Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje dotace obcím od roku 2015 dle § 103 zákona o sociálních službách, na zajištění povinnosti uvedené v § 92 písm. a), b) až d). Dále dle § 65 zákona o pomoci v hmotné nouzi, který stanoví, že na zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 63 a 64, se pověřeným obcím a obcím s rozšířenou působností poskytuje účelová dotace na výkon sociální práce. Tyto finanční prostředky jsou přidělovány nad rámec příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti. Více informací zde www.mpsv.cz/cs/21249.

Další možností je využití prostředků z Evropského sociálního fondu, který má v gesci Ministerstvo práce a sociálních věcí. Finance rozděluje obcím a dalším subjektům prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, který rozděluje finance z tohoto fondu a státního rozpočtu obcím a dalším subjektům formou dotací. Operační program zaměstnanost pokrývá oblasti jako podpora zaměstnanosti, rovné příležitosti žen a mužů, adaptabilitu zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociální začleňování a boje s chudobou, modernizaci veřejné správy a veřejných služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. Veškeré informace, včetně aktuálních výzev jsou k dispozici zde https://www.esfcr.cz/.

 

Přehled aktuálních výzev, které lze využít na podporu sociální práce a služeb v oblasti sociálního bydlení:

Výzva č. 108

Název: Podpora programu Housing First (Bydlení především)

https://www.esfcr.cz/vyzva-108-opz

Zahájení příjmu žádostí od: 3. 12. 2018. Termín podání do: 31. 5. 2019

Minimální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat, je 24 měsíců.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 6. 2022.

Oprávnění žadatelé:

Kraje, obce a jimi zřizované organizace, nestátní neziskové organizace

Alokace: 150 000 000 CZK

Podání žádosti o podporu je podmíněno předchozí povinnou konzultací. Návrhy ke konzultaci je nutné zaslat nejpozději do 1. 4. 2019.

Výstupem konzultace bude zpracovaný tzv. Kontrolní list – Záznam o konzultaci – naplnění principů Housing First (vzor záznamu je uveden v příloze č. 4 viz Kapitola 11 výzvy). Záznam o konzultaci musí být podepsán konzultantem. Kopii záznamu žadatel přiloží jako povinnou přílohu k žádosti o podporu.

Návrh realizace programu Housing First jako podklad ke konzultaci, musí obsahovat základní definiční znaky přístupu HF (8 principů):

 1. Rychlý přístup ke standardnímu bydlení bez přípravy
 2. Možnost volby a kontroly pro uživatele služeb
 3. Oddělení bydlení a podpory
 4. Zaměření na zotavení (vč. komunitní integrace a desegregace)
 5. Harm reduction
 6. Robustní podpora a aktivní zapojení bez donucení
 7. Flexibilní podpora tak dlouho jak je potřeba
 8. Housing First je určeno pro ty nejohroženější, přednostně pro ty s potřebou komplexní podpory

 

Výzva zaměřená hlavně na inovace (důraz na novost, inovaci, pilotáž aktivit): 

Výzva č. 076

Název: Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny

https://www.esfcr.cz/vyzva-076-opz

Zahájení příjmu žádostí od: 3. 1. 2019, 12:00. Termín podání do: 15. 03. 2019, 12:00.

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat, je 24 měsíců.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 6. 2022

Oprávnění žadatelé:

Kraje, obce a jimi zřizované organizace, nestátní neziskové organizace

Alokace: 160 000 000 CZK

Podporované aktivity:

 1. 1. Podpora procesů při zavádění nových a inovativních služeb, postupů a metod práce v oblasti ochrany dětí a rodin:
 • koordinace a podpora procesu změny.
 • podpora pracovníků.
 • podpora pracovníků poskytujících služby ohroženým dětem a rodinám.
 1. 2. Podpora implementace inovativních procesů a služeb pro ohrožené děti a rodiny:
 • realizace inovativních procesů a služeb.
 • zpracování a realizace komunikační strategie inovace.
 • koordinace procesu přechodové fáze.
 • pilotní odzkoušení inovativních procesů a služeb.
 1. 3. Podpora mezioborové spolupráce:
 • podpora nastavení multioborové spolupráce.
 • rozvíjení kompetencí obcí v oblasti koordinace poskytování služeb.

Forma a výše podpory:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 000 000 Kč.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.

Státní rozpočet – 10 – 15 % dle kategorie žadatele.

Územní způsobilost a specifika:

Celá ČR mimo území hl. města Prahy.

 

Průběžná, již prodloužená výzva pro žadatele, kteří mají v současnosti vypracované strategické plány sociálního začleňování s Agenturou pro sociální začleňování (v rámci lokálního partnerství):

Výzva č. 052

Název: Podpora sociálního začleňování v SVL 3. Výzva

https://www.esfcr.cz/vyzva-052-opz

Termín podání do: 30. 6. 2020, 12:00.

Výzva je otevřená pro projekty předkládané v rámci příslušného strategického plánu sociálního začleňování.

Maximální doba realizace projektu je 36 měsíců. Minimální doba realizace projektu je 18 měsíců.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 30. 6. 2022.

Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Alokace: 1 200 000 000 CZK

Podporované aktivity:

1) Podpora sociálních služeb (služeb sociální prevence a odborného sociálního poradentství)

2) Podpora profesionální realizace sociální práce

3) Podpora komunitní sociální práce a komunitní centra, včetně podpory koordinační role obcí v této oblasti

4) Podpora osob v přístupu k bydlení

5) Programy právní a finanční gramotnosti a prevenci a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestabilitě osob z cílové skupiny

6) Podpora osob v přístupu k zaměstnání a jeho udržení

7) Podpora služeb pro ohrožené děti a rodiny a podpora směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

8) Podpora služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a pro jejich rodinné příslušníky

9) Podpora aktivit přispívající k boji s diskriminací

10) Podpora programů prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku

11) Podpora služeb pro osoby po výkonu trestu

Forma a výše podpory:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 000 000 Kč

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.

Státní rozpočet – 0 – 15 % dle kategorie žadatele

Územní způsobilost a specifika:

Výzva je zaměřená na podporu obcí zapojených do koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) prostřednictvím tzv. strategických plánů sociálního začleňování (SPSZ), dále pro projekty předkládané v rámci takzvané vzdálené dílčí podpory či v rámci takzvané vzdálené komplexní podpory za podmínky zpracovaného příslušného tematického akčního plánu (TAP).

 

Další výzvy:

Výzva č. 047

Název: Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

- obsahuje podmínky pro vyhlašování výzev místními lokálními skupinami (MAS) v souladu s touto výzvou a příslušnou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje.

https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz

Termín ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2021.

Cílová skupina: osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.

Podporované aktivity v rámci sociálního bydlení: preventivní, následné a doprovodné služby pro osoby ohrožené ztrátou bydlení, např. programy prevence ztráty bydlení, aktivity k zabránění nedobrovolnému vystěhování osob z bydlení, participativní metody využívající spoluúčasti klientů na rozhodování a realizaci aktivit (institut domovníka), zavádění case managementu a jiných forem koordinace, zvyšování sociálních kompetencí, podpora ekonomického a ekologického životního stylu (hospodárnost), síťování a multidisciplinární spolupráce, správa dluhu atd. Podpora není určena na investice do sociálního bydlení, na vybavení bytů, na opravy a údržbu, na nájemné a kauce atd. 

Výše celkových způsobilých výdajů: 400 000–10 000 000 Kč. 

Alokace výzvy: 1 816 957 478 CZK.

Délka projektu: max. 24–36 měsíců, projekt musí být ukončen nejpozději do 31. 12. 2022.

 

Výzva č. 048

Název: Integrované průběžné investice v aglomeracích Brno, Plzeň a Ústecko-Chomutovsko

https://www.esfcr.cz/vyzva-048-opz

Termín ukončení příjmu žádostí: 28. 6. 2019.

Cílovými skupinami jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, specificky např. bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování či osoby ohrožené vícenásobnými riziky.

K nejvýznamnějším podporovaným aktivitám využitelným ve spojitosti se sociálním bydlením patří propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče; podpora plánování sociální bytové politiky obcí, vznik a rozvoj nástrojů sociálního začleňováním dále podpora komunitní sociální práce a komunitních center, podpora profesionální realizace sociální práce, programy na podporu rodičovských kompetencí či programy právní a finanční gramotnosti zaměřené na prevenci a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství).

Výše celkových způsobilých výdajů projektu se musí pohybovat v rozmezí 1 000 000 -25 000 000 Kč, dotace pokrývá 95-100% výdajů dle kategorie žadatele (obec 95%).

Alokace výzvy je 300 171 970 CZK.

Maximální délka projektu může být 36 měsíců, přičemž projekt musí být ukončen nejpozději do 31. 12. 2022.

 

Výzva č. 049

Název: Integrované plány rozvoje území pro Jihlavu, Karlovy Vary, Liberec-Jablonec n. N., Mladou Boleslav, Zlín

https://www.esfcr.cz/vyzva-049-opz

Termín ukončení příjmu žádostí: 28. 6. 2019.

Podporované aktivity, cílové skupiny, délka a nejzazší ukončení projektu, výše celkových způsobilých výdajů jsou totožné s výzvou Integrované průběžné investice (č. 048).

Alokace výzvy je 238 076 290 CZK.

 

Již ukončené výzvy:

Výzva č. 088

Název: Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (3. výzva)

https://www.esfcr.cz/vyzva-088-opz

Termín podání do: 08. 01. 2019, 12:00.

 

Výzva č. 095

Název: Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze (2. výzva)

https://www.esfcr.cz/vyzva-095-opz

Termín podání do: 28. 2. 2019, 12:00.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI