Otázka financování bydlení spadá do gesce Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). To díky prostředkům z evropských fondů i státního rozpočtu ČR přiděluje dotace či půjčky obcím i dalším subjektům.

Sociální bydlení je podporováno v rámci programu IROP, specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“. Tato podpora je zaměřena na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální byt se základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení. Cílovou skupinou jsou osoby v bytové nouzi dle typologie ETHOS[1].

Oprávněnými žadateli o dotaci v těchto výzvách jsou jak obce, tak nestátní neziskové organizace. Projekty jsou realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy.

Aktuální výzvy:

Dne 26.9.2022 byly vyhlášeny již 25 a 26. výzvy IROP – Sociální bydlení – SC 4.2.

Příjem žádostí byl zahájen dne 26. 9. 2022

Příjmu žádostí bude ukončen dne 29. 8. 2023

Oprávněnými žadateli jsou:

  • kraje,

  • obce,

  • organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi,

  • Příspěvková organizace organizační složky státu,

  • církve, církevní organizace a NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení či úspěšně realizovaly projekt sociálního bydlení v Operačním programu Zaměstnanost.

Výzvy jsou určeny na podporu zlepšení kvality a dostupnosti sociálního bydlení. Zaměření výzev se liší dle kategorie regionů. Výzva 25. je pro projekty na území méně rozvinutých regionů. Výzva 26. je pro projekty na území přechodových regionů. Výzva 25. je pro projekty na území méně rozvinutých regionů.

Realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2026.

Podporu lze získat na pořízení bytů, bytových domů i nebytových prostor a jejich adaptaci pro potřeby sociálního bydlení. Pomohou také s pořízením nezbytného základního vybavení. Tyto byty jsou určeny pro osoby, které v důsledků nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. (MMR)

Více informací o výzvách zde.

Již uzavřené výzvy:

  • výzva č. 79 Sociální bydlení II
  • výzva č. 80 Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II
  • výzva č. 85 Sociální bydlení – integrované projekty CLLD
  • výzva č. 84 Sociální bydlení – integrované projekty IPRÚ
  • výzva č. 83 Sociální bydlení – integrované projekty ITI

Obecně aktuální informace o výzvách k tématu sociálního bydlení jsou dostupné na webových stránkách zde.

MMR jako gestor bytové politiky administruje mimo evropských fondů i dotace z národních zdrojů, a to podle zákona č. 2018/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Investiční podpora nájemního bydlení je od roku 2003 zaměřená výhradně na nájemní byty určené pro sociálně definované cílové skupiny. Jedná se zejména o osoby s nízkými příjmy, osoby se zdravotními handicapy, seniory, případně osoby s dalšími sociálními handicapy, např. sociálně vyloučené osoby, osoby opouštějící institucionální zařízení (dětský domov, dům na půl cesty, azylový dům, vězení, ústav sociální péče apod.). Výzvu k předkládání žádostí o dotace zveřejňuje ministerstvo zpravidla jednou ročně (zpravidla v podzimních měsících) na příští rok.

Další podpora poskytovaná MMR:

Program Výstavba pro obce

Jde o program, který je určen na pořízení sociálních a dostupných bytů smíšených a dostupných domů. Program je financován prostřednictvím SFPI (Státní fond podpory investic).

Jedná se o dotační a úvěrový program na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů je otevřen na základě výzvy k nařízení vlády č. 112/2019 Sb. Oprávněnými žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hlavního města Prahy, městský obvod nebo městská část u územně členěných statutárních měst (jsou-li k tomu městské části a obvody oprávněny).

Z dotace lze pořídit sociální dům, sociální byty ve smíšeném domě a jednotlivé sociální byty. Dotaci lze poskytnout až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru, nejvýše však do částky určené jako součin celkového počtu m2 podlahové plochy sociálních bytů a průměrných nákladů na výstavbu na 1 m2 užitkové plochy bytu. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají jednak nízký příjem a také nevyhovující bydlení. Sociální domy mohou mít maximálně 12 bytových jednotek. Nízkoúročeným úvěrem lze pokrýt pořízení dostupných domů a bytů. V sociálních domech je stanoveno limitované nájemné, a to ve výši max. 73,97 Kč z 1 m2. V případě dostupných bytů jde o nájemné v místě obvyklé. Více zde.

Nájemní byty ze SFPI

Státní fond podpory investic dále poskytuje zvýhodněné úvěry na výstavbu sociálního bydlení podle nařízení vlády č. 2/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republik. K výhodám tohoto programu patří, že SFPI přijímá žádosti do programu kontinuálně a platí pro celou ČR. Dotaci lze využit pro účely sociálního bydlení na novostavbu, stavební úpravy, modernizaci nebo koupi. Žádat o dotaci mohou obce nebo dobrovolné svazky obcí, dále rovněž městská část nebo městský obvod (jsou-li k tomu oprávněny) Více detailních informací naleznete zde.

 

[1] ETHOS - Evropská typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení v prostředí ČR

 

Aktualizováno: září 2022

Přihlaste se k odběru novinek z oblasti sociálního bydlení a magazínu Mít domov

Neplatný e-mail.


Webové stránky provozuje projekt MPSV „Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR“. Projekt je realizován v rámci OPZ+.

Registrační číslo projektu:
CZ.03.02.02/00/22_004/0000245

Kontakt

Projekt neposkytuje byty, nabízí užitečné informace a pomoc v bytové nouzi (na koho se obrátit, jaké jsou možnosti pomoci apod.).

Facebook: Sociální bydlení v ČR

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz

Telefon: +420778455761

Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7 Holešovice, 170 00 (mapa)

Pro případné osobní konzultace je nutné sjednat si schůzku předem.

 

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI