Projekt „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“ (zkrácený název „Podpora sociálního bydlení“) si klade za cíl zavést a rozvíjet systém sociálního bydlení v ČR a za tímto účelem poskytovat patřičnou metodickou podporu. Metodická a informační podpora je založena mimo jiné na mezinárodní spolupráci a přenosu dobré praxe, výzkumných aktivitách projektu a samozřejmě konzultacích s klíčovými aktéry problematiky. Ke zprostředkování metodické podpory ze strany MPSV je zřízeno Kontaktní centrum (dále jen KC).

Pracovníci KC shromažďují poznatky a zkušenosti o sociálním bydlení v ČR a aktivně se podílí na pilotáži systému sociálního bydlení dle vládou schválené Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 ve vybraných obcích.

K pilotnímu ověřování systému byla navázána úzká spolupráce MPSV s vybranými obcemi, kterým je poskytována podpora při vytváření a realizaci lokálních koncepcí sociálního bydlení. Jedná se o obce: Brno, Chomutov, Jindřichův Hradec, Kadaň, Křižánky, Most, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Plzeň, Praha 7, Praha 14, Štětí, Velké Hamry, Veselíčko a Vír.

Projekt přispívá k posílení kompetencí v poskytování sociálního bydlení a doprovodných služeb především v oblasti sociální práce na straně klíčových aktérů (ministerstva, obce, sociálně-zdravotní a bytové odbory městských / obecních úřadů, nevládní neziskové organizace (dále jen NNO), úřady práce, akademická sféra atp.)

K naplnění cíle směřují následující dílčí kroky:

a) navázání mezinárodní spolupráce se zahraničními organizacemi a přenos dobré praxe,

b) příprava analýz a metodik důležitých pro implementaci systému sociálního bydlení (pokrývajících oblasti srovnání základních charakteristik sociálního bydlení ve vybraných zemích EU, analyzování současné situace podpory osob  z cílové skupiny v oblasti bydlení, analyzování ekonomických a sociální dopadů realizace a nerealizace systému sociálního bydlení, evaluace dopadů jednotlivých programů podpory bydlení, zjišťování míry segregace v deseti obcích ČR v oblasti bydlení, analyzování zahraniční praxe realizace antidiskriminačních opatření v oblasti bydlení, metodiky pro sociální práci na obcích a pro sociální pracovníky na Úřadu práce ČR a metodiky provázání sociální práce a bytové politiky s dalšími nástroji sociální politiky),

c) zajištění vzdělávání příslušných pracovníků v oblasti sociálního bydlení, včetně vytvoření výukových materiálů,

d) zřízení Kontaktního centra pro informační podporu klíčových aktérů i širší veřejnosti s důrazem na podporu obcí při realizaci jejich systémů sociálního bydlení,

e) vytvoření ucelené sady edukačních a osvětových aktivit (vydávání tiskových zpráv, organizace konferencí a workshopů, realizace osvětové kampaně a další).

 

Mapa projektů sociálního bydlení a Housing First

Podpora sociálního bydlení

*ASZ = Agentura pro soc. začleňování

 

Infografika projektu Podpora sociálního bydlení 

infografika projektu v9 tmav pozad

 

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

 

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI