Ocitli jste se ve složité situaci a hrozí vám ztráta bydlení?

Více informací

Sousedství a door management – prevence problémů vztahů se sousedy

Sousedské problémy patří k jedním z problémů bytové politiky na úrovní obcí. Dobré sousedské vztahy patří k významným faktorům, pokud chceme, aby podpora bydlení měla větší šanci na úspěch. Během plánování lokálních opatření bytové politiky na úrovni obce je potřeba zvažovat dopady nejen na podpořené jednotlivce, ale i na celou místní komunitu.

Z tohoto důvodu je potřeba řešit předcházení možných problémů a případně jejich včasné řešení, což vyžaduje, mimo jiné, jak adekvátní personální zajištění z hlediska počtu a kvalifikace sociálních pracovníků, tak i spolupráci s dalšími aktéry, zejména s majiteli bytů a Policií ČR / Městskou policií. Majitelé bytů mohou mít důležité informace ohledně vzniklých sousedských problémech, policie může mít informace o osobách či domácnostech, které mají problémy v kontextu vyhrocených sousedských neshod, domácího násilí, narušování nočního klidu apod.[1]

Mezi sousedské problémy lze zařadit obecně porušování domovního řádu. Jedná se např. o hluk a nepořádek v domě, rušení nočního klidu, nadměrnou přítomnost cizích lidí, zamoření prostor nežádoucím hmyzem a projevy diskriminace (obvykle spíše ze strany sousedů vůči nájemníkům). Článek se zabývá situacemi, kdy sousedé mohou jevit nespokojenost s nájemníky v sociálních bytech. Nespokojenost sousedů se může projevovat formou podávání stížností na dotyčné nájemníky, tyto stížnosti však nemusí být vždy oprávněné. Také je potřeba věnovat pozornost i případným stížnostem nájemníka sociálního bytů vůči jeho sousedům.

Obecně efektivní řešení tohoto problému vyžaduje aktivní komunikaci mezi jednotlivými subjekty, kterých se daný problém týká a mají rovněž kompetence situaci řešit. Pokud majitel bytu např. nebude srozuměn s tím, že se v bytě či v domě děje nějaký problém, nebude ani moci tento problém řešit.

V případě již podaných stížností je potřeba zjišťovat, v čem přesně spočívá problém, tj. mít jasně popsané, co nájemník dělá špatně, zda a k jakým krokům v rámci řešení problému došlo (např. výjezd policie) apod.


Práce s veřejností

Při realizaci sociálního bydlení je velmi důležitým aspektem komunikace s veřejností, ke které patří i lidé žijící v sousedství sociálních bytů.[2] S ohledem na tento faktor je potřeba relevantní informace pravidelně zveřejňovat v místních médiích a nabízet občanům možnost se aktivně zapojit do řešení místní politiky.

Veřejnost je účelné informovat tak, aby měla jasné a pravdivé informace ohledně toho, kdo může sociální byt potřebovat a odstraňovat tak různé stereotypy a obavy. Sociální bydlení doprovázené sociální prací navíc přispívá k lepším vztahům v sousedství.


Práce se sousedy

Zde se otevírá složitější otázka toho, co, zda a jak sousedům sdělit před realizací sociálního bydlení. Z jedné strany, s obyvateli je účelné mluvit o plánovaných opatřeních, která se jich mohou nějakým způsobem dotýkat. Z druhé strany, nájemníci v sociálních bytech mají práva na ochranu svých údajů a soukromí, neboť různé nálepky v souvislosti s užíváním sociálního bydlení mohou člověka předem stigmatizovat.

Problém, který je potřeba řešit, vzniká podáním oficiální stížnosti ze strany sousedů. Situace vyžaduje prošetření, rozhodnutí o opatření a následné vyjádření. Zároveň je nutné zmínit, že v této situaci je velmi důležitá komunikace mezi klíčovými odděleními. Informaci o situaci by měl obdržet bytový odbor i odbor sociálních věcí. V případě stížnosti může být vhodné nejprve nějakou dobu situaci u nájemníků sociálních bytů monitorovat, např. po dobu dvou měsíců, ale souběžně řešit, jak intenzivní podporu sociálního pracovníka klientova situace vyžaduje.


Door management – prevence problémů vztahů se sousedy

Nový nájemník v sociálním bytě by měl být velmi dobře obeznámen se svými povinnostmi jakožto nájemníka a s možnými důsledky, které mohou plynout např. z opakovaného porušování domovního řádu, pokud takový existuje. Bude-li nájemník vědět, že dodržuje vše, jak má, může mít i větší jistotu v tom, že o bydlení nepřijde. Zároveň může počítat s následky, pokud bude pravidla v rámci bydlení porušovat.

V případě již vzniklé stížnosti na klienta v sociálním bytě ze strany sousedů, je potřeba zjišťovat, zda je taková stížnost oprávněná a řešit s klientem vzniklou situaci. V rámci sociálního bydlení by měl být k dispozici sociální pracovník, který by měl být pro klienta dostupný z hlediska časové kapacity a dle individuálních potřeb tohoto klienta. Sociální pracovník a klient se mohou společně dohodnout na plánu řešení situace, ať už by se jednalo o nácvik dovedností v rámci samostatného bydlení nebo řešení samotného sporu se sousedy. V souvislosti s touto problematikou v kontextu sociálního bydlení dále představujeme téma door managementu. Door management je téma, které zatím stále ještě není v literatuře dostatečně zpracované, ale přesto je velice důležité pro udržení si bydlení a nastavení vztahů domácnosti v rámci sousedství.

Door management je významným aspektem sociální práce v sociálním bydlení, jenž se zaměřuje na užívání soukromých a společných prostor nájemníkem/klientem a jeho návštěvami ve vztahu k sousedům a ostatním spolubydlícím a dodržováním domovního řádu a pořádku. Dveře jsou v kontextu door managementu symbolem představujícím předěl mezi soukromým a společným prostorem.

Prevence a rychlé řešení narušených vztahů klienta se sousedy je zásadní pro harmonické soužití v domě a samozřejmě také pro vytvoření si nových sociálních vazeb v místě bydliště a vztahů se sousedy. Stěhování do sociálního bytu představuje pro domácnost náročný krok. Někteří klienti disponují pouze kontakty ze substandardního[3] bydlení, tj. bydlení mimo standardní zkolaudované byty, resp. v mnoha případech z prostředí sociálně vyloučených lokalit, komerčních ubytoven a ulice. Z praxe již víme, že čím déle byl klient mimo standardní bydlení, tím náročnější a také delší proces zabydlování bude. Klient si mnohdy musí na nové prostředí i situace postupně zvykat a přizpůsobovat se jim. Riziko představují hlavně početné a dlouhodobé návštěvy, zvýšený hluk, snaha zabydleného poskytnout pomoc i svým přátelům, kteří stále bydlením nedisponují apod. V průběhu procesu zabydlování i po něm je klient podporován již zmíněným sociálním pracovníkem. V rámci spolupráce klienta a sociálního pracovníka je tedy nezbytné zaměřovat se i na aspekt door managementu. Záměrem není „tlačit" na přerušení předešlých vazeb, ale nastavení jejich udržitelného rámce, který nenaruší udržení si bydlení v sociálním bytě.

Jak již bylo řečeno, velké téma, které často vztahy klienta se sousedy komplikuje, jsou právě návštěvy. Ty patří k běžnému životu většiny lidí, jsou důležité pro udržování přátelských a rodinných vztahů a často lidem pomáhají rozptýlit pocity osamocení. Nicméně návštěvy, které jsou příjemné pro klienta, nemusí být nutně příjemnými i pro jeho sousedy. Také kvůli návštěvám může docházet k větší spotřebě energií, a to jak v bytě na náklady klienta, tak i ve společných prostorách, kde se tyto náklady rozpočítávají mezi všechny nájemce apod. Často nastává i situace, kdy se z počátku vítané návštěvy stane návštěva nevítaná (např. po hádce či jiném konfliktu). Velmi často se u klientů v sociálním bydlení stává, že některé návštěvy jsou nechtěné už od jejich začátku. Dochází k nim většinou proto, že je klient nedokáže odmítnout ze starého přátelství, solidarity nebo výčitek svědomí. Můžeme se setkat i s takovými případy, kdy klient nechtěnou návštěvu odmítnout dokáže, ale ta odmítnutí nechce akceptovat a působí hluk na chodbě či v okolí domu.

Door management je o nastavení pravidel nájemce v přijímání návštěv v bytě v souladu s občanským zákoníkem a domovním řádem, a také o schopnostech tato pravidla dodržovat a asertivně vyžadovat jejich dodržování od ostatních.

Klient by měl své návštěvy vést k dodržování stejných pravidel, jaké dodržuje on sám: [4]

Jelikož je otázka nastavení domácích návštěv pro každého člověka velice individuální, neexistuje jednotný návod, jak takové situace řešit.

Téma domácích návštěv je s klienty důležité otevírat už před nastěhováním, stejně tak i v průběhu bydlení. Je dobré se klientů pravidelně dotazovat, zda jim návštěvy, jejich frekvence a chování v bytě vyhovují; zda a jakým způsobem jim může být sociální pracovník v těchto otázkách oporou. Sociální pracovník prostřednictvím door managementu předchází či řeší narušení dobrých vztahů klienta se sousedy, aby snížil riziko jeho vystěhování a pomohl mu udržet si bydlení.

 

Zdroje:

 

Playlist webinářů k sousedskému soužití a řešení sousedských stížností:

 


K tématu budování sousedských vztahů a řešení stížností doporučujeme záznam z konference Housing First a budoucnost sociálního bydlení v ČR, konané ve dnech 23. 5. – 24. 5. 2022.

[1] Metodika pro spolupráci orgánů veřejné správy při realizaci sociálního bydlení

[2] Ke komunikaci s veřejností doporučujeme náš článek Komunikace s veřejností. http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/co-je-socialni-bydleni/priklady-dobre-praxe/2-uncategorised/140-komunikace-s-verejnosti.

[3] Například ubytovny, azylové domy atd.

[4] Dostupné z: Metodika sociální práce v sociálním bydlení

Datum poslední aktualizace: 2. 5. 2024

Přihlaste se k odběru novinek z oblasti sociálního bydlení a magazínu
Mít domov.