Co je sociální bydlení?

Bydlet potřebuje každý a každý by měl dosáhnout na cenově dostupné bydlení. Mít bydlení neznamená pouze vlastnit nemovitost, ale také žít v dlouhodobém pronájmu, i to je forma běžného bydlení.

Každá obec může zvýšit dostupnost bydlení pro svoje občany nabídkou obecních bytů. Dlouhodobé, běžné bydlení dává lidem bezpečí, zázemí, jistotu i teplo. Pro lidi, kteří mají velmi nízké příjmy a potřebují pomoc sociálních pracovnic a pracovníků v Česku, existuje sociální bydlení se sníženým nájemným.

Co je sociální bydlení?

Sociální bydlení je bydlení určené pro rodiny i jednotlivce nacházející se v bytové nouzi. Pod pojmem sociální byt si však někteří lidé mylně představují různé, často nestandardní formy bydlení. Jedná se ale o standardní zkolaudované byty mimo sociálně vyloučené lokality poskytované k pronájmu na dobu určitou s možností prodlužování. Je určeno lidem, kteří mají problémy se získáním nebo udržením komerčního nájem­ního bydlení nebo jsou ohroženi ztrátou bydlení (např. z důvodu vystěhování z bytu či domácího násilí) nebo těm, kteří se v bytové nouzi již dlouhodobě nalézají a jsou nuceni žít ve funkčně nevyhovujících či přelidněných bytech, azylových domech, na ubytovnách, nebo dokonce na ulici.[1] Sociální bydlení poskytují některé obce a nestátní neziskové organizace.

Bydlení v sociálním bytě je spojené s dodržováním běžných povinností nájemníka (platba nájmu, bezproblémové soužití se sousedy apod.) a s podporou sociálního pracovníka, aby nájemce mohl zlepšit svou obtížnou životní situaci. Konkrétní podmínky pro získání nájmu v sociálním bytě a délku nájemní smlouvy určuje obec, nebo nezisková organizace, která bydlení poskytuje, ale rozhodující je potřebnost žadatele. Stejně tak obec nebo nezisková organizace stanoví výši nájemného, které by mělo být cenově únosné jak pro nájemníka, tak pro udržitelné hospodaření s bytovým fondem. Rozdíl mezi běžným obecním a sociálním bytem je v tom, že při výběru nájemníka do sociálního bytu je rozhodující míra jeho bytové nouze, nikoliv například nejvyšší nabídka nájemného a je zajištěna také podpora formou sociální práce.

Informace, zda obec či nezisková organizace v místě Vašeho bydliště poskytuje sociální bydlení, získáte na sociálním (případně bytovém) odboru městského úřadu, od sociálního pracovníka obce, v neziskové organizaci, která pracuje s lidmi v bytové nouzi a v případě malé obce se můžete obrátit na starostu.

 

[1] Ministerstvo práce a sociálních věcí definuje sociální bydlení v Koncepci sociálního bydlení ČR 2015–2025, která je dostupná zde.

Komu je sociální bydlení určeno?

Obecně je sociální bydlení určeno především pro osoby bez domova, které jsou dle typologie bezdomovectví ETHOS:

  • bez střechy (lidé přežívající venku nebo v noclehárně),
  • bez domova (lidé bydlící v ubytovnách nebo institucích, např. na ubytovnách, azylových domech, ve věznicích, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních pro děti nebo v podporovaném bydlení),
  • v nejistém bydlení (lidé žijící v přechodném bydlení u rodiny nebo přátel, bydlení bez právního nároku, osoby ohrožené vystěhováním nebo osoby ohrožené násilím),
  • v nevyhovujícím bydlení (lidé žijící v provizorních nebo neobvyklých obydlích, v neobyvatelném bydlení nebo přelidněných bytech).

Sociální bydlení je určeno také pro osoby, které, třebaže pobírají sociální dávky na podporu bydlení (příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení), vynakládají na bydlení významnou část svých příjmů (více než 40 % disponibilních příjmů) a nejsou schopny tuto svoji obtížnou situaci řešit samy na trhu s bydlením (přestěhováním do levnějšího vhodného bydlení, prodejem vlastního bydlení a koupí nebo pronájmem vhodného bydlení).

Jelikož ale v současné době není sociální bydlení vymezeno zákonem, neexistují jednotné podmínky a pravidla pro jeho poskytování. Je tedy na rozhodnutí samotných obcí či neziskových organizací, jakým cílovým skupinám, kolik bytů a za jakých podmínek sociální bydlení poskytují. Tato pravidla však musí být v souladu s již existujícími zákony a také s podmínkami dotací, které obce a neziskové organizace na výstavbu či renovaci sociálních bytů mohou čerpat.

Informace, zda obec či nezisková organizace v místě Vašeho bydliště poskytuje sociální bydlení a za jakých podmínek, získáte na sociálním (případně bytovém) odboru městského úřadu, od sociálního pracovníka obce, nebo v neziskové organizaci, která pracuje s lidmi v bytové nouzi a v případě malé obce se můžete obrátit na starostu.

Kdo poskytuje sociální bydlení a jak a koho požádat o sociální bydlení?

Ministerstvo práce a sociálních věcí[2] definuje sociální bydlení jako standardní zkolaudované byty mimo sociálně vyloučené lokality poskytované k pronájmu na dobu určitou s možností prodlužování. Sociální bydlení je určené rodinám i jednotlivcům v bytové nouzi a poskytují ho některé obce a nestátní neziskové organizace. Bydlení v sociálním bytě je spojené s dodržováním běžných povinností nájemníka (platba nájmu, bezproblémové soužití se sousedy apod.) a je spojeno s podporou sociálního pracovníka, aby nájemce mohl zlepšit svou obtížnou životní situaci.

Pokud chcete požádat o sociální bydlení, je potřeba se v místě Vašeho trvalého bydliště nebo faktického pobytu obrátit na sociální odbor (případně bytový), tedy na sociálního pracovníka obce, nebo na neziskovou organizaci, která nabízí pomoc lidem v bytové nouzi a v případě malé obce se můžete obrátit na starostu. Sociální pracovníci, kteří působí na sociálních odborech či v neziskových organizacích, Vám mohou pomoci nejen s podáním žádosti o sociální byt, ale také s dávkami na bydlení (a dalšími možnostmi, pokud máte málo peněz na zaplacení nákladů na bydlení), řešením dluhů apod. Mají také přehled o možnostech hledání dostupného bydlení, pokud v místě Vašeho bydliště sociální byty nejsou nebo jsou na ně dlouhé čekací lhůty. Bytový odbor pouze přijímá žádosti o sociální byty, ale neposkytuje další poradenství, proto je vždy výhodnější jít nejprve za sociálním pracovníkem.

Můžeme Vám pomoct vyhledat kontakt na sociální odbor nebo organizaci, která pomáhá lidem v bytové nouzi v místě Vašeho bydliště. Obrátit se na nás můžete zde. (odkaz na kontakty KC)

 

[2] Ministerstvo práce a sociálních věcí definuje sociální bydlení v Koncepci sociálního bydlení ČR 2015–2025, která je dostupná zde.

Jaké je nájemné v sociálním bydlení?

Pokud obec či nezisková organizace v místě Vašeho bydliště provozuje sociální byty, informace o konkrétní výši nájemného získáte přímo na obci (sociálním odboru či bytovém odboru) nebo v dané neziskové organizaci, která sociální bydlení realizuje. Často jsou tyto informace uváděny na webových stránkách obce či NNO v pravidlech pro poskytování sociálního bydlení.  V případě malé obce se můžete obrátit přímo na starostu. 

Výše nájmu či podnájmu sociálního bydlení není zákonně stanovena. Měla by však zohledňovat finanční a materiální situaci nájemce, který se nachází v bytové nouzi. V sociálních bytech by neměla být vyžadována kauce. Provozovatel sociálního bydlení nastavuje výši nájmu tak, aby byla dostupná pro osoby v bytové nouzi a zároveň pokryla náklady spojené s provozováním tohoto typu bydlení. Nájemce může případně využít k úhradě sociálního bydlení dávky státní sociální podpory (příspěvek na bydlení) či pomoci v hmotné nouzi (doplatek na bydlení), o které lze požádat na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. Více se dozvíte v otázce č. 11 Nemám dost peněz na zaplacení kauce, nájmu.

Na jak dlouho můžu získat sociální bydlení?

Délka trvání nájemní (podnájemní) smlouvy je stanovena poskytovatelem sociálního bydlení.

Sociální bydlení: nejčastější formou je získání nájemní smlouvy na dobu určitou (většinou na období jednoho roku) s možností prodloužení. Každý poskytovatel má stanovenou svou dobu a podmínky poskytování sociálního bydlení. Důležité je již na počátku pořádně přečíst nájemní smlouvu a dozvědět se, jaké povinnosti musí nájemník dodržovat, k čemu se podpisem zavazuje a co je mu nabídnuto. Ve smlouvě jsou také uvedeny důvody, kvůli kterým může být bydlení ukončeno. Některé smlouvy po splnění stanovené lhůty přechází na klasický nájem, na dobu určitou v horizontu delšího období (několik let) nebo na dobu neurčitou.

Krizové bydlení: Některé obce poskytují také tzv. krizové byty, které pomáhají v nenadálých krizových situacích (např. v případě domácího násilí, náhlé ztráty střechy nad hlavou kvůli přírodním katastrofám apod.). Zpravidla se jedná o speciálně vyčleněné byty, které podléhají zrychleným postupům při schvalování nájemní smlouvy či smlouvy o ubytování. Jde o krátkodobé formy ubytování, zpravidla poskytované na několik měsíců, nejdéle na období do jednoho roku.

Jaký je rozdíl mezi sociálním, dostupným a krizovým bydlením?

Sociální byt je standardní zkolaudovaný byt nacházející se mimo sociálně vyloučenou lokalitu, který je poskytován za určitých podmínek a přidělován na základě posouzení bytové nouze. Je určen pro nejzranitelnější skupiny obyvatel, kteří mají kromě nízkých příjmů ještě další znevýhodnění. Proto je poskytování bydlení v sociálním bytě doprovázeno sociální prací, přičemž její míra závisí na potřebách klienta/domácnosti. Intenzita a frekvence sociální práce je vždy individuální s ohledem na konkrétní situaci klienta či ostatních osob v domácnosti.

V případě osob, kteří nepotřebují podporu formou sociální práce, ale z nějakého důvodu se nacházejí v bytové nouzi (např. pouze z důvodů nižších příjmů), hovoříme o poskytování dostupného bydlení. Dostupné bydlení je tedy možno chápat šířeji než sociální bydlení, může být určeno pro větší skupiny obyvatel a mohou se také lišit i další podmínky jeho poskytování (např. výše nájemného, která může být v případě dostupného bydlení v takové výši, která je místně obvyklá).

Místní systém sociálního bydlení může obsahovat také prvek krizového bydlení, které představuje rychlý nástroj pomoci v krizových situacích (např. v případě domácího násilí, náhlé ztráty střechy nad hlavou kvůli přírodním katastrofám apod.). Zpravidla se jedná o speciálně vyčleněné byty, které podléhají zrychleným postupům při schvalování nájemní smlouvy či smlouvy o ubytování. Jde o krátkodobé formy ubytování, zpravidla poskytované na několik měsíců, nejdéle na období do jednoho roku. Během tohoto období je nájemníkům krizových bytů nabízena intenzivní sociální práce, která má za cíl stabilizovat situaci jedince/domácnosti a pomoci nalézt nové dlouhodobé bydlení.

Jak dlouho trvá získat sociální bydlení?

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Vše závisí na počtu volných bytů, nastavených procesech přidělování bytů, ale i na dalších lokálních podmínkách.

Ideální je proto dotázat se na možnou délku čekání na sociální byt již při podání žádosti, abyste měli alespoň nějakou představu a mohli se podle toho zařídit. Při podávání žádosti si ověřte, zda jste doložili všechny potřebné dokumenty, aby Vaše žádost byla úplná a mohla být dále zpracována. Doporučujeme obrátit se také na sociálního pracovníka obce či neziskové organizace, který Vám může pomoci ve Vaší současné situaci a při hledání vhodného bydlení.

Pokud se nacházíte v náhlé akutní situaci, lze žádat také o krizové bydlení (viz dotaz č. 6), pokud je ve vašem regionu poskytováno.

Může obec odmítnout moji žádost o sociální bydlení?

Dle stanoviska Ministerstva vnitra obec nemůže odmítnout přijetí žádosti o bydlení. Povinností obcí je každou žádost o bydlení převzít a zaevidovat.

Žádost o bydlení můžete podat kromě příslušnému úředníkovi také na podatelně obecního úřadu. V případě znemožnění podání žádosti osobně, doporučujeme žádost podat poštou (ideálně doporučeně) nebo se obrátit na starostu či zastupitelstvo obce.

Povinností obce však není Vaši žádost kladně vyřídit. Nakládání s obecními byty je však v gesci samotných obcí a jejích orgánů. Jelikož v současné době není sociální bydlení vymezeno zákonem, neexistují jednotná pravidla pro jeho poskytování. Je tedy na rozhodnutí samotných obcí, jakým cílovým skupinám, jaký počet bytů a za jakých podmínek sociální bydlení nebo klasické bydlení poskytují. Tato pravidla však musí být v souladu s již existujícími zákony a nesmí být diskriminační.

V případě nevyřízení Vaši žádosti o sociální bydlení se obraťte na sociální odbor ve městě, kam Vaše obec spadá, nebo na starostu obce.

Mohu požádat o bydlení ve městě, kde nemám trvalé bydliště?

Ano, o bydlení lze zažádat i ve městě, kde nemáte trvalé bydliště. Je však nutné mít na paměti, že pouze minimum obcí a měst v ČR pronajímá byty lidem, kteří nejsou občany jejich obce. Takové pravidlo (obecní bydlení platí pouze pro občany s trvalým bydlištěm) má řada obcí formálně zaneseno v interních či veřejných pravidlech pro přidělování bytů. Při podání žádosti o sociální bydlení v obci, kde nemáte nahlášen trvalý pobyt, je proto často nezbytné požádat o udělení výjimky z podmínky trvalého bydliště. Do žádosti je vhodné uvést informace o vazbě na obec (rodina, práce apod.), ve které žádáte o sociální bydlení, a o délce skutečného pobytu a délce plánovaného pobytu v obci.

Více se můžete dozvědět v článku Každý občan má právo podat žádost o obecní byt bez ohledu na trvalé bydliště.

Nenašli jste, co jste hledali? Obraťte se na naše Národní kontaktní centrum sociálního bydlení.

Datum poslední aktualizace: 5. 4. 2024