Ocitli jste se ve složité situaci a hrozí vám ztráta bydlení?

Více informací

Výzva č. 007 a 101 OPZ+ Podpora sociálního bydlení (2022–2026)

Cílem obou výzev na podporu sociálního bydlení je umožnit domácnostem v bytové nouzi přechod do standardního nájemního bydlení s následnou podporou sociálního pracovníka, případně týmu dalších expertů. Výzvy jsou postaveny na principu Housing Led, tedy na okamžitém přístupu k bydlení bez předchozí přípravy a bez specifických podmínek pro vstup do bydlení (např. abstinence, vyřešená dluhová situace apod.).

Mimo tuto primární aktivitu, kterou výzvy označují jako povinnou aktivitu A (zabydlení a podpora v bydlení), mohli žadatelé o výzvu využít i volitelné, doplňkové aktivity B, které přispívají k rozšíření systému sociálního bydlení v oblasti jejich působení.

Volitelné aktivity B jsou následující:

B1. Kontaktní místo pro bydlení

B2. Sociální realitní agentura/garantované bydlení

B3. Posílení prevence ztráty bydlení

B4. Podpora multidisciplinárních týmů při řešení bytové situace, case managementu,

vytváření podpůrných sítí služeb

B5. Strategické a koordinační aktivity na území obce nebo širším území

B6. Přechod do bydlení při odchodech z institucí

B7. Nástroje pro podporu sousedského soužití

B8. Prevence a řešení diskriminace v oblasti bydlení

B9. Facilitace vzájemné podpory, svépomoci a dalších participativních forem podpory bydlení

O samotných výzvách a jednotlivých aktivitách se dozvíte zde a zde.

O obě výzvy byl ze strany oprávněných žadatelů (obce, neziskové organizace a příspěvkové organizace obcí) enormní zájem. Celkem bylo v obou výzvách schváleno 50 projektů o celkové výši přiznané dotace 831 700 000 Kč z celkové výše alokace 920 000 000 Kč.

Z celkového počtu 50 schválených projektů se 9 projektů věnuje převážně podpoře osob přicházejících z Ukrajiny  (výzva č. 101 OPZ+, specifická část A).  41 projektů schválených v rámci výzvy č. 007 OPZ+ a 101 OPZ+ (specifické části B)  je metodicky podporováno ze strany MPSV prostřednictvím systémového projektu Podpora sociálního bydlení. O metodické podpoře, která je projektům poskytovaná se můžete více dočíst zde.

Většina ze 41 projektů využívá při práci s klienty přístup Housing First. Tento přístup spadá pod výše popisovaný přístup Housing Led, je postaven na podporu klienta ve standardním bydlení bez předchozí přípravy. Od přístupu Housing Led se odlišuje v  míře intenzity spolupráce. Housing First se věnuje podpoře těch nejohroženějších osob v bytové nouzi, které systémem pomoci doposud dlouhodobě propadaly, a poskytuje jim velice intenzivní podporu. Přístup Housing Led používá celkem 20 projektů z celkových 41 (obce i NNO, výzva č. 007 a 101 specifická část B OPZ+); přístup Housing First používá celkem 28 projektů z celkových 41 (obce i NNO, výzva č. 007 a 101 specifická část B OPZ+). Některé projekty používají současně oba přístupy.

Výzvy jsou kromě principu Housing Led postaveny i na dalších pilířích, které jsou pro sociální bydlení klíčové. Jedná se zejména o princip desegregace, nekoncentrace, stability bydlení, důstojné kvality bydlení, oddělení kontroly a podpory, individuálního přístupu a udržitelnosti celého systému.

Projekty sociálního bydlení se realizují povětšinou po dobu 3 let, což je také maximální možná délka projektu, kterou výzva umožňovala zvolit. Konkrétní období realizace se u jednotlivých projektů liší. Postupně projekty se svou realizací začaly od léta roku 2022 a poslední z nich budou své projekty ukončovat na podzim roku 2026.

Projekty získávají byty pro cílovou skupinu jak z obecního bytového fondu, tak také od soukromých majitelů bytů. K motivaci vlastníků bytů projekty využívají garanční fondy, díky kterým mohou majitelům zaručit úhradu dlužného nájmu i případně vzniklých škod. Dalším motivačním prvkem pro zapojení soukromého sektoru je mimo finanční garance také servis v otázce řešení drobných oprav bytu, či případných sousedských stížností.

Více informací o jednotlivých projektech, jejich místu působení, době realizace, počtu zabydlených domácností, volitelných aktivitách a podporovaných cílových skupinách se dozvíte v medailoncích jednotlivých realizátorů nebo v naší mapě projektů.

Všechny projekty podpořené z výzev  se zavázaly zapojit do robustní evaluace výsledků projektu. Po ukončení projektového období budou zpracovány a zveřejněny  evaluační zprávy, které budou popisovat charakteristikyá zabydlených domácností, úspěšnost projektů a dopady na životní situace klientů po jednom roce a po dvou letech od jejich zabydlení a také o tom, jaký vliv tyto projekty měly na čerpání části veřejného rozpočtu (srovnání využití zdravotnických služeb a čerpání sociálních dávek).

V současné době jsou obě výzvy uzavřeny. Nová výzva s obdobným zaměřením bude vyhlášena na podzim roku 2024. Prozatím ale není známé její konkrétní zaměření, ani aktivity, které bude podporovat. Aktuální informace se vždy dozvíte na našem webu nebo na stránkách ESF ČR.

Datum poslední aktualizace: 5. 4. 2024

Přihlaste se k odběru novinek z oblasti sociálního bydlení a magazínu
Mít domov.