materiál vznikl v rámci projektu Podpora sociálního bydlení a slouží pro všechny zaměstnance ÚP ČR ve snaze poskytnout informace o sociálním bydlení, s cílem sociálního začleňování a řešení nepříznivé sociální situace občanů, která se projevuje zejména v oblasti bydlení. Mj. se věnuje poskytování informací klientům, dávkám v oblasti bydlení, včetně mimořádné okamžité pomoci, nákladům na bydlení a v neposlední řadě sociálnímu šetření. Metodika má doporučující charakter a respektuje veškeré vnitřní řídící akty MPSV a ÚP ČR.

file icon Metodika sociální práce v sociálním bydlení (MPSV; 2019) 1.3 MB

Cílem Metodiky je poskytnout sociálním pracovníkům na obecních úřadech, v sociálních a dalších institucích, kteří pracují nebo budou pracovat s klienty v sociálním bydlení, ucelený přehled hlavních témat, která se problematiky sociálního bydlení týkají. Pro lepší přehlednost je Metodika rozdělena do několika brožur, z nichž každá se věnuje jednotlivým okruhům témat (v elektronické verzi jsou jednotlivé brožury označeny záložkami a také hypertextovými odkazy, které jsou dostupné z úvodní stránky kliknutím na příslušný název konkrétní brožury). Metodika je dostupná také v tištěné podobě.

Jednotlivé brožury ke stažení:

file icon Příručka pro peers podpory v bydlení (Erasmus+, kol. autorů; 2018) 6.1 MB

Příručka je výstupem projektu Erasmus + Strategic Partnership Project “TrainHouse”. Zabývá se uplatněním peer pracovníků v oblasti řešení bezdomovectví a vychází z předpokladu, že využití osobních zkušeností se ztrátou bydlení je důležitým zdrojem pro vytvoření fungujících služeb pro osoby bez domova. Příručka stručně shrnuje zkušenosti a poznatky pěti evropských organizací, které v praxi využívají peer pracovníky v různých typech služeb pro osoby bez domova, zabývá se také možnostmi dalšího rozvoje peer podpory.

file icon Příručka pro pracovníky podpory v bydlení (Erasmus+, kol. autorů; 2018) 6.7 MB

Publikace je výstupem projektu Erasmus + Strategic Partnership Project "TrainHouse", v rámci kterého organizace pracující s lidmi bez domova z České republiky, Velké Británie, Finska, Katalánska a Maďarska vzájemně sdíleli zkušenosti s poskytováním podpory v udržení bydlení. Příručka se zaměřuje na sociální pracovníky, peer pracovníky a dobrovolníky, stručně uvádí principy a metody práce s klientem, oblasti vzdělávání pracovníků a nastavení spolupráce uvnitř podpůrného týmu. Průběžně odkazuje na další užitečné zdroje informací.

Ostatní dokumenty

file icon Definitions of and Access to Social and Affordable Housing in Europe (Housing Europe; 2020) 707 KB

Definitions of and Access to Social and Affordable Housing in Europe – Housing Europe Report for the European Investment Bank

file icon Koncepce sociálního bydlení ČR 2015–2025 (MPSV; 2015) 2.6 MB

Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 představuje rámcový dokument, který vymezuje směr budování systému sociálního bydlení pro osoby v bytové nouzi v České republice. Koncepce samotná se skládá z několika částí (úvod a koncepční východiska, analytická část, strategická část a příloha) a doplňuje ji Hodnocení dopadů regulace (RIA). Koncepce předchází zákonu o sociálním bydlení.

file icon Prezentace a pracovní materiál – Paul Howard a Andi Broffmann (Community Solutions; 2015) 441 KB

Prezentace a pracovní materiál ze setkání v Brně 9. – 10. prosince 2015 s Paulem Howardem a Andi Broffmann (Community Solutions) organizovaného Platformou pro sociální bydlení.

file icon Sociální bydlení v ČR (MPSV; 2021) 8 MB

Brožura poskytuje základní informace týkající se problematiky sociálního bydlení a  souvisejících témat. Jeho součástí jsou také příklady dobré praxe obcí, jež se zapojily do projektu Podpora sociálního bydlení.

file icon Tematická zpráva – Odpovídající bydlení jako součást práva na přiměřenou životní úroveň (OSN; 2016) 390 KB

Z anglického originálu přeložila Mgr. Anna Hofschneiderová. Jedná se o neoficiální překlad.

file icon Úkryt před bouří: Trauma zohledňující péče v prostředí služeb pro lidi bez domova (Kol. autorů; 2019) 1.3 MB

Úkryt před bouří: Trauma zohledňující péče v prostředí služeb pro lidi bez domova (Elizabeth K. Hopper, Ellen L. Bassuk, Jeffrey Olivet).

Přihlaste se k odběru novinek z oblasti sociálního bydlení a magazínu
Mít domov.