Dle zákona o obcích má každá obec povinnost uspokojovat potřeby svých občanů v oblasti bydlení. Obec ale tento náročný úkol nemůže plnit bez spolupráce s místními aktéry, kteří v lokálním systému sociálního bydlení hrají nezastupitelnou roli svou schopností identifikovat ohrožení či stav bytové nouze a svými možnostmi poskytnut včasnou odbornou pomoc.

 1. Obecní úřad

Bytový odbor (případně majetkový či ekonomický odbor) má v systému sociálního bydlení roli, která spočívá v:

 • efektivním nakládání se svěřeným majetkem, výběrem nájemného, rozúčtováním poskytovaných služeb, vymáháním pohledávek a dalších povinností a práv vyplývajících z obecně závazných předpisů
 • správě a údržbě bytového fondu
 • nastavení systému včasného upozorňování nájemců obecních bytů na prodlení s platbami nájemného a služeb, které jsou spojeny s bydlením (písemně či telefonicky); součástí tohoto upozorňování může být nabídka pomoci sociálního pracovníka (např. formou kontaktu) v rámci nastaveného systému prevence ztráty bydlení;
 • ve včasném informování sociálního pracovníka o vzniku dluhů konkrétních osob, případně o neplnění sjednaných splátkových kalendářů (vždy s předem uděleným souhlasem těchto osob);
 • předávání informací o výši dluhů konkrétních osob (vždy s předem uděleným souhlasem těchto osob);
 • předkládání návrhů splátkových kalendářů pro nájemce, kterým již vznikl dluh na nájemném a službách (vždy s předem uděleným souhlasem těchto osob);
 • předkládání návrhů zastupitelstvu či radě na snížení nájemného v individuálních a odůvodněných případech;
 • předkládání návrhů radě či zastupitelstvu na prominutí pohledávek (většinou příslušenství) spojených s užíváním bytu;
 • účasti na případových konferencích pořádaných sociálním pracovníkem.

Některé úkoly často plní odbor ve spolupráci se správcem bytového fondu, ať už se jedná o příspěvkovou organizaci obce nebo o jiný pověřený subjekt.

Bytová komise má v systému sociálního bydlení roli aktéra:

 • který pokud nemá přenesenou pravomoc, předkládá návrhy na poskytnutí obecního bytu osobám, se kterými sociální pracovník spolupracuje na řešení jejich situace;
 • doporučujícího návrhy na přednostní poskytnutí obecního bytu v individuálních a odůvodněných případech;
 1. Obecní úřady ve správní působnosti obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem

Jsou aktéry, jejichž role spočívá v poskytování pomoci občanům v bytové nouzi, případně ve spolupráci s ostatními obecními úřady a institucemi (obcí II. a III. typu) na poskytování pomoci, pokud jim to jejich zdroje (např. podíl úvazku, který má sociální pracovník na obci vyhrazen, jeho odborné vzdělání apod.) nedovolují.

 1. Obecní úřady obcí I. typu

Obecní úřady malých obcí I. typu mohou být aktéry sociálního bydlení. Pokud nemají vlastní bytový fond, mohou poskytovat pomoc svým občanům přes sociální pracovníky obcí s rozšířenou působností, poskytovatelů sociálních služeb a neziskových organizací, alespoň předáním kontaktů.

 1. Poskytovatelé sociálních služeb a další neziskové organizace

Role poskytovatelů sociálních služeb spočívá v zajišťování konkrétních forem pomoci (terénních, ambulantních nebo pobytových služeb) a spolupráci nebo v iniciaci spolupráce s obcí (typicky sociálním pracovníkem) a poskytovatelem bydlení na řešení situace klienta. Někteří poskytovatelé sociálních služeb spolupracují s obcemi či soukromými společnostmi/ majiteli bytů při provozování sociálního bydlení.

 1. Majitelé bytového fondu

Majitelé bytového fondu jsou klíčovými aktéry systému sociálního bydlení, jejichž význam plyne zejména z těchto skutečností:

 • mohou pomoci rozšířit sociální bytový fond, disponují informacemi o dluhu (na nájmu a službách) a jeho rozsahu u konkrétních osob,
 • navrhují obsah nájemních smluv,
 • určují výši nájemného a služeb spojených s bydlením,
 • lze s nimi sjednat splátkové kalendáře dlužných částek,
 • lze s nimi jednat odpuštění dluhů či penále,
 • lze s nimi jednat o nutných opravách bytu,
 • lze s nimi jednat o nutných opravách nebo úpravách společných prostor v domě,
 • lze s nimi jednat o zvýšení kvality vybavení bytu,
 • lze s nimi jednat o prodloužení nájemní smlouvy,
 • lze s nimi jednat o uzavření (nové) nájemní smlouvy v konkrétních případech bez kauce,
 • mohou se ve vhodných případech účastnit případových konferencí pořádaných sociálním pracovníkem,
 • s jejich pomocí lze zjistit bydliště osob ocitajících se ve zdravotnických zařízeních, jejichž zdravotní stav nedovoluje získání potřebných informací.
 1. Rada obce, zastupitelstvo, radní pro danou oblast

Role těchto klíčových aktérů spočívá zejména:

 • v určování směřování bytové politiky obce,
 • v nakládání s obecním majetkem,
 • v pořizování a výstavbě sociálního bydlení,
 • ve stanovování základních pravidel pro výběr zájemců o sociální bydlení,
 • ve stanovování nájemného,
 • v tvorbě koncepce sociálního a dostupného bydlení.
 1. Úřad práce ČR

Pobočky úřadu práce jsou klíčovými aktéry systému sociálního bydlení, jejichž význam plyne zejména z těchto skutečností:

 • lze s nimi konzultovat žádostí o dávky a dokumentů, které je třeba doložit,
 • lze s nimi dohodnout kontaktní osoby pro klienty, kteří potřebují individuální pomoc, aby byly schopny žádost o dávku podat,
 • lze s nimi konzultovat (zpravidla prostřednictvím sociálního pracovníka) nastavení nároků na jednotlivé dávky,
 • lze s nimi konzultovat překážky, které nejsou z hlediska splnění nároku zásadní a jsou řešitelné, ale zatím vedly k nepřiznání konkrétní dávky (například splnění podmínky trvalého bydliště u příspěvku na bydlení),
 • lze s nimi sjednat předávání informací o typech a výši přiznaných dávek, případně dalších detailech o nepříznivé sociální situaci konkrétního klienta, zvláště v případech, kdy je obtížné sdílet informace prostřednictvím Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí,
 • účast kontaktního pracovníka úřadu práce na případových konferencích pořádaných sociálním pracovníkem je vhodná a žádaná.
 1. Policie ČR

Policie ČR může (z hlediska své role a povahy svých intervencí) hrát velice důležitou roli napomáhající preventivním opatřením v sousedských komunitách. Bývá přítomna sporům sousedů, mohou se na ni však obracet i pronajímatelé a nájemníci ve vyhrocených sporech. Na jedné straně může být tedy cenným zdrojem informací o problematickém sousedském soužití (časté, policií řešené sousedské neshody, případně hlášení o rušení nočního klidu apod.), které může vést až ke ztrátě bydlení, podobně však může být také významným spolupracujícím aktérem při preventivních opatřeních.

Zjišťování informací od policie, podobně jako angažování policie do podpůrných opatření v systému sociálního bydlení, je důležité a žádoucí. Na základě pravidel ochrany osobních údajů však nemůže policie předávat osobní data dalším aktérům. Na toto omezení je možno reagovat v zásadě dvěma způsoby:

 • Angažování policie do probíhající intervence (pokud to povaha případu vyžaduje) může být jak vhodnou aktuální podporou, tak i žádoucím zvyšováním citlivosti policie k případům, ve kterých by preventivní, koordinovaná opatření byla vhodná. V tomto případě zapojení je nutný písemný souhlas klienta se sdílením relevantních informací mezi policií a dalšími částmi podpůrné sítě.
 • Druhou variantou je situace, v níž policie identifikuje sama problematickou situaci vedoucí ke ztrátě bydlení. V tomto případě je nutné, aby policie nejdříve získala souhlas ohrožené domácnosti s předáním osobních údajů (jméno a adresa), z důvodu kontaktování domácnosti sociálním pracovníkem ORP nebo obcí s POÚ. Minimální variantou je potom předání informačního letáku ORP nebo obce s POÚ o možné podpoře při prevenci ztráty bydlení.
 1. Sociální pracovníci nemocnic mohou řešit nepříznivou sociální situaci klienta se sociálními pracovníky dalších subjektů a mohou tak předcházet situacím, kdy propouštěný pacient z nemocnice nemá kam jít.
 1. Další aktéři, kteří mohou mít podnět k řešení prevence ztráty bydlení – zde doporučujeme, aby předávali informace a letáky klientům, kteří situaci budou řešit sami:
 • Obvodní lékař
 • Psycholog/Psychoterapeut
 • Policista
 • Domovník
 • Hospodský

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

 

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI