Vytisknout

Zpráva 4 Strategie socMinisterstvo práce a sociálních věcí předložilo vládě ČR Zprávu o plnění opatření Strategie sociálního začleňování 2014–2020 za rok 2017, která je čtvrtým vyhodnocením uvedené strategie. Monitorováno bylo 83 opatření, u kterých je uloženo průběžné plnění nebo plnění s pozdějším termínem. Dle zprávy lze konstatovat, že všechna sledovaná opatření Strategie sociálního začleňování se daří průběžně plnit.

Strategii sociálního začleňování 2014–2020 vláda ČR schválila usnesením č. 24 dne 8. ledna 2014. Uvedené usnesení ukládá ministryni práce a sociálních věcí ve spolupráci s dalšími resorty jednou ročně, a to vždy do 30. dubna, předložit vládě ČR pro informaci zprávu o plnění jednotlivých opatření strategie za uplynulý kalendářní rok. Opatření strategie jsou průběžně plněna, čtyři opatření jsou plněna částečně.

Celkem u 14 opatření jsou navržena doporučení Komise pro sociální začleňování, která rozvíjí a dále podporují naplňování stanovených opatření. Komise je stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem MPSV a zaručuje aktivní zapojení všech relevantních aktérů v oblasti sociální politiky se zaměřením na boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Na základě Zprávy byly stanoveny priority na rok 2018: rozvoj sociálního bydlení ve spolupráci s obcemi, řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit, spolupráce mezi MPSV a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem zdravotnictví při zlepšování situace v sociálně vyloučených lokalitách.