Ocitli jste se ve složité situaci a hrozí vám ztráta bydlení?

Více informací

Výkup bytů do vlastnictví obce

Obce, které chtějí realizovat dostupné a sociální bydlení se často potýkají se zásadním problémem – nedostatkem bytů. Jedním z hlavních důvodů, proč v devadesátých letech došlo k rozsáhlé privatizaci bytového fondu, který přešel z majetku státu na obce, byly především vysoké náklady na jeho provoz.

Často se jednalo o velmi zanedbané nemovitosti vyžadující nákladné opravy a regulované nájemné komplikovalo jejich financování. Obce tak z krátkodobého hlediska získaly finanční prostředky do rozpočtu obce a zmenšení bytového fondu umožnilo jeho lepší správu. [1] Z dlouhodobého hlediska však privatizace ovlivnila i ceny nemovitostí a ve stále klesající dostupnosti bydlení se ukazuje, že bytový fond, který si obce ponechaly, je nyní zcela nedostačující. Do obecního rozpočtu tak zasahují náklady na řešení důsledků bytové nouze stále většího počtu lidí. Častým souvisejícím problémem je také obchod s chudobou, a proto mnohé obce již zastavily privatizaci bytového fondu, více viz článek Ukončení privatizace bytového fondu.

Jedním ze způsobů, jak se snaží nyní obce rozšířit svůj bytový fond (kromě výstavby či rekonstrukce bytů z dotací, nebo spolupráce se soukromými pronajímateli), je právě výkup bytů od soukromých vlastníků. Tímto krokem obce mohou rozšířit svůj obecní bytový fond a mít tak větší možnost ovlivňovat bytovou a sociální politiku na svém území. Vykoupené byty pak nabízejí potřebným skupinám obyvatel, jako jsou například senioři, osoby se zdravotním postižením, matky samoživitelky a další. Výhodou je, když má obec k dispozici byty v různých částech města či obcí, což předchází vzniku vyloučených nebo segregovaných lokalit.

Prostředky na výkup bytů mohou obce čerpat z dotací. Tato oblast spadá do gesce Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). To díky prostředkům z evropských fondů i státního rozpočtu přiděluje dotace či půjčky obcím i dalším subjektům. Sociální bydlení je podporováno z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi". Tato podpora je zaměřena na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Oprávněnými žadateli o dotaci v těchto výzvách jsou jak obce, tak nestátní neziskové organizace. Více informací o dotacích z programu IROP naleznete zde.

Nutno však poznamenat, že čerpání dotací na sociální bydlení z IROP není tak efektivní, jak se původně předpokládalo. To vyplývá ze zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který prověřil, jak MMR rozdělovalo v letech 2016–2021 evropské dotace z IROP určené na sociální bydlení. Přestože původním plánem MMR bylo vybudovat za tyto dotace 5 000 sociálních bytů do konce roku 2023, reálně jich vznikne do té doby maximálně 2 212. Důvodem nedosažení plánu je hlavně nízký zájem žadatelů o podporu. Někteří žadatelé odstoupili od svých projektů i poté, kdy MMR rozhodlo, že získají dotaci. Jako nejčastější důvody nezájmu o tuto dotaci nebo odstoupení od projektu uváděli žadatelé především nejistotu právního prostředí (neexistence zákona o sociální bydlení), vysokou administrativní zátěž spojenou s realizací projektu a neschopnost zajistit finanční spoluúčast.[2] Současný ministr pro místní rozvoj se však rozhodl současný žalostný stav napravit. Hodlá se zasadit o sběr potřebných dat, připravuje zákon o podpoře v bydlení, spolupracuje na tomto tématu s nevládními organizacemi a věří, že cenné závěry NKÚ pomohou ke zvýšení efektivity finančních podpor v této oblasti.[3]

Je tak naděje, že se podmínky dotací podaří pro další období nastavit příznivěji a pro jejich čerpání bude podpora mj. také v legislativním ukotvení sociálního bydlení.

Níže představujeme příklady obcí, kde se rozhodli výkupem bytů rozšířit svůj bytový fond:

Město Chomutov vykupuje byty za předem stanovených kritérií. Mezi tato kritéria patří například velikost bytů (odkupují byty o dispozici 1+1, 2+1 a 3+1), lokalita (byt může být umístěn v kterékoli části města kromě vybraných ulic), podmínka soukromého vlastnictví, byt musí být ihned obyvatelný bez jakýchkoli překážek atp. Cílem tohoto výkupu je pomoc místním a rozšiřování kapacit sociálních bytů. 1.etapa výkupu bytů proběhla v roce 2019, kdy město získalo celkem 34 nabídek k výkupu. Z této nabídky město odkoupilo celkem 14 bytů z toho všechny v sídlištních lokalitách za celkovou částku 7.696.000 Kč. Průměrná cena za 1 byt tak činila 500.000 Kč. Na výkup bytů čerpalo město prostředky z Integrovaného regionálního programu. Více informací se dozvíte na http://vykupbytu.chomutov-mesto.cz

Dalšími obcemi, které využily také výkup bytů k realizaci sociální bydlení, nebo o této možnosti uvažují, jsou např. Křižánky, Velké Hamry, Ústí nad Labem a další.

 


[1] https://www.trzniceny.cz/att/Privatizace-obecniho-bytoveho-fondu.pdf

[2] Bližší informace získáte na: https://nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/z-evropskych-penez-chtelo-mmr-vybudovat-5-000-bytu--vznikne-jich-jen-necela-polovina--id12364/

[3] https://www.kurzy.cz/zpravy/633178-mmr-reaguje-na-kontrolni-akci-nku-a-pripravuje-plan-podstatneho-zvyseni-dostupnosti-socialniho-bydle/

Datum poslední aktualizace: 11. 6. 2024

Přihlaste se k odběru novinek z oblasti sociálního bydlení a magazínu
Mít domov.