Komunikace s veřejností

Sociální bydlení je kontroverzní téma, které nemá v českém prostředí jednotnou definici. Ve společnosti chybí obecné povědomí o pozitivních přínosech sociálního bydlení pro společnost, rodiny a jednotlivce. Zvlášť z pohledu života v obci a kvalitních sousedských vztahů je nutné o sociálním bydlení dobře a kvalitně komunikovat s občany v obci. Především je nutné vážit způsoby komunikace a jejich vyznění.

Je důležité sdělovat, že téma sociálního bydlení pomáhá lidem, kteří se ocitnou z jakýchkoliv příčin v bytové nouzi a nemohou si dovolit platit vysoké kauce, provize a posléze tržní nájem. Sociální bydlení doprovázené sociální prací navíc přispívá ke zlepšování problémů spojených se sociálním vyloučením a zlepšování vztahů v sousedství.

Komunikace s občany o sociálním bydlení je klíčová. Vedení každé obce či města volí vlastní prostředky, jak předmět sociálního bydlení svým obyvatelům přiblížit a sdílet své aktivity se všemi, kterých se to týká. Obce informují o svých aktivitách v oblasti sociálního bydlení na svých webových stránkách. Dalšími komunikačními kanály jsou informační letáky, brožury, články v místních médiích. Některé obce volí i inovativní komunikační nástroje.

Kadani organizují setkání s lidmi žijícími na tamních sídlištích ve stylu takzvané „World Café“, tedy moderované diskuzi. Kavárníci – moderátoři, zpravidla zástupci města, zapisují inovativní nápady a stížnosti občanů. Základní okruhy k diskuzi jsou: co se vám na sídlišti líbí, co se vám naopak nelíbí a co jste sami ochotni pro zlepšení udělat. Následně se k sesbíraným podnětům vyjádří starosta, další volení zástupci obce, případně zástupci jednotlivých odborů obecního úřadu a domluví se způsob řešení. Výsledky jsou poté prezentovány v zápisu na webu www.setkavanikadan.cz a následných setkáních. Zúčastnění mají k dispozici i mapu předmětného sídliště a připomínky tak zaznamenávají i prostorově. KadaňÚčastníci si dokonce mohou dát kávu, čaj a minerálku jako ve skutečné kavárně. Postupně se k pouze diskuznímu setkání přidal i doprovodný program pro děti, opékání buřtů nebo vystoupení místních hudebních umělců. Občerstvení i sladkosti pro děti jsou zdarma, přesto akce není příliš finančně ani organizačně náročná. Stačí zajistit prostor a každá obec si může v podstatě sama určit míru finančního zajištění akce. Tato setkání se bohatě vyplácí. Občané mají možnost se podílet na řešení různých problémů a vedení města má důležitý přehled o dění v obci a zároveň možnost prezentovat a komunikovat s obyvateli i takové záležitosti, jako je sociální bydlení. Debata na způsob „World Café“ vznikla v Kadani ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a koná se dvakrát ročně, zpravidla na jaře a na podzim. Akce se aktivně účastní místní neziskové organizace mimo jiné i jako organizátoři doprovodného programu pro děti.

Otrokovicích vytvořili v projektu Pilotního ověření sociálního bydlení letáky obsahující informaci, co je cílem projektu, pro koho je projekt určen a jaké podmínky musí zájemce o sociální bydlení splňovat. Nechybí ani jednoduchá grafika a důležité kontakty.

Letáky jsou volně k odběru na sociálním odboru městského úřadu a v místních neziskových organizacích. S občany je možnost veřejné diskuze na téma sociálního bydlení na zasedání komunitního plánování, kam má veřejnost volný přístup. Otrokovice vhodně zvolily komunitní plánování jako skvělý nástroj, skrze nějž lze sociální bydlení nejenom prezentovat ale rovnou i plánovat tak, aby odpovídalo místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Komunitní plánování přímo slouží i k podporování sociálního začleňování a předcházení sociálního vyloučení otrokyjednotlivců i skupin a to za účasti všech zainteresovaných aktérů. O komunitním plánování sociálních služeb se můžete více dozvědět například zde.

Informace o projektu sociálního bydlení byly prezentovány i v městské televizi Otrokovice. Obecně platí, že využívání lokálních médií, ať už radničních novin nebo lokálních televizí, bývá dobrým prostředkem pro komunikaci s občany.

Mostě vydávají každého půlroku tiskovou zprávu o průběhu realizace projektu sociálního bydlení v místním periodiku, Mosteckých listech. Za sebou mají již tři vydané tiskové zprávy a chystají další na téma výhody spolupráce s městem v rámci sociálního bydlení pro majitele nemovitostí. Další využívané komunikační platformy o projektu sociálního bydlení jsou velkoplošné obrazovky, umístněné přímo na budově magistrátu a webové stránky lokálního zpravodaje homér.cz. Vyprávění z prostředí mosteckého sociálního bydlení si mohli posluchači naladit i na Českém rozhlase Sever, kde v medailonku hovořila sociální pracovnice, garant lokální koncepce sociálního bydlení ale i klient – nájemce sociálního bytu.

Příběh přímo z praxe je tradičně nejpoutavějším způsobem jak téma prezentovat, podobně jako probíhala část informační kampaně MPSV, tj. prostřednictvím seriálu s příběhy lidí z různých věkových i sociálních skupin, kterým sociální bydlení pomohlo vyřešit tíživé životní etapy.

Velmi aktivním způsobem může probíhat komunikace s obyvateli i v malé obci. Příkladem jsou Křižánky. Obec realizuje ve spolupráci s MPSV svůj projekt sociálního bydlení a informovanost občanů rozhodně nepodceňuje. V obci připravili dva druhy letáků k sociálnímu bydlení. Jeden typ je určen pro cílovou skupinu a druhý pro partnery. Dále připravují brožuru, kde bude možné nalézt informace z podkladové analýzy a koncepce, dobrou praxi z české republiky i ze zahraničí a krátké příběhy klientů a nájemníků sociálních bytů z praxe.krizanky letak

Vedení obce organizuje v místním vzdělávacím centru jednou ročně diskuzní veřejné občanské fórum, kde dotazy občanů řeší starosta Křižánek. Přítomen je i facilitátor diskuze, zpravidla osoba ze Sdružení místních samospráv. Ve stejném centru uspořádala obec Kulatý stůl k projektu sociálního bydlení, kde byli přítomni nejenom všichni partneři (například zástupci místní školy, zdravotnického zařízení a jiní), ale rovněž občané, samotní nájemníci v sociálních bytech a žadatelé. Projednávalo se nastavení pravidel přidělování sociálních bytů, možnosti sociální práce, ale i samotné téma obecně.

Důležitou roli v Křižánkách mají i SMS, které jsou zasílány obecním úřadem obyvatelům a obsahují různá oznámení. Prostřednictvím SMS obeznámilo vedení místního úřadu občany i s obsahem letáku o lokálním projektu sociálního bydlení. K odběru SMS se zájemci mohou registrovat na obecním webu. Rovněž v měsíčníku vycházejícím pro Křižánky a okolní obce se pravidelně objevují zprávy o stavu realizace projektu sociálního bydlení.

stetiVe Štětí například zorganizovali veřejný workshop, který měl za úkol seznámit veřejnost a lokální partnery o projektu sociálního bydlení. Postup obcí v rámci šíření informací se může lišit, ale zájem objasnit význam sociálního bydlení občanům zůstává prioritou. Příběhy lidí, pro které může být systém sociálního bydlení záchrannou sítí, nalezneme i na facebookovém profilu Sociální bydlení v ČR

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

 

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Kontakt

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je činnost Kontaktního centra omezena pouze na telefonáty nebo elektronickou komunikaci.

Osobní konzultace nyní nejsou možné.

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní centrum projektu Podpora sociálního bydlení

Tel.:   +420 778 455 761
Email: socialni.bydleni@mpsv.cz
Facebook: Sociální bydlení v ČR

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI