V této části naleznete analýzy týkající se bytové nouze v České republice. Materiály se zabývají rozsahem, různými podobami, příčinami i následky tohoto fenoménu.

Seznam dokumentů:

Lajna

Dokument mapuje sociální situaci uživatelů azylových domů Armády spásy z hlediska jejich možností pro využívání dané služby a hledá odpovědi na otázky: 1.) Jaká je sociální situace uživatelů AD z hlediska možností poskytované služby, 2.) Jaký typ sociální (či obdobné) služby by lépe vyhovoval možnostem uživatele?

Lajna

Publikace VÚPSV je jedním ze dvou textů shrnujících výstupy z výzkumného projektu „Analýza velikosti a struktury skupin osob bez domova, osob vyloučených z bydlení, osob obývajících nevyhovující bydlení a těch, pro které jsou náklady na bydlení nadměrně velkou zátěží“.

Projekt byl realizován v souvislosti s přípravou zákona o sociálním bydlení. Jeho cílem bylo zmapovat cílové skupiny sociálního bydlení z hlediska struktury domácností a forem soužití, velikosti a struktury rodinných jednotek, současné formy bydlení, výskytu osob se zdravotním postižením a dalších charakteristik.

Lajna

V rámci této práce probíhalo šetření, které si kladlo následující cíle: Analyzovat a popsat vnímané působení bezdomovectví na zdraví obyvatel azylových domů, analyzovat a popsat vnímané působení prostředí azylového domu na zdraví jeho obyvatel a sestavit doporučení pro azylové domy vyplývající z výzkumného šetření. 

Co se týče analýzy, byly zmapovány přínosy i možné rozvojové oblasti ve vztahu mezi zdravím obyvatel azylových domů, situací bezdomovectví a pobytem v azylovém domě. 

Výzkumná zpráva byla zhotovena v rámci projektu Rozvoj služeb pro osoby bez domova pod střechou, jehož realizátorem je Sdružení azylových domů v ČR z.s. Zhotovitelem byla pak Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií.

Lajna

Bytovou nouzi provází řada závažných zdravotních rizik, které negativním způsobem ovlivňují zdraví lidí žijících bez střechy, v pobytových službách azylových domů, na ubytovnách nebo jiných substandardních bytových podmínkách. V současné době postrádáme v rámci České republiky epidemiologickou studii, která by se zabývala zdravotním stavem osob žijících v bytové nouzi systematicky a komplexně.

Přesto můžeme na základě dílčích tuzemských poznatků a zahraničních prací jednoznačně hovořit o negativním dopadu bytové nouze na zdraví. „Zdraví obyvatel postrádajících standardní bydlení“ představuje materiál, který poskytne příslušným aktérům základní argumentační východiska, nabízí odpovídající seznam zdrojů k dalšímu studiu a v neposlední řadě také upozorňuje na klíčovou úlohu bydlení při podpoře zdraví.

Lajna

MPSV poskytuje pomoc nízkopříjmovým rodinám či jednotlivcům při úhradě nákladů spojených s bydlením prostřednictvím dávek. Dávky mohou být vypláceny jednorázově či opakovaně. Ze systému sociálních dávek se jedná o příspěvek na bydlení, který je nejvyužívanější dávkou ze systému státní sociální podpory. Dále je možné využít pomoc v podobě doplatku na bydlení či mimořádné okamžité pomoci ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi. Pro osoby se zdravotním postižením je pak k dispozici příspěvek na zvláštní pomůcku ze systému dávek pro osoby se zdravotním postižením. Tento příspěvek lze využít pro úpravy stávajícího bytu, které jsou nezbytné z důvodu zdravotního postižení obyvatele bytu. Všechny tyto dávky je možné vyřídit na Úřadu práce ČR.

Přehledně o jednotlivých dávkách pojednává materiál předložený v odkazu. Kromě toho nabízí stručný přehled vývoje v oblasti čerpání dávek. Sleduje vývoj od roku 2006 do roku 2018, což umožňuje sledovat změny, které přineslo nové nastavení podmínek a určení výše příspěvku na bydlení a zavedení nové dávky doplatku na bydlení. Počet příjemců měl v průběhu let rostoucí tendenci, na což měla velký vliv ekonomická krize, poté došlo ke stabilizaci ekonomické situace a od roku 2016 počet příjemců klesá. Hlavními příjemci příspěvku na bydlení i doplatku na bydlení jsou osoby žijící v nájemním bydlení.

Lajna

V posledních letech zažívá česká ekonomika oživení, které s sebou mimo jiné přináší větší ochotu českých domácností se zadlužovat. Navzdory příznivé ekonomické situaci, nízké nezaměstnanosti a růstu reálných mezd ale přibývá počtu případů, kdy tato zadluženost končí exekucí. Každoročně je více exekucí zahájeno než ukončeno, ovšem zmenšuje se alespoň rozdíl mezi těmito dvěma čísly. Exekuční vymáhání může přivést člověka do dluhové pasti a zhoršit přístup k legálnímu zaměstnání i na trh s bydlením. Dle výzkumu MPSV z roku 2016 má přes 150 000 osob více než 10 exekucí, resp. 500 000 osob má minimálně 3 exekuce. V ČR tak existuje nemalá skupina osob vážně ohrožených ztrátou bydlení. Dle dat ČSÚ z roku 2017 jsou výdaje spojené s bydlením největší výdajovou položkou českých domácností, a to zejména v případě jednotlivců. Jak potvrzují data VÚPSV z roku 2015 i zkušenosti sociálních pracovníků v obcích, nedostatek financí a s ním spojené neplnění finančních závazků je nejčastějším a hlavním důvodem vzniku bezdomovectví.

Materiál v příloze poskytuje bližší popis situace českých domácností z hlediska zadluženosti a exekucí a jejich dopad na bydlení. Kromě přehledu zadluženosti a exekucí popisuje také způsoby jejich řešení. Pojednává o úskalích spojených s  rozhodčími doložkami, s využíváním tzv. mikroúvěrů od nebankovních společností, kde je minimální míra státní regulace, a o fungování soudních exekutorů. Ukazuje na konkrétních příkladech, jaké negativní vlivy může mít exekuce při vyřizování příspěvku na bydlení, při snaze získat standartní bydlení či jaký dopad může mít na společenství vlastníků jednotek či bytových družstev.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

 

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI