Jistě se při vaší práci setkáváte s případy klientů, kteří by potřebovali stabilní, standardní a finančně dostupné bydlení. V každém případě je dobré znát ještě před začátkem hledání vhodného bydlení podrobně sociální, zdravotní a ekonomickou situaci klienta – a samozřejmě i jeho představy a přání. Právě od těchto skutečností se budou dále odvíjet klientovy a vaše další možnosti.

Při hledání sociálního bytu, ve kterém by klient mohl uspokojivě naplňovat své potřeby, se v první řadě obraťte na příslušnou obec, v případě statutárních měst i na magistrát. Přihlížejte přitom i k přání klienta a oslovte obce nejen dle trvalého pobytu občana, ale při žádostech o přidělení sociálního bytu nevylučujte dopředu ani tu obec, ve které klient fakticky žije. Některé obce totiž nemají trvalý pobyt žadatele stanoven jako nutnou podmínku pro kladné vyřízení žádosti, berou v potaz délku faktického bydlení na svém území a zohledňují vazby klienta k dané obci. Při úvodním zjišťování informací a jednání na obci (viz otázka 4) je vhodné spíše akcentovat popis klientovy situace a jeho potřeby v oblasti bydlení než např. žádat jmenovitě o „sociální byt“. Z  legislativní neukotvenosti sociálního bydlení totiž vyplývá různorodá typologie a značně volně pojaté pojmenování těchto bytů, které může v každé obci znamenat něco jiného. Máme tu obecní byty, sociální, prostupné či dostupné, startovací, se zvýhodněným nájemným, domy s pečovatelskou službou apod. Budete-li jednání s obcí stavět na situaci a potřebách klienta, lépe předejdete nejasnostem.

Pokud na obci neuspějete, zkuste zjistit, zda v okolí nefunguje sociální realitní agentura a případně se obrátit na ni (v kontextu České republiky se jedná o neziskové organizace se specifickými projekty).

Další z možností je pochopitelně pomoci klientovi získat vhodný nájemní byt na volném trhu. Zdaleka ne vždy je nereálné najít seriózního soukromého vlastníka, klient však často nemá schopnosti zvládnout bez pomoci hledání nabídek, prohlídky a frustraci z odmítání, která je se sháněním bytů téměř vždy spojena.

Jako nezisková organizace můžete uvažovat o vytvoření vlastního místního systému sociálního bydlení, který by doplnil nedostatečnou nabídku adekvátních bytů pro osoby v bytové nouzi. Úspěšné budování tohoto systému je de facto vždy závislé na tom, nakolik se vám podaří získat ke spolupráci další relevantní subjekty (zejména pak obec a její společnosti, soukromé vlastníky nemovitostí, další neziskové organizace či poskytovatele sociálních služeb). Vyhodnocení vnitřních zdrojů organizace a vyjednávání spolupráce s klíčovými aktéry zřejmě budou vaše první a určující kroky k vytvoření místního systému sociálního bydlení. (Dále viz otázka 5).

Ačkoliv bude vaším cílem dlouhodobé bydlení klienta v adekvátním bytě, proces vedoucí k faktickému ubytování klienta bývá zpravidla velmi zdlouhavý a v některých případech bohužel dokonce neuskutečnitelný. S těmito reálnými riziky je nutné počítat již od začátku práce s klientem a mít připravena náhradní řešení. Nabízí se alternativy přechodného bydlení v systému pobytových sociálních služeb (azylový dům, pobytové forma sociální rehabilitace apod.), ať již poskytované vámi, nebo jinými organizacemi. Podobně legitimní v situacích, kdy se nám nedaří klienta ubytovat do bytu a další možností je život „na ulici“, je zajištění substandardního bydlení např. na komerční ubytovně. Ačkoliv nám v praxi často nezbývá než uchýlit se právě k těmto „méně špatným“ či přechodným formám bydlení, neměli bychom zapomínat, že našim cílem bylo a je standardní a stabilní bydlení klienta v bytě.

Prvním krokem je vždy zjistit možnosti poskytování nájemního, dostupného nebo sociálního bydlení daného města, ve kterém klient žije nebo kde má trvalé bydliště.

Obec nemá povinnost mít zveřejněná pravidla, ale na vyžádání lze získat pravidla pro přidělování bytů nebo směrnice. Většina obcí má zveřejněná pravidla na internetu nebo v papírové podobě (zásady/pravidla pro přidělování bytů, směrnice pro přidělování obecních bytů.)  V pravidlech se lze dočíst, jaké přílohy je třeba k žádosti doložit, často se jedná o: doložení trvalého bydliště, rodinný stav, zdravotní stav, aktuální bydlení žadatele a jeho bytové poměry, příjmy žadatele a členů domácnosti za poslední rok a nemovitý majetek žadatele. Je poměrně složité doložit veškeré požadované přílohy, proto je třeba počítat s tím, že shánění zabere mnoho času.

Vyplněnou žádost s přílohami lze většinou podat osobně na podatelnu příslušného úřadu nebo písemně zaslat na adresu úřadu.  Je však nutné sledovat konkrétní pravidla dané obce, kde o sociální bydlení chcete žádat.

Český právní řád nezakládá občanovi obce právo na pronájem obecního bytu, obec však má povinnost projednat žádost občana obce o pronájem obecního bytu v souladu se zákonem o obcích a posoudit ji na základě nediskriminačních kritérií.[1]

O rozhodnutí přidělení bytu a následnému pronájmu rozhoduje rada města – často na základě stanoviska bytové nebo sociální komise. Proti rozhodnutí není odvolání.

V případě podezření na diskriminační přístup obce nebo zjištění diskriminačních pravidel je možné nechat schválení žádosti prošetřit veřejným ochráncem práv, který může pomoci zahájit soudní proces. V případě diskriminačně nastavených kritérií se lze obrátit k provedení dozoru na Ministerstvo vnitra v rámci obecně závazné vyhlášky (blíže viz Kontakty na odbor veřejné správy, dozoru a kontroly).

 

Odkazy k tématu:

Zajištění bydlení – obecní byty

Přidělování obecních bytů

 

[1]Pravidla přidělování bytů. In: Sociální začleňování [online]. [2018.02-01]. Dostupné z: http://www.socialni-zaclenovani.cz/03%20-%20Bydleni/03_03.pdf.

Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů patří hospodaření s nemovitostmi ve vlastnictví obce do její samostatné působnosti. Obec má podle uvedeného zákona pečovat, v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi, dbát o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Mezi tyto potřeby je řazena i oblast bydlení. Za realizaci bytové politiky na místní úrovni je proto odpovědná místně příslušná obec. Informace o veškerém bytovém fondu určeném k sociálnímu bydlení na území obce lze tedy získat pouze na příslušné obci.

Ministerstvo pro místní rozvoj na pomoc obcím při realizaci jejich bytové politiky poskytuje již od roku 2003 dotace na vznik podporovaných (nájemních) bytů, které jsou určeny pro sociální bydlení znevýhodněných osob. Byty, které jsou určeny osobám se sníženou soběstačností, na jejichž vznik přispěl stát dotací, musejí splňovat požadavky na bezbariérové užívání staveb. Pro větší informovanost veřejnosti Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje seznam obcí, v nichž byly od roku 2003 postaveny byty s pomocí dotace. Seznam obcí, na jejichž území vznikl byt určený pro sociální bydlení, je uveden na webových stránkách MMR zde.

Tabulka přináší přehled obcí, ve kterých byly od roku 2003 s pomocí dotace postaveny nájemní byty určené pro sociální bydlení. Podrobné podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v podprogramu z roku, kdy byla poskytnuta dotace, v případě, že dotaci poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj, nebo v příslušném nařízení vlády, v případě, že dotaci poskytl Státní fond rozvoje bydlení.

NNO, které mají registrované sociální služby, jsou mnohdy prvním kontaktem pro lidi, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením, bytovou nouzí nebo jsou již zcela bez bydlení. Sociální pracovníci pomáhají často od úplného počátku - při poskytnutí, či nalezení dočasného ubytování až po hledání, získání trvalého bydlení a setrvání v něm. Je velice obtížné shrnout kroky, které sociální pracovník často činí s ohledem na individuální situaci klienta a velikost obce ve které se NNO nachází. V případě poskytování sociálního bydlení však může být právě NNO důležitým partnerem obce a společně podávat krajskému úřadu zpětnou vazbu ohledně situace v oblasti potřebnosti rozšíření sociálních služeb, nebo žádostí o dotace na rozšíření sociálního bydlení. Prvním krokem je tedy mít zmapovanou nabídku pobytových sociálních služeb (pokud organizace nenabízí azylové ubytování, nebo noclehárnu je dobré mít aktuální přehled o volných kapacitách těchto služeb v nejbližším okolí).

Mít předem navázaný kontakt s úřadem v místě sídla NNO je vždy výhoda, důležité je však znát jejich nabídku sociálního, bezbariérového, krizového, nebo dostupného bydlení včetně podmínek poskytování, vstupních kritérií, obsazenosti, čekací lhůtě a příloh, které jsou nutné k podání žádosti dokládat.

Návštěvu úřadu právě často klienti odkládají z důvodu různých obav i v případě, že o možnostech nabídky sociálního bydlení vědí. Proto je velice důležité při spolupráci s klientem mapovat veškeré možnosti, které jsou k dispozici a v případě zaznamenání obav ze strany klienta neváhat nabídnout podporu, nebo doprovod.

 • Setkání na sociálním odboru a navázání kontaktu se sociální pracovnicí může mít formu společné cesty na úřad, včetně zjištění reálných možností ohledně sociálního bydlení pro konkrétního klienta. Zapojení dalších aktérů do procesu hledání bydlení a rozdělení jednotlivých kroků může zjednodušit proces nalezení bydlení efektivnějším způsobem. Doporučujeme stejným způsobem navštívit Úřad práce (ÚP), pokud již klient není v kontaktu vzhledem k pobíraným dávkám.
 • V případě nabídky možného bydlení ze strany úřadu zjistíme potřebné náležitosti, které je nutné dodat k samotné žádosti. Důležité je pomoct klientovi koncipovat důvod podání žádosti a naplánovat kroky k zajištění příloh žádosti. V případě, že obec žádnou tuto možnost nenabízí lze i tak podat žádost a čekat na písemnou odpověď s vyjádřením dalšího postupu.
 • Průběžně je vhodné vyhledávat také komerční nabídky bydlení, navštívit realitní agenturu a ve spolupráci s ÚP znát výši možných vyplácených dávek na bydlení, případně na kauci. (DnB, PnP, MOP)

Písemné vyjádření lze očekávat dle stanovené lhůty. Pokud obec klienta odmítne nebo v obci není přítomný sociální pracovník, lze se obrátit na obec s rozšířenou působností (ORP), konkrétně na sociální odbor s žádostí o pomoc při řešení této situace.

Nabízí se možnost propojení poskytováním sociální práce (v rámci sociálních služeb neziskových organizací) klientům, kteří v sociálních bytech obce bydlí. To znamená, že obec poskytuje byty, nezisková organizace (dále jen NNO) zná klienty, umí s nimi pracovat, má kapacity i odpovídající registrovanou soc. službu.

NNO se ale rovněž mohou ocitnout v pozici poskytovatele sociální práce a současně sociálního bydlení, kdy např. magistráty měst Pardubice a Brno pronajímají obecní byty NNO, které je obratem na základě podnájemních smluv poskytují svým klientům jako pobytovou sociální rehabilitaci (službu). Tento model poskytování sociálního bydlení je výhodný nejen pro obce z důvodu zajištění stabilních příjmů z nájmu za pronajaté byty, ale i pro NNO, které mohou lépe kontrolovat výsledky své práce. Pro lidi v bytové nouzi je model poskytování bydlení a sociální práce NNO výhodný zejména v situaci, kdy jej důsledkem „vysokoprahovosti“ obecního sociálního bydlení (striktních podmínek pro přidělení obecního sociálního bytu) nemají šanci získat. A protože NNO mají oproti obcím obvykle méně striktní podmínky pro žadatele o sociální bydlení a jimi prováděný výběr klientů nepodléhá politickým rozhodnutím, jako tomu je u přidělování obecního bydlení, tak se NNO nabízí možnost spolupracovat s obcí na rozšiřování počtu bytů v jejich „správě“, a to za účelem pokrytí potřeb osob v bytové nouzi, pro které je sociální bydlení poskytované obcí nedosažitelné.

Dalšími formami spolupráce mezi neziskovými organizacemi a obcemi mohou být komunitní plánování (popř. účast v pracovních skupinách na téma bydlení), členství v komisích obce, účast na jednáních sociálního a zdravotního výboru zastupitelstva, spolupráce při tvorbě, realizaci a vyhodnocení lokální koncepce sociálního bydlení atp.

Otázka financování bydlení spadá do gesce Ministerstva pro místní rozvoj. To díky prostředkům z evropských fondů i státního rozpočtu ČR přiděluje dotace či půjčky obcím i dalším subjektům.

Sociální bydlení je podporováno v rámci programu IROP, specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“. Tato podpora je zaměřena na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální byt se základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení. Cílovou skupinou jsou osoby v bytové nouzi dle typologie ETHOS.

Oprávněnými žadateli o dotaci v těchto výzvách jsou jak obce, tak nestátní neziskové organizace. Projekty jsou realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy.

Již uzaveřené obecné výzvy:

V červnu 2018 byly v IROP vyhlášeny další 3 výzvy k čerpání pro specifická území:

 • výzva č. 85 Sociální bydlení - integrované projekty CLLD – tj. výzva, ze které mohou čerpat Místní akční skupiny (MAS). Ve výzvě je připraveno 380 000 000 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být realizovány na území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvách konkrétních MAS. Je možné se tedy informovat, zda Vaše MAS nepřipravuje tuto výzvu a zda by z ní nebylo možné financovat nějaké projekty v oblasti sociálního bydlení. Např. i ve spolupráci se sousedními obcemi, neziskovými organizacemi apod. Více informací zde.
 • výzva č. 84 Sociální bydlení - integrované projekty IPRÚ – tj. výzva pro aglomerace vymezené ve schváleném integrovaném plánu rozvoje území: Liberecko-jablonecké, Karlovarské, Zlínské a Mladoboleslavské aglomerace. Více informací zde.
 • výzva č. 83 Sociální bydlení - integrované projekty ITI – tj. výzva je územně zaměřena na Brněnské metropolitní oblasti, Plzeňské metropolitní oblasti a Ústecko-Chomutovskou aglomeraci. Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu, mimo území hl. m. Prahy. Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů jsou uvedeny ve výzvě nositele a zprostředkujícího subjektu ITI. Více informací zde.

Všechny mají jednotné termíny:

Zpřístupnění žádosti o podporu: 10. 7. 2018

Zahájení příjmu žádostí: 17. 7. 2018

Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2022

Aktuální informace o výzvách k tématu sociálního bydlení jsou dostupné na webových stránkách zde.

MMR jako gestor bytové politiky administruje mimo evropských fondů i dotace z národních zdrojů a to podle zákona č. 2018/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Investiční podpora nájemního bydlení je od roku 2003 zaměřená výhradně na nájemní byty určené pro sociálně definované cílové skupiny. Jedná se zejména o osoby s nízkými příjmy, osoby se zdravotními handicapy, seniory, případně osoby s dalšími sociálními handicapy, např. sociálně vyloučené osoby, osoby opouštějící institucionální zařízení (dětský domov, dům na půl cesty, azylový dům, vězení, ústav sociální péče apod.). Výzvu k předkládání žádostí o dotace zveřejňuje ministerstvo zpravidla jednou ročně (zpravidla v podzimních měsících) na příští rok.

Podpora poskytovaná MMR ve formě přímých nevratných investičních dotací:

Program Podpora bydlení

 • podprogram „Podporované byty“ – dotační titul Pečovatelské byty, Komunitní domy seniorů, Vstupní byty;
 • podprogram „Bytové domy bez bariér“ – dotace na výstavbu výtahu a bezbariérového přístupu do bytového domu,

Jejich cílem je vznik nájemních bytů určených pro sociální bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života. Podrobné podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj na této adrese.

Znění programů a relevantní metodiky naleznete zde. Na stejných stránkách zde jsou uveřejněny i seznamy obcí s dotovanými byty, rozdělenými dle typů. 

Nájemní byty ze SFRB

Kromě toho Státní fond rozvoje bydlení poskytuje zvýhodněné úvěry na výstavbu sociálního bydlení podle nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky. Úvěry na výstavbu sociálních bytů jsou poskytovány za nízkou úrokovou sazbu. Dotace jsou poskytovány na vznik bytového fondu určeného pro specifické skupiny obyvatelstva (senioři, zdravotně a tělesně postižené osoby, osoby vyloučené nebo ty, kterým vyloučení hrozí) s nízkými příjmy nebo na zkvalitnění bytového fondu s cílem usnadnit starším osobám nebo osobám s handicapem přístup do stávajícího bydlení.

Zvýhodněné úvěry poskytuje SFRB na vznik sociálních bytů pro seniory, případně pro mladé lidi do 30 let, a/zároveň pro příjmově vymezené osoby. SFRB dále také přispívá portfoliem svých finančních nástrojů jednak ke zkvalitňování bytového fondu, případně k podpoře revitalizačních aktivit v sídlištích s více jak 120 byty v bytových domech s cílem začlenění těchto, někdy i sociálně vyloučených lokalit, do funkčního městského organismu.

Informace o podmínkách poskytnutí úvěru je možné je nalézt na webových stránkách zde.

Sociální práce a služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje dotace obcím od roku 2015 dle § 103 zákona o sociálních službách, na zajištění povinnosti uvedené v § 92 písm. a), b) až d). Dále dle § 65 zákona o pomoci v hmotné nouzi, který stanoví, že na zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 63 a 64, se pověřeným obcím a obcím s rozšířenou působností poskytuje účelová dotace na výkon sociální práce. Tyto finanční prostředky jsou přidělovány nad rámec příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti. Více informací zde.

Další možností je využití prostředků z Evropského sociálního fondu, který má v gesci Ministerstvo práce a sociálních věcí. Finance rozděluje obcím a dalším subjektům prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, který rozděluje finance z tohoto fondu a státního rozpočtu obcím a dalším subjektům formou dotací. Operační program zaměstnanost pokrývá oblasti jako podpora zaměstnanosti, rovné příležitosti žen a mužů, adaptabilitu zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociální začleňování a boje s chudobou, modernizaci veřejné správy a veřejných služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. Veškeré informace, včetně aktuálních výzev jsou k dispozici zde.

 

Přehled aktuálních výzev, které lze využít na podporu sociální práce a služeb v oblasti sociálního bydlení:

 

Průběžná, již prodloužená výzva pro žadatele, kteří mají v současnosti vypracované strategické plány sociálního začleňování s Agenturou pro sociální začleňování (v rámci lokálního partnerství):

Výzva č. 052

Název: Podpora sociálního začleňování v SVL 3. Výzva

https://www.esfcr.cz/vyzva-052-opz

Termín podání do: 30. 6. 2020, 12:00.

Výzva je otevřená pro projekty předkládané v rámci příslušného strategického plánu sociálního začleňování.

Maximální doba realizace projektu je 36 měsíců. Minimální doba realizace projektu je 18 měsíců.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 30. 6. 2022.

Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Alokace: 1 200 000 000 CZK

Podporované aktivity:

1) Podpora sociálních služeb (služeb sociální prevence a odborného sociálního poradentství)

2) Podpora profesionální realizace sociální práce

3) Podpora komunitní sociální práce a komunitní centra, včetně podpory koordinační role obcí v této oblasti

4) Podpora osob v přístupu k bydlení

5) Programy právní a finanční gramotnosti a prevenci a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestabilitě osob z cílové skupiny

6) Podpora osob v přístupu k zaměstnání a jeho udržení

7) Podpora služeb pro ohrožené děti a rodiny a podpora směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

8) Podpora služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a pro jejich rodinné příslušníky

9) Podpora aktivit přispívající k boji s diskriminací

10) Podpora programů prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku

11) Podpora služeb pro osoby po výkonu trestu

Forma a výše podpory:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 000 000 Kč

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.

Státní rozpočet – 0 – 15 % dle kategorie žadatele

Územní způsobilost a specifika:

Výzva je zaměřená na podporu obcí zapojených do koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) prostřednictvím tzv. strategických plánů sociálního začleňování (SPSZ), dále pro projekty předkládané v rámci takzvané vzdálené dílčí podpory či v rámci takzvané vzdálené komplexní podpory za podmínky zpracovaného příslušného tematického akčního plánu (TAP).

 

Další výzvy:

Výzva č. 047

Název: Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

- obsahuje podmínky pro vyhlašování výzev místními lokálními skupinami (MAS) v souladu s touto výzvou a příslušnou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje.

https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz

Termín ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2021.

Cílová skupina: osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.

Podporované aktivity v rámci sociálního bydlení: preventivní, následné a doprovodné služby pro osoby ohrožené ztrátou bydlení, např. programy prevence ztráty bydlení, aktivity k zabránění nedobrovolnému vystěhování osob z bydlení, participativní metody využívající spoluúčasti klientů na rozhodování a realizaci aktivit (institut domovníka), zavádění case managementu a jiných forem koordinace, zvyšování sociálních kompetencí, podpora ekonomického a ekologického životního stylu (hospodárnost), síťování a multidisciplinární spolupráce, správa dluhu atd. Podpora není určena na investice do sociálního bydlení, na vybavení bytů, na opravy a údržbu, na nájemné a kauce atd. 

Výše celkových způsobilých výdajů: 400 000–10 000 000 Kč. 

Alokace výzvy: 1 816 957 478 CZK.

Délka projektu: max. 24–36 měsíců, projekt musí být ukončen nejpozději do 31. 12. 2022.

 

Již ukončené výzvy:

Výzva č. 088

Název: Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (3. výzva)

https://www.esfcr.cz/vyzva-088-opz

Termín podání do: 08. 01. 2019, 12:00.

 

Výzva č. 095

Název: Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze (2. výzva)

https://www.esfcr.cz/vyzva-095-opz

Termín podání do: 28. 2. 2019, 12:00.

 

Výzva č. 108

Název: Podpora programu Housing First (Bydlení především)

https://www.esfcr.cz/vyzva-108-opz

Termín podání do: 30. 10. 2019.

 

Výzva č. 076

Název: Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny

https://www.esfcr.cz/vyzva-076-opz

Termín podání do: 15. 03. 2019, 12:00.

 

Výzva č. 048

Název: Integrované průběžné investice v aglomeracích Brno, Plzeň a Ústecko-Chomutovsko

https://www.esfcr.cz/vyzva-048-opz

Termín ukončení příjmu žádostí: 28. 6. 2019.

 

Výzva č. 049

Název: Integrované plány rozvoje území pro Jihlavu, Karlovy Vary, Liberec-Jablonec n. N., Mladou Boleslav, Zlín

https://www.esfcr.cz/vyzva-049-opz

Termín ukončení příjmu žádostí: 28. 6. 2019.

Možností v dávkové oblasti je několik, např.:

 • Využití dávek na bydlení, mezi které patří příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení. Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory a doplatek na bydlení je dávka pomoci v hmotné nouzi.  Mezi další dávky pomoci v hmotné nouzi patří také příspěvek na živobytí a mimořádná okamžitá pomoc. O dávkách rozhodují a vyplácejí je příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR. Podrobnější informace k jednotlivým dávkám viz: portál MPSV (1), portál MPSV (2), Zákony pro lidi.
 • Mimořádná okamžitá pomoc je dávka, jejímž prostřednictvím může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout pomoc bezprostředně. Zákon o pomoci v hmotné nouzi (§ 2, § 36 a § 37) stanovuje podmínky nároku, výši a situace, v nichž lze tuto dávku poskytnout. Situace klienta se vždy posuzuje individuálně. Blíže viz: portál MPSV, Zákony pro lidi.
 • V případě, že příjemce dávky neplní své povinnosti nebo kvůli svému zdravotnímu stavu není schopen dávku přijímat a hrozí ztráta bydlení, může být stanoven zvláštní příjemce pro přijímání dávky.  Zvláštním příjemcem může být fyzická i právnická osoba. Ustanovení zvláštního příjemce se vede v samostatném správním řízení. Informace o využívání zvláštního příjemce naleznete v Zákoně o pomoci v hmotné nouzi (§ 40), v Zákoně o státní sociální podpoře (§ 59 dost. 2) a Zákoně o sociálním zabezpečení (§ 102 odst. 3). Blíže viz: Agentura pro sociální začleňování.
 • Institut přímé úhrady se využívá u dávky doplatek na bydlení a příspěvek na bydlení (případně u části doplatku na bydlení) a slouží k přímé úhradě nájemného či služeb přímo na účet pronajímatele. Využívá se v případech, kdy reálně hrozí, že příjemce nevyužije dávky na bydlení za účelem úhrady nákladů na bydlení nebo příjemce dávek neumí s dávkami hospodařit apod. Může být využíván také v případě, kdy vlastník bytu jako poskytovatel služeb neuhradil společenství vlastníků jednotek zálohy za služby spojené s užíváním bytu a příspěvek do fondu oprav. V tomto případě může úřad práce dávky na bydlení zaslat přímo společenství vlastníků jednotek. Technicky rozdělit výplatu dávky na dvě a více částí lze pouze u doplatku na bydlení, příspěvek na bydlení může být reálně jako dávka vyplácen pouze jedním způsobem, buď na účet nebo složenkou na adresu, a to vždy v celé výši.

Strategickým dokumentem je Koncepce sociálního bydlení ČR 2015–2025, která byla v roce 2015 schválena Vládou České republiky.

Další materiály je možné najít na tomto odkazu.

Na dotazy ohledně materiálů ke konkrétním tématům Vám rádi odpovíme, neváhejte se na nás obrátit zde.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

 

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI