Ocitli jste se ve složité situaci a hrozí vám ztráta bydlení?

Více informací

Možnosti zajištění podpory formou sociální práce v SB

Tento text je určen realizátorům a dalším aktérům sociálního bydlení, kteří současně se zajištěním bydlení nastavují podmínky a možnosti pro poskytování podpory klientům sociálních bytů prostřednictvím sociálního pracovníka.

Při poskytování sociálního bydlení (SB) je potřeba zajistit nájemníkům také podporu formou sociální práce, tedy výkon činností sociální práce. Jedná se o podporu ze strany sociálního pracovníka, který je buď zaměstnancem obecního úřadu či obce anebo prostřednictvím registrované sociální služby. Odbornou způsobilost sociálního pracovníka stanovuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

V sociálním bydlení představuje kvalitní sociální práce základní předpoklad úspěšného setrvání klienta v bydlení. Sociální pracovník může nájemci sociálního bytu poskytovat podporu v řešení jeho obtížné životní situace a příčin bytové nouze (více se o oblastech podpory dočtete v článku Sociální práce v sociálním bydlení). Intenzita a metody sociální práce jsou individuální a vždy závisí na potřebách daného klienta/domácnosti. Je však třeba zmínit, že spolupráce klienta se sociálním pracovníkem je dobrovolná, a proto nemůže být nijak podmiňována (např. nájemní smlouvou) ani vynucována.


Sociální pracovník obce jako poskytovatel podpory klientům v sociálním bydlení

Pokud podporu v sociálním bydlení zajišťuje obec pomocí sociálního pracovníka obce[1], může být s klientem uzavřena ústní či písemná Dohoda o zajištění podpory formou sociální práce (není zákonem stanovena ani nějak upravena). Jedná se o dohodu o spolupráci mezi klientem a sociálním pracovníkem obce, která může mj. obsahovat:


Registrovaná sociální služba jako poskytovatel podpory klientům sociálního bydlení

Pokud podporu zajišťuje registrovaná sociální služba a její sociální pracovník, musí klient o poskytování sociální služby požádat a na základě vzájemné dohody s ním bude uzavřena Smlouva o poskytnutí sociální služby (zákonná povinnost). Tu upravuje zejména § 90 až 91c zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Konkrétně taková smlouva musí obsahovat dle odst. 2) § 91 tyto náležitosti:

Pokud je pronajímatelem (realizátor) sociálního bydlení obec, avšak podporu sociálního pracovníka zajišťuje sociální služba, je důležité také zmínit, že je možné uzavřít mezi obcí a poskytovatelem sociální služby také písemnou dohodu o spolupráci. Někteří aktéři tuto dohodu nazývají Memorandem o spolupráci v rámci realizace sociálního bydlení v dané obci. Toto memorandum (dohoda) není zákonem stanoveno ani nijak upraveno. Může obsahovat např. tyto oblasti:


Ochrana osobních údajů a sdílení informací

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je nutné citlivě nakládat s osobními údaji klientů. Vzhledem k prevenci předcházení dluhům je vhodné propojit bytový a sociální odbor (pokud je poskytovatel bydlení i podpory formou sociální práce obec) nebo obec a sociální službu (která poskytuje podporu formou sociální práce) co se sdílení informací týče.

Tyto údaje si však jednotliví aktéři nemohou sdílet bez písemného souhlasu klienta. Tento souhlas je dobrovolný a klient jej může kdykoli odvolat (o této možnosti musí být informován). V souhlasu by měl být jasně uveden účel; subjekty, které si informace mohou sdílet a jaký typ informací se může sdílet. Více se k tomuto tématu dozvíte v článku o Předávání informací v rámci prevence ztráty bydlení a řešení dalších nepříznivých sociálních situací klientů.

Vzhledem k tomu, že každá obec či jiný realizátor, jakožto pronajímatel sociálního bydlení bude vlastní dokumenty vytvářet v závislosti na specifických podmínkách, vnímejte výše zmíněný text pouze jako možnou inspiraci pro vaši praxi.

 

[1] Sociální práce na obcích je převážně poskytována v rámci přenesené působnosti na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností ve smyslu zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. Sociální práce může být také poskytována v rámci samostatné působnosti obcí.

 

Datum zveřejnění: červen 2022

Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2024

Přihlaste se k odběru novinek z oblasti sociálního bydlení a magazínu
Mít domov.