Potřebuji pomoc, radu…

 

Kdo mi poradí (nečekaná událost, domácí násilí, nevím si rady…)

Co můžu dělat, když mě potkala nečekaná událost a potřebuji okamžitou pomoc?

Mimořádná okamžitá pomoc na událost, kterou nebylo možné předvídat

O MOP žádejte, pokud vás postihla vážná mimořádná událost jako povodně, vichřice, zemětřesení, požár, ekologická nebo průmyslová havárie, epidemie, pád stromu nebo střechy pod tíhou sněhu a podobně. O dávku můžete žádat i v případě, kdy je dům zamořený parazity, chemickými látkami nebo plísní. Při posuzování majetkových poměrů se přihlíží především k případné finanční hotovosti, kterou by osoby mohly použít k prvotní likvidaci následků vážné mimořádné události, aniž by bylo ohroženo uspokojování jejich základních životních potřeb. Je důležité si uvědomit, že smyslem této MOP je zabezpečit člověka na přechodnou dobu, zabezpečit jeho základní životní potřeby a zabezpečit první pomoc k odstranění důsledků katastrofy do doby, než bude možné poskytnout pomoc z jiných zdrojů (např. z pojišťovny, od obce v rámci její samostatné působnosti).

Další situací, kdy lze MOP poskytnout, je jiná událost, které nebylo možné předejít nebo ji předvídat. Jste kvůli ní a nedostatku peněz ohrožení ztrátou bydlení nebo tím, že nebudou zajištěné vaše základní životní potřeby. Může se např. jednat o situaci, kdy vám byly zvýšeny náklady na energie a příspěvek na bydlení na tuto skutečnost zareaguje až po uplynutí kalendářního čtvrtletí, nebo potřebujete pomoci s náklady v rámci vyúčtování energií.

Kdo si může o dávku požádat?

Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, která s ohledem na svou celkovou situaci nemůže nepříznivou situaci překonat vlastními silami (i s pomocí pojišťovny či obce).

Jak MOP získám?

Můžete o ni zažádat na Úřadu práce ČR dvěma způsoby. Buď žádost podejte elektronicky (video) (potřebujete k tomu identitu občana či datovou schránku) nebo osobně navštivte Úřad práce s vyplněnou žádostí

Co budu k žádosti potřebovat?

Průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz) 

Doklad o přiznání starobního důchodu (pokud ho pobíráte) 

Doklad o výši měsíčních příjmů 

Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech 

Jasný popis vážné mimořádné události, která u žadatele o dávku nastala, uvedení účelu, ke kterému má být dávka použita a vyčíslení výdajů. Pokuste se co nejvýstižněji a nejkonkrétněji popsat, co, kdy a jak se vám stalo, kde všude už jste získali nebo nezískali pomoc, jakou částku peněz potřebujete a proč. Pokud si nejste jistí, jak toto napsat, obraťte se na vašeho sociálního pracovníka na obci nebo v některé z občanských poraden.

Kdy můžu žádat a kdy mohu očekávat peníze?

Žádejte, jakmile se dostanete do nepříznivé situace. Dávka bude vyplacena bez odkladu, než uhradíte potřebný výdaj. Zcela výjimečně můžete dostat peníze i zpětně, pokud se s úhradou nezbytného nákladu nedalo počkat. O mimořádnou okamžitou pomoc požádejte co nejdříve, nejlépe ve stejném kalendářním měsíci, kdy k události došlo. Úřad práce ČR rozhodne o způsobu výplaty dávky.

O jakou částku můžu žádat? 

V případě vážné mimořádné události vám může být poskytnuta dávka až do patnáctinásobku životního minima. Pokud jste v důsledku jiné události ohroženi ztrátou bydlení, může vám být poskytnuta dávka až do dvacetinásobku životního minima v rámci 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

Moje žádost byla zamítnuta. Co mám dělat? 

Máte možnost se odvolat do 15 dnů ode dne, kdy vám bylo doručené rozhodnutí. Odvolání adresujte zpět na kontakty z doručeného rozhodnutí. Se vším vám může pomoci váš sociální pracovník nebo některá z občanských poraden.

Doporučení: Pro další informace kontaktujte call centrum na +420 800 779 900, e-mailu: callcentrum@uradprace.cz nebo navštivte váš Úřad práce ČR. Případně požádejte o pomoc sociálního pracovníka vaší obce či z lokální občanské poradny.

Finanční pomoc můžete získat i od dalších organizací


Co můžu dělat, když mě nebo mé blízké trápí problémy s domácím násilím?

V případě akutního ohrožení ihned volejte tísňovou linku policie – 158. Policie je povinna na tísňové volání reagovat a zasáhnout. Policie může člověka, který vám ubližuje, na 10 dní vykázat z vašeho společného bydlení bez ohledu na to, jestli tento člověk bydlení vlastní nebo je v nájemní smlouvě. Dobu vykázání lze prodloužit tzv. předběžným opatřením. Tento čas využijte k nabrání sil a promyslete si, co dál dělat. Doporučení od Policie ČR najdete zde.

Co nejdřív se obraťte na odborníky a poraďte se, jak situaci řešit. Kontaktujte některou z organizací, která pomáhá lidem ohroženým domácím násilím. A to i v případě, kdy si nejste jistí, zda chcete nebo můžete od násilného člena domácnosti odejít. Nikdo vás nebude nutit do rozhodnutí, které nechcete udělat. Můžete ale získat psychickou podporu a promluvit si s někým, kdo má pro vaši situaci pochopení.

Seznam organizací naleznete zde. Některé z nich mají i nonstop telefonní linku, kam se můžete kdykoliv obrátit.

Další informace a rady:

Webová stránka Domací násilí.cz 


Co dělat, když si nevím rady a je toho na mě už moc?

Obraťte se na sociální pracovníky na vašem obecním nebo městském úřadě nebo sociální pracovníky místních sociálních služeb. Podívejte se i na mapu sociálních služeb, kde najdete podporu ve vašem okolí. Pokud jste z Prahy, doporučujeme Pražský adresář služeb.

Právní pomoc a pomoc s dluhy

Co můžu dělat, když mám dluhy?

Život s dluhy s sebou nese pocity hluboké nejistoty, a to nejen z finančního hlediska. Zadlužení lidem způsobuje stres, který se negativně projevuje ve fyzickém i psychickém zdraví. V České republice je každý den zahájeno 1 863 nových exekucí. Každý 10. dospělý člověk je v exekuci. Pokud máte dluhy, které jen obtížně splácíte, řekněte si o pomoc. Odborníci vám mohou pomoci s vyjednáním splátek nebo i s oddlužením. Systém exekucí i oddlužení je tak složitý, že se v něm vyzná málokdo, proto není ostudou vyhledat pomoc.

Na stránkách Jak přežít dluhy naleznete mapu dluhových poraden, které vám zdarma poradí, co udělat pro zlepšení vaší situace. Můžete se také obrátit přímo na helplinku Člověka v tísni: 770 600 800, která je dostupná v pracovní dny od 9:00 do 17:00, nebo na email: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz. Další užitečné odkazy na dluhové poradny naleznete zde. Speciálně pro zadlužené seniory zpracovalo Iuridicum Remedium zajímavou publikaci Oddlužení pro seniory.

Dávejte si pozor na neznámé soukromé společnosti, které nabízejí vypracování oddlužení za úplatu. Ne vždy dokážou správně vyhodnotit, zda byste zvládli podmínky oddlužení splnit, a mohli byste se dostat do ještě větších problémů.

V letech 2022 a 2023 proběhla akce Milostivé léto. Díky němu mohli občané žádat o zrušení veškerých sankcí, úroků z prodlení a dalších nákladů, které měli u exekucí za neuhrazení zdravotního pojištění, regulační poplatky v krajských či městských nemocnicích, ze nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další. V roce 2024 se plánuje Milostivé léto 2024, které by mělo být zaměřeno na dluhy na zdravotním pojištění. Dle dosavadních informací by akce, v pořadí už čtvrtá tohoto typu, měla proběhnout od července do listopadu 2024, týkat by se měla pouze fyzických osob a dluhů na zdravotním pojištění vzniklých do konce r. 2023 a vymáhaných v rámci daňové exekuce, tedy nikoliv soudními exekutory. Stejně jako u předchozího kola by měla být možná úhrada dluhu ve splátkách. Více informací naleznete zde Milostivé léto 2023 - Kompletní návod a podmínky akce (exekuceinfo.cz)

Problémy s řešením dluhů může samozřejmě pomoci zlepšit i lépe placená práce. Pomoc s hledáním práce vám mohou na Úřadu práce ČR (informace pro občanyporadenská střediska + video) nebo pokud vám hledání práce znesnadňuje duševní onemocnění, tak se můžete obrátit na některé z Center duševního zdraví ve vašem okolí a zeptat se, zdali nemají pracovního konzultanta, který by vám mohl pomoci.


Co můžu dělat, když mám spory s majitelem bytu?

Dobré vztahy s pronajímatelem bytu jsou důležitým předpokladem spokojeného a dlouhodobého bydlení. V mnoha případech, kdy se z různých důvodů dostanete do potíží, může vyřešit váš problém včasné kontaktování pronajímatele a osobní dohoda s ním, která v praxi skutečně funguje. Cíl obou stran je totiž stejný: mít dlouhodobě pronajatý byt, nemuset řešit problémy související se stěhováním, zvýšené výdaje i veškeré další časově i finančně náročné změny. Lze se s ním domluvit např. na splátkovém kalendáři, odložení nájmu, na výplatě dávek na bydlení přímo pronajímateli (více zde) apod. Pokud máte z kontaktu s pronajímatelem obavy, můžete požádat o zprostředkování kontaktu sociální odbor obce nebo nějakou z občanských poraden. Důležité je začít řešit vaše problémy včas.

Pokud s vámi chce majitel bytu uzavřít nájemní smlouvu kratší než na 6 měsíců, odmítá uhradit opravy topení a jiných důležitých součástí bytu, zakazuje vám návštěvy v bytě nebo vám dává různé smluvní pokuty, porušuje tím občanský zákoník. Může se stát, že s vámi majitel vůbec nekomunikuje nebo po vás naopak vyžaduje zvláštní věci. I vypovězení nájemní smlouvy a vaše případné vystěhování se řídí občanským zákoníkem a má svá pravidla. Pokud si myslíte, že majitel bytu, ve kterém bydlíte, porušuje zákonné podmínky, obraťte se s prosbou o pomoc na bezplatnou právní poradnu. V poradně můžete probrat i smlouvu, kterou se teprve chystáte uzavřít, případně můžete zkonzultovat další otázky, které k pravidlům pronájmu máte.

Můžete se obrátit na telefonickou poradnu časopisu dTest: 299 149 009 nebo si můžete přečíst odpovědi na dotazy nájemců v jejich on-line poradně. Dále si můžete stáhnout zajímavou publikaci Jak na nájem bytu.

Senioři a seniorky (zde osoby nad 50 let) v nouzi se mohou obrátit na poradnu organizace Iuridicum Remedium, která od pondělí do pátku v čase 10:00–16:00 na čísle 776 703 170 poskytuje zdarma právní poradenství v oblasti bydlení (ale i dluhů a exekucí). Kromě telefonické pomoci organizace provozuje i online poradnu.

Bezplatné právní poradenství (v oblasti bydlení, dluhů, dávek apod.) pro lidi v nouzi poskytují i občanské poradny v síti Asociace občanských poraden, jejich mapu naleznete zde.

Praha má svou bezplatnou studentskou právní poradnu, která je však určena výhradně pro osobní konzultace.

Obrátit se můžete rovněž na Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, která poskytuje právní poradenství zdarma.

Finanční pomoc

Co můžu dělat, když nemám na nájem nebo energie?

Našli jste vhodný byt, kde nemusíte platit jistotu (kauci), přesto máte strach, že si jej nebudete moci dovolit? Nebo už zázemí bytu máte, ale zhoršuje se vaše finanční situace a hrozí, že nebudete mít na zaplacení nájmu a energií? V takovém případě si zjistěte, jestli náhodou nemáte nárok na dávky na bydlení. Příspěvek na bydlení je dávka pro širokou skupinu obyvatel. Nejčastěji dávku mohou získat početné rodiny, samoživitelé a samoživitelky nebo senioři. Příspěvek na bydlení je určen všem, kteří vynakládají na bydlení více než 30 % (v Praze 35 %) svých příjmů a jsou vlastníky nemovitosti, členy družstva vlastnící nemovitost, nájemci, podnájemci zkolaudovaného bytu nebo i lidé s hypotékou (hypotéka se však nezapočítává do nákladů na bydlení). Již nyní ho pobírá přes 170 000 domácností v ČR. Oproti tomu doplatek na bydlení je určen lidem s velmi nízkými příjmy, kteří jsou v tzv. hmotné nouzi (nemají dostatek finančních prostředků na obživu, ubytování a ošacení). Doplatek na bydlení pobírá kolem 34 000 lidí v ČR.

Na webu Úřadu práce ČR také najdete on-line Sociálního poradce pro orientační výpočet nároku na dávkukterý vám pomůže zjistit o jaké dávky si můžete požádat.


Příspěvek na bydlení (energetický příspěvek)

Kdo si může o dávku požádat?

Vždy záleží na konkrétním případu. Obecně však můžeme říct, že pokud vás náklady na bydlení (nájem, energie, vodné a stočné a podobně) stojí více než 30 % vašich čistých příjmů (v Praze 35 %), můžete příspěvek čerpat. Zkrátka však nepřijdou ani lidé, kteří žijí ve vlastním nebo družstevním bytě či domě. Na kalkulačce si můžete orientačně vypočítat, jestli na příspěvek na bydlení dosáhnete.

Jak příspěvek na bydlení získám? 

Můžete o něj zažádat na Úřadu práce ČR dvěma způsoby. Buď zjednodušenou žádost podejte elektronicky (potřebujete k tomu identitu občana či datovou schránku) nebo osobně navštivte Úřad práce s vyplněnou žádostí. Jak správně vyplnit žádost? Podívejte se na video.

Co budu k žádosti potřebovat?

Vyplňte doklad o výši čtvrtletního příjmu za každou ze společně posuzovaných osob (lidé žijící s vámi ve společné domácnosti). Pokud příjem nemáte, odevzdejte formulář Prohlášení osob, které nemají příjmy
Doložte doklad o užívání bytu (nájemní nebo podnájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.)
Vyplňte doklad o výši nákladů na bydlení
Pokud máte v rodině dítě starší než 15 let, budete potřebovat jeden z těchto formulářů: potvrzení o studiu, potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte, potvrzení o neschopnosti přípravy na povolání nebo potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce)
Pokud žijete v bytě se spolubydlícím a  společně nehospodaříte, vyplňte prohlášení osob, které neuhrazují náklady na své potřeby společně se žadatelem

Pokud chcete vyplatit dávku poštovní poukázkou (složenkou), dejte prosím souhlas s předáním vašeho rodného čísla České poště

Instruktážní videa a vzory všech vyplněných formulářů najdete zde.

Kdy můžu o příspěvek zažádat?

Kdykoliv.

Kdy můžu očekávat výplatu příspěvku?

Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit max. 3 měsíce zpětně. S účinností od 1. října 2022 bude umožněno prokazovat náklady na bydlení a příjmy rodiny jen dvakrát ročně a příspěvek na bydlení bude vyplácen po období šesti měsíců ve stejné výši.

Moje žádost byla zamítnuta. Co mám dělat?

Máte možnost se odvolat do 15 dnů ode dne, kdy vám bylo doručené rozhodnutí. Odvolání adresujte zpět na kontakty z doručeného rozhodnutí. S odvoláním vám může pomoci sociální pracovník obce nebo některá z občanských poraden.

Dostávám příspěvek na bydlení, ale stále nezvládám platit náklady na bydlení. Co mám dělat?

Zažádejte si o doplatek na bydlení

Doporučení: Pro další informace kontaktujte call centrum na +420 800 779 900, e-mailu: callcentrum@uradprace.cz nebo navštivte váš Úřad práce ČR.


Doplatek na bydlení

Kdo si může o doplatek požádat?

Lidé, kteří jsou ve vážných finančních potížích. Nemají peníze na jídlo, ubytování a ošacení. Dávka je pro ty, kterým nestačí na zaplacení nájmu a energií jejich příjmy a příspěvek na bydlení. 

Jak doplatek na bydlení získám?

Můžete o něj zažádat na Úřadu práce ČR dvěma způsoby. Buď žádost podejte  elektronicky (potřebujete k tomu identitu občana či datovou schránku) nebo osobně navštivte Úřad práce s vyplněnou žádostí

Co budu k žádosti potřebovat?

K žádosti je nutné vyplnit řadu formulářů, které se týkají vaší situace (ne všechny formuláře jsou ve vaší situaci povinné vyplnit) a doložit i další informace. Neostýchejte se požádat o pomoc s vyplněním sociálního pracovníka nebo váš Úřad práce

Doklad o výši měsíčních příjmů

Celkové sociální a majetkové poměry 

Informace o užívaném bytu (obývaném prostoru) 

Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce

Ostatní společně posuzované osoby

Prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění 

Potvrzení o studiu, 

Potvrzení o zdravotním stavu vydané ošetřujícím lékařem 

Potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte

Potvrzení o dietním stravování

Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou

Doklad o samostatné činnosti

Potvrzení o neschopnosti přípravy na povolání

Pokud chcete vyplatit dávku poštovní poukázkou (složenkou), dejte prosím souhlas s předáním vašeho rodného čísla České poště.

Moje žádost byla zamítnuta. Co mám dělat?

Máte možnost se odvolat do 15 dnů ode dne, kdy vám bylo doručené rozhodnutí. Odvolání adresujte zpět na kontakty z doručeného rozhodnutí. Se vším vám může pomoci váš sociální pracovník nebo některá z občanských poraden.

Instruktážní videa a vzory všech vyplněných formulářů najdete zde.

Doporučení: Pro další informace kontaktujte call centrum na +420 800 779 900, e-mailu: callcentrum@uradprace.cz nebo navštivte váš Úřad práce ČR. Případně požádejte o pomoc sociálního pracovníka vaší obce či z lokální občanské poradny


Co můžu dělat, když nemám na jistotu (kauci)?

Pokud si nemůžete dovolit vhodné bydlení, protože nemáte na úhradu jistoty (kauce), můžete požádat o dávku Mimořádné okamžité pomoci na jednorázový výdaj. Je určena především domácnostem, které žijí na ubytovnách, v azylových domech, v noclehárnách, v přelidněných bytech nebo v nevhodném bydlení (byty bez elektřiny, bez vody, plesnivé byty, byty bez prostoru na vaření, bez uzamykatelných dveří apod.) a v nejistém bydlení (bez nájemní, podnájemní nebo ubytovací smlouvy). O dávku můžete požádat, pokud jste přišli o bydlení a nemáte kam jít.  Nebo pokud vám hrozí, že o bydlení brzy přijdete.

Tento typ MOP se vyplácí, pokud potřebujete zaplatit jednorázově nezbytný výdaj. Může jít třeba o poplatek za vyřízení občanského průkazu, rodného listu, poplatku u lékaře za prohlídku do zaměstnání, výpisu z rejstříku trestu, potravinářského průkazu a jiných dokumentů, které potřebujete pro získání zaměstnání. 

Dále MOP můžete získat, pokud potřebujete zaplatit za noclehárnu, jistotu (kauci) nebo stěhování.

Kdo si může o dávku požádat?

Kdokoliv, kdo se ocitl v hmotné nouzi. Zákon tak popisuje situaci, kdy vám po zaplacení všech nákladů na bydlení zbyde částka menší než je životní minimum. V některých situacích je pro výplatu MOP spíše důležité, že nemáte možnost důležitý jednorázový výdaj uhradit, protože jste v celkově špatné finanční a majetkové situaci. Každá žádost se posuzuje individuálně.

Jak MOP získám?

Můžete o ni zažádat na Úřadu práce ČR dvěma způsoby. Buď žádost podejte elektronicky (video) (potřebujete k tomu identitu občana či datovou schránku) nebo osobně navštivte Úřad práce s vyplněnou žádostí

Co budu k žádosti potřebovat?

Průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz) 

Doklad o přiznání starobního důchodu (pokud ho pobíráte) 

Doklad o výši měsíčních příjmů 

Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech 

Kdy můžu žádat a kdy mohu očekávat peníze?  

Žádejte, jakmile se dostanete do nepříznivé situace. Dávka bude vyplacena bez odkladu, než uhradíte potřebný výdaj. Zcela výjimečně můžete dostat peníze i zpětně, pokud se s úhradou nezbytného nákladu nedalo počkat. O mimořádnou okamžitou pomoc požádejte co nejdříve, nejlépe ve stejném kalendářním měsíci, kdy k situaci došlo. O způsobu výplaty dávky rozhoduje Úřad práce ČR. 

O jakou částku můžu žádat? 

Můžete dostat dávku až do výše nezbytného jednorázového výdaje s přihlédnutím k vašim majetkovým poměrům a příjmové situaci. Pokud se jedná o úhradu jistoty (kauce), můžete žádat o částku až ve výši tří měsíčních nájmů (měsíční nájem však nesmí překročit cenu v místě obvyklou). Více zde.

Doporučení: Spolupracujte se sociálním pracovníkem obce nebo některé z občanských poraden a sociálních služeb. Pomohou vám s vyplněním formulářů a vysvětlí vám, jak postupovat. 

Moje žádost byla zamítnuta. Co mám dělat? 

Máte možnost se odvolat do 15 dnů ode dne, kdy vám bylo doručené rozhodnutí. Odvolání adresujte zpět na kontakty z doručeného rozhodnutí. Se vším vám může pomoci váš sociální pracovník nebo některá z občanských poraden.

Doporučení: Pro další informace kontaktujte call centrum na +420 800 779 900, e-mailu: callcentrum@uradprace.cz nebo navštivte váš Úřad práce ČR. Případně požádejte o pomoc sociálního pracovníka vaší obce či z lokální občanské poradny.


Fondy na kauci a bezúročné půjčky

Stát není jediný, kdo poskytuje podporu lidem s finančními problémy. O finanční podporu můžete žádat i u některých nadačních fondů. Každý fond má svá pravidla, komu a za jakých podmínek peníze poskytne. Více informací zjistíte na jejich webu.

Finanční pomoc můžete získat i od dalších organizací

Potravinová a materiální pomoc (oblečení, nábytek)

Co můžu dělat, když se mi nedostává na jídlo nebo drogerii?

Pokud jste všechny svoje peníze dali na bydlení a jiné nezbytné výdaje, možná vám nezbývá dost peněz na jídlo, drogerii a oblečení. V takovém případě tu je potravinová a materiální pomoc. Potravinové banky sice nemají celý sortiment surovin a nelze si u nich potraviny vybírat, ale pomůžou vám v největší krizi. Bohužel není v silách potravinových bank dlouhodobě zásobovat a plně uspokojit potřeby všech lidí v nouzi.

Potravinové banky většinou neposkytují potraviny přímo lidem v nouzi, ale předávají je neziskovým organizacím a sociálním odborům na obecních a městských úřadech a magistrátech. Pokud nevíte, na kterou organizaci se obrátit, kontaktujte potravinovou banku, ve vašem regionu. Doporučí vám, na koho se obrátit. Nebo se podívejte do adresáře organizací, které distribuují potravinovou a materiální pomoc. Každá z těchto organizací má svá pravidla, jak a komu potravinovou pomoc vydává, proto doporučujeme se s organizacemi nejprve spojit a zjistit všechny podmínky výdeje potravin. Seznam neziskových organizací, které poskytují potravinovou pomoc, najdete i na stránkách Spojimese. Potravinové banky často poskytují nejen potraviny, ale i základní drogerii, včetně menstruačních pomůcek.

Pomoc je nejčastěji určena lidem, kteří mají doporučení od Úřadu práce, sociálního odboru OSPOD nebo od neziskových organizací, které poskytují sociální služby. Často jde o osamělé seniory, samoživitelky či samoživitele. O pomoc se ale může přihlásit každý, kdo se ocitne v nouzi.

Potravinové banky nejsou jedinou možností, jak můžete získat jídlo zdarma. V České republice funguje projekt od Women for Women s názvem Obědy pro děti, kde si můžete zažádat o teplé jídlo ve škole pro vaše dítě. Dále existují kolektivy jako je Food not Bombs (v 17 městech), které pravidelně vaří a rozdávají jídlo pro lidi v nouzi. Zejména ve větších městech existují další formy potravinové pomoci, např. veřejné lednice, zavěšené obědy, mobilní výdejny jídla různých neziskových organizací, komunitní centra, kde můžete dostat i potraviny atd. Pokud bydlíte v Praze, Ostravě nebo v Libereckém kraji, můžete se podívat na Mapy bez domova. Najdete tu všechna místa, kde můžete získat potraviny zdarma nebo materiální a jinou pomoc.

Máte potraviny, ale nevíte, jak z nich uvařit? Přečtěte si některou z kuchařek, které se zaměřují na to, co uvařit z potravinové pomoci. Najdete v nich i tipy, jak vařit bez plýtvání. Úspornou kuchařku od MPSV najdete zde a řadu zajímavých receptů naleznete i na stránkách Zachraň jídlo.

Pokud jste v hmotné nouzi a máte nařízenou speciální dietu (máte např. nízkobílkovinnou dietu, chodíte na dialýzu, máte problémy s cholesterolem, trpíte cukrovkou, fenylketonurií, nesnesete lepek, máte osteoporózu nebo nemůžete jíst potraviny s laktózou) nebo jste těhotná, kojíte, můžete si zažádat o navýšení příspěvku na živobytí (pokud ho pobíráte nebo na něj máte nárok). K tomu, aby vám byl příspěvek na živobytí navýšen (o 1095 až 3066 Kč) musíte přinést na Úřad Práce ČR potvrzení od lékaře. Formulář naleznete zde.

Pokud nemáte dost peněz na oblečení, existuje v ČR několik míst, kde je získáte zdarma. Klub svobodných matek, který poskytuje podporu samoživitelům a samoživitelkám, provozuje oděvní banku, která vydává oblečení pro ženy, muže i děti, kteří se ocitli v sociální nouzi. Pro rodiče samoživitele existuje v Praze Šatník, kde kromě oděvů mohou dostat i boty, hračky, knížky, drogerii, kosmetiku, potřeby do domácnosti nebo školní potřeby. Dále Charita provozuje po celé ČR 73 šatníků. V Ostravě, ve Frýdku, ve Frýdlantu nad Ostravicí, v Třinci a Kroměříži, fungují sociální šatníky organizace Adra.


Co můžu dělat, když se stěhuji a nemám na nábytek?

Vyhledejte pomoc sociálních pracovníků

Nemáte na základní základního vybavení bytu? V takovém případě se můžete obrátit na sociální pracovníky obce nebo sociální pracovníky místních sociálních služeb. Zkuste najít na mapě sociálních služeb organizaci, která by vám pomohla. Nebo se podívejte, zda se ve vašem okolí vydává materiální pomoc či se poblíž nachází třeba nábytková banka. Pokud jste z Prahy, doporučujeme pražský adresář služeb. Sociální pracovníci mohou pomoci i s vyřízením dávek na bydlení a dalších sociálních dávek. Na stránkách Charity.cz zjistíte, jestli máte ve svém okolí pobočku Charity ČR.


Nábytkové a materiální banky

Nábytkové a materiální banky

Mapu nábytkových a materiálních bank a odkazy na ně najdete zde nebo na Spojimese.


Fondy na nezbytné vybavení domácnosti

Dále se můžete obrátit fondy, které poskytují pomoc lidem v nouzi. Každý fond má svá pravidla pro přidělení pomoci a je nutné si je nejprve prostudovat. 

Fondy přispívající lidem v nouzi na nezbytné vybavení domácnosti:

Humanitní fond Prahy 7 (pouze pro občany Prahy 7 a pro obyvatele, kteří tam prokazatelně dlouhodobě žijí)

Nadace Agrofert (pouze pro samoživitelky a samoživitele)

Nadace J&T (příjem žádostí dočasně pozastaven)

Pokud neseženete pomoc od žádného fondu ani materiální nebo nábytkové banky, zažádejte si o mimořádnou okamžitou pomoc na nezbytné nebo odůvodněné náklady (předměty dlouhodobé potřeby), viz další bod. 


Mimořádná okamžitá pomoc – Nezbytné nebo odůvodněné náklady (předměty dlouhodobé potřeby) + (vzdělání)

Mimořádná okamžitá pomoc – Nezbytné nebo odůvodněné náklady (předměty dlouhodobé potřeby) + (vzdělání)

Kdo si může o dávku požádat? 

Každý, kdo nemá prostředky na předmět, který je nezbytný pro zajištění základních potřeb (pračka, lednička, postel), nebo kdo nemá dostatek peněz na školní pomůcky pro děti.

Jak MOP získám? 

Můžete o ni zažádat na Úřadu práce ČR dvěma způsoby. Buď žádost podejte elektronicky (video) (potřebujete k tomu identitu občana či datovou schránku) nebo osobně navštivte Úřad práce s vyplněnou žádostí

Co budu k žádosti potřebovat? 

Zdůvodnění, proč předmět potřebujete (nemáte jej nebo je rozbitý a nejde opravit).

Jeho pořízením nesmí dojít ke zhodnocení majetku někoho dalšího a je dobré zmínit, že se vám nepodařilo předmět sehnat jiným způsobem (například od dobročinných spolků nebo jiných neziskových organizací). Se sepsáním žádost vám pomůže sociální pracovník obce nebo některá z občanských poraden.

Průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz) 

Doklad o přiznání starobního důchodu (pokud ho pobíráte) 

Doklad o výši měsíčních příjmů 

Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech 

Kolik můžu očekávat?

Dávka se poskytuje na nejlevnější předměty. Výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 46 200 Kč. 

Moje žádost byla zamítnuta. Co mám dělat?

Máte možnost se odvolat do 15 dnů ode dne, kdy vám bylo doručené rozhodnutí. Odvolání adresujte zpět na kontakty z doručeného rozhodnutí. S odvoláním vám může pomoci sociální pracovník obce nebo některá z občanských poraden.


Internet, sociální sítě a věci za odvoz

Nábytek i elektroniku můžete získat i darem za odvoz: 

Bazos.cz

Sbazar.cz

Darujizaodvoz.cz

Nabytek-bazar.eu

Bazar.cz

Vsezaodvoz.cz

nevyhazujto.cz

Na Facebooku najdete nábytek a jiné věci zdarma za odvoz třeba v těchto skupinách: Daruji za odvozDaruji nábytek za odvozDaruji – věnuji – zdarma – za odvoz – za poštovnéDaruji za odvoz Praha a okolí…Zdarma – daruji za odvoz – Brno a okolíZdarma za odvoz (Praha a okolí) a další.


Co můžu dělat, když mám zdravotní postižení a nemám na potřebné pomůcky nebo vybavení bytu?

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Pro lidi, kteří mají vážné tělesné, sluchové nebo zrakové omezení nebo mají mentální handicap, je tu příspěvek na zvláštní pomůckuMůžete získat peníze například na úpravu koupelny a WC, na rozšíření dveří v bytě nebo na různé rampy, plošiny, ližiny, schodolezy, atd.

Kdo si může o dávku zažádat?

Příspěvek je určený pro osoby starší tří let s vážným zdravotním postižení, které trvá (nebo se odhaduje, že bude trvat) déle než jeden rok.

Jak příspěvek na zvláštní pomůcku získám?

Můžete o ni zažádat na Úřadu práce ČR dvěma způsoby. Buď žádost podejte elektronicky (potřebujete k tomu identitu občana či datovou schránku) nebo osobně navštivte Úřad práce s vyplněnou žádostí

Co k budu k žádosti potřebovat?

Doklad o výši vašich čtvrtletních příjmů (tento doklad může mít další přílohy, jako jsou doklad o výživnémdoklad o samostatné činnostipotvrzení o studiupotvrzení o vedení v evidenci ÚP ČRpotvrzení o neschopnosti dítěte se připravovat na povolání nebo pracovatpotvrzení o zdravotním stavu dítěte).

Kolik můžu očekávat?

Můžete žádat o věci, které nehradí zdravotní pojišťovna. Rozlišuje se, zda daná pomůcka nebo úprava bytu je do 10 000 Kč nebo nad 10 000 Kč. V případě, že budete žádat o více než 10 000 Kč, předpokládá se vaše finanční spoluúčast (běžně je to 10 %, minimálně však 1 000 Kč). Maximální možná výše příspěvku je 400 000 Kč (výše maximální částky se však odvíjí od věci, na kterou příspěvek žádáte). 

Moje žádost o příspěvek nebo dávku byla zamítnuta. Co mám dělat?

Máte možnost se odvolat do 15 dnů ode dne, kdy vám bylo doručené rozhodnutí. Odvolání adresujte zpět na kontakty z doručeného rozhodnutí. S odvoláním vám může pomoci sociální pracovník obce nebo některá z občanských poraden.

Zdravotní pomůcky hrazené pojišťovnou

Řadu pomůcek pro lidi se zdravotním nebo mentálním handicapem hradí zdravotní pojišťovna. Jde například o invalidní vozíky, madla, sedátka, chodítka, a podobně. S vyřízením této pomůcky vám pomůže váš praktický lékař nebo odborný lékař, se kterým řešíte konkrétní problémy (neurolog, ortoped apod.). Lékař vám vypíše žádanku na konkrétní pomůcku, kterou si pak vyzvednete v prodejně zdravotnických pomůcek. 


Co můžu dělat, když se mi nedostává na oblečení nebo jiné věci?

Jestli je pro vaši domácnost nákup i levnějšího oblečení příliš vysoký výdaj, můžete požádat o materiální pomoc. Obraťte se na sociální pracovníky z neziskových organizací a obcí. Kromě oblečení vám můžou pomoct s obstaráním drogerie, hygienických pomůcek, s vybavením pro péči o novorozence a kojence a také se základními kuchyňskými a úklidovými prostředky. Sociální pracovníci mají možnost darovat vám potraviny, které z obchodů získávají tzv. potravinové banky

Přehled, kde dále získáte materiální pomoc: FandiMat nebo Spojimese.

Nenašli jste, co jste hledali? Obraťte se na naše Národní kontaktní centrum sociálního bydlení.

Datum poslední aktualizace: 22. 5. 2024