WEB vyzva soc. praceMinisterstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení, vyhlašuje pro rok 2019 dotační řízení k poskytnutí příspěvku na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) formou dotace ze státního rozpočtu krajům, hl. m. Praze, obcím s rozšířenou působností a obcím s pověřeným obecním úřadem. Dotační řízení Ministerstva práce a sociálních věcí je vyhlášeno v návaznosti na § 102 a § 103 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), na § 65a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pomoci v hmotné nouzi“), a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), a to minimálně 30 dnů před uplynutím lhůty pro podání žádosti.

Dotace ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) se poskytuje kraji, hl. m. Praze, obci s rozšířenou působností a obci s pověřeným obecním úřadem k financování běžných výdajů, které souvisejí s výkonem sociální práce. Finanční prostředky budou použity na podporu výkonu sociální práce ve správním obvodu kraje, hlavního města Prahy, obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným obecním úřadem.

Dotaci lze žadateli poskytnout pouze na úhradu výdajů na výkon sociální práce podle shora uvedených ustanovení, v rozsahu stanoveném v části IV. Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování příspěvku na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) formou dotace ze státního rozpočtu krajům, hl. m. Praze, obcím s rozšířenou působností a obcím s pověřeným obecním úřadem (dále jen „Metodika“).

Více informací naleznete na tomto odkazu: www.mpsv.cz/cs/34833

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

 

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI