Otázka financování bydlení spadá do gesce Ministerstva pro místní rozvoj. To díky prostředkům z evropských fondů i státního rozpočtu ČR přiděluje dotace či půjčky obcím i dalším subjektům.

Sociální bydlení je podporováno v rámci programu IROP, specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“. Tato podpora je zaměřena na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální byt se základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení. Cílovou skupinou jsou osoby v bytové nouzi dle typologie ETHOS.

Oprávněnými žadateli o dotaci v těchto výzvách jsou jak obce, tak nestátní neziskové organizace. Projekty jsou realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy.

Již uzaveřené obecné výzvy:

 

V červnu 2018 byly v IROP vyhlášeny další tři výzvy k čerpání pro specifická území:

 • výzva č. 85 Sociální bydlení - integrované projekty CLLD – tj. výzva, ze které mohou čerpat Místní akční skupiny (MAS). Ve výzvě je připraveno 380 000 000 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být realizovány na území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvách konkrétních MAS. Je možné se tedy informovat, zda Vaše MAS nepřipravuje tuto výzvu a zda by z ní nebylo možné financovat nějaké projekty v oblasti sociálního bydlení. Např. i ve spolupráci se sousedními obcemi, neziskovými organizacemi apod. Více informací zde.
 • výzva č. 84 Sociální bydlení - integrované projekty IPRÚ – tj. výzva pro aglomerace vymezené ve schváleném integrovaném plánu rozvoje území: Liberecko-jablonecké, Karlovarské, Zlínské a Mladoboleslavské aglomerace. Více informací zde.
 • výzva č. 83 Sociální bydlení - integrované projekty ITI – tj. výzva je územně zaměřena na Brněnské metropolitní oblasti, Plzeňské metropolitní oblasti a Ústecko-Chomutovskou aglomeraci. Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu, mimo území hl. m. Prahy. Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě nositele a zprostředkujícího subjektu ITI. Více informací zde.

Všechny mají jednotné termíny:

Zpřístupnění žádosti o podporu: 10. 7. 2018

Zahájení příjmu žádostí: 17. 7. 2018

Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2019

Aktuální informace o výzvách k tématu sociálního bydlení jsou dostupné na webových stránkách zde.

MMR jako gestor bytové politiky administruje mimo evropských fondů i dotace z národních zdrojů. V současné době je realizován program Podpora bydlení 2016–2020 v rámci, kterého je podprogram Podporované byty.  Cílem podpory je vznik podporovaných bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Znění podprogramů a relevantní metodiky naleznete zde. Na stejných stránkách zde jsou uveřejněny i seznamy obcí s dotovanými byty, rozdělenými dle typů. 

Program Podpora bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje na výstavbu sociálního bydlení ze svého rozpočtu dotace již od roku 2003. Výzvu k předkládání žádostí o dotace zveřejňuje ministerstvo zpravidla jednou ročně (zpravidla v podzimních měsících) na příští rok.

V současné době v rámci programu Podpora bydlení poskytuje dotace na výstavbu nájemních bytů, a to prostřednictvím podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů. Jeho cílem je vznik nájemních bytů určených pro sociální bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti. Podprogram obsahuje tři dotační tituly: Pečovatelské byty, Vstupní byty a Komunitní domy seniorů. Podrobné podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj na této adrese.

Nájemní byty ze SFRB

Kromě toho Státní fond rozvoje bydlení v současné době poskytuje zvýhodněné úvěry na výstavbu sociálního bydlení podle nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky. Úvěry na výstavbu sociálních bytů jsou poskytovány za velmi nízkou úrokovou sazbu. Informace o podmínkách poskytnutí úvěru je možné je nalézt na webových stránkách zde.

 

Aktuální výzvy, které lze využít na podporu sociální práce a služeb v oblasti sociálního bydlení:

 

Výzva č. 108

Název: Podpora programu Housing First (Bydlení především)

https://www.esfcr.cz/vyzva-108-opz

Zahájení příjmu žádostí od: 3. 12. 2018. Termín podání do: 31. 5. 2019

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat, je 24 měsíců.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 6. 2022

Oprávnění žadatelé:

Kraje, obce a jimi zřizované organizace, nestátní neziskové organizace

Alokace: 150 000 000 CZK

Podání žádosti o podporu je podmíněno předchozí povinnou konzultací.

Výstupem konzultace bude zpracovaný tzv. Kontrolní list – Záznam o konzultaci – naplnění principů Housing First (vzor záznamu je uveden v příloze č. 4 viz Kapitola 11 výzvy). Záznam o konzultaci musí být podepsán konzultantem. Kopii záznamu žadatel přiloží jako povinnou přílohu k žádosti o podporu.

Návrh realizace programu Housing First jako podklad ke konzultaci, musí obsahovat základní definiční znaky přístupu HF (8 principů):

 1. Rychlý přístup ke standardnímu bydlení bez přípravy
 2. Možnost volby a kontroly pro uživatele služeb
 3. Oddělení bydlení a podpory
 4. Zaměření na zotavení (vč. komunitní integrace a desegregace)
 5. Harm reduction
 6. Robustní podpora a aktivní zapojení bez donucení
 7. Flexibilní podpora tak dlouho jak je potřeba
 8. Housing First je určeno pro ty nejohroženější, přednostně pro ty s potřebou komplexní podpory

 

Výzva zaměřená hlavně na inovace (důraz na novost, inovaci, pilotáž aktivit): 

Výzva č. 076

Název: Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny

https://www.esfcr.cz/vyzva-076-opz

Zahájení příjmu žádostí  od: 3. 1. 2019, 12:00. Termín podání do: 15. 03. 2019, 12:00.

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat, je 24 měsíců.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 6. 2022

Oprávnění žadatelé:

Kraje, obce a jimi zřizované organizace, nestátní neziskové organizace

Alokace: 160 000 000 CZK

Podporované aktivity:

 1. 1. Podpora procesů při zavádění nových a inovativních služeb, postupů a metod práce v oblasti ochrany dětí a rodin:
 • koordinace a podpora procesu změny.
 • podpora pracovníků.
 • podpora pracovníků poskytujících služby ohroženým dětem a rodinám.
 1. 2. Podpora implementace inovativních procesů a služeb pro ohrožené děti a rodiny:
 • realizace inovativních procesů a služeb.
 • zpracování a realizace komunikační strategie inovace.
 • koordinace procesu přechodové fáze.
 • pilotní odzkoušení inovativních procesů a služeb.
 1. 3. Podpora mezioborové spolupráce:
 • podpora nastavení multioborové spolupráce.
 • rozvíjení kompetencí obcí v oblasti koordinace poskytování služeb.

Forma a výše podpory:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 000 000 Kč.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.

Státní rozpočet – 10 – 15 % dle kategorie žadatele

Územní způsobilost a specifika:

Celá ČR mimo území hl. města Prahy.

 

Průběžná, již prodloužená výzva pro žadatele, kteří mají v současnosti vypracované strategické plány sociálního začleňování s Agenturou pro sociální začleňování (v rámci lokálního partnerství):

Výzva č. 052

Název: Podpora sociálního začleňování v SVL 3. Výzva

https://www.esfcr.cz/vyzva-052-opz

Termín podání do: 30. 6. 2020, 12:00.

Výzva je otevřená pro projekty předkládané v rámci příslušného strategického plánu sociálního začleňování.

Maximální doba realizace projektu je 36 měsíců. Minimální doba realizace projektu je 18 měsíců.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 30. 6. 2022.

Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Alokace: 1 200 000 000 CZK

Podporované aktivity:

1) Podpora sociálních služeb (služeb sociální prevence a odborného sociálního poradentství)

2) Podpora profesionální realizace sociální práce

3) Podpora komunitní sociální práce a komunitní centra, včetně podpory koordinační role obcí v této oblasti

4) Podpora osob v přístupu k bydlení

5) Programy právní a finanční gramotnosti a prevenci a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestabilitě osob z cílové skupiny

6) Podpora osob v přístupu k zaměstnání a jeho udržení

7) Podpora služeb pro ohrožené děti a rodiny a podpora směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

8) Podpora služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a pro jejich rodinné příslušníky

9) Podpora aktivit přispívající k boji s diskriminací

10) Podpora programů prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku

11) Podpora služeb pro osoby po výkonu trestu

Forma a výše podpory:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 000 000 Kč

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.

Státní rozpočet – 0 – 15 % dle kategorie žadatele

Územní způsobilost a specifika:

Výzva je zaměřená na podporu obcí zapojených do koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) prostřednictvím tzv. strategických plánů sociálního začleňování (SPSZ).

 

Výzva jen pro žadatele z Prahy:

Výzva č. 095

Název: Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze (2. výzva)

https://www.esfcr.cz/vyzva-095-opz

Termín podání do: 28. 2. 2019, 12:00.

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat, je 30 měsíců. Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 6. 2022.

Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace, sociální družstva, městské části hl. m. Prahy, organizace zřizované hlavním městem Prahou, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb, poskytovatelé domácí hospicové (paliativní) péče.

Alokace: 150 000 000 CZK

Podporované aktivity:

1) Podpora osob s duševním onemocněním, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob

2) Podpora osob s poruchou autistického spektra (osob s PAS), včetně podpory jejich rodin a pečujících osob

3) Podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta

4) Podporu neformální péče a sdílené péče

5) Podpora osob ohrožených látkovými i nelátkovými závislostmi

6) Podpora profesionální realizace sociální práce na obcích

7) Podpora aktivit pro cílovou skupinu migranti

8) Podpora prevence a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství) aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob

9) Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny

Forma a výše podpory:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 000 000 Kč.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 50 %.

Státní rozpočet – 45 – 50 % dle kategorie žadatele.

Územní způsobilost a specifika:

Výzva je určena pouze pro programovou oblast a územního dopadu Prahy hl. města.

 

Již ukončené výzvy:

Výzva č. 088

Název: Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (3. výzva)

https://www.esfcr.cz/vyzva-088-opz

Termín podání do: 08. 01. 2019, 12:00.

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat, je 30 měsíců. Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 6. 2022

Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb, poskytovatelé domácí hospicové (paliativní) péče

Alokace: 200 000 000 CZK

Podporované aktivity (aktivity, které by vás mohli zajímat především, jsme pro vás podtrhli):

 • Podpora osob s duševním onemocněním, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob.
 • Podpora osob s poruchou autistického spektra (osob s PAS), včetně podpory jejich rodin a pečujících osob.
 • Podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta.
 • Podporu neformální péče a sdílené péče.
 • Podpora osob ohrožených látkovými i nelátkovými závislostmi.
 • Podpora profesionální realizace sociální práce na obcích.
 • Podpora aktivit pro cílovou skupinu migranti.
 • Podpora prevence a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob.

Forma a výše podpory:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 000 000 Kč.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.

Státní rozpočet – 0 – 15 % dle kategorie žadatele.

Územní způsobilost a specifika:

Celá ČR mimo území hl. města Prahy.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Tel.:   +420 778 455 761
Email: socialni.bydleni@mpsv.cz
Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI