Tento vládou schválený dokument obsahuje koncepční a strategická východiska pro řešení situace rostoucího počtu lidí, kteří jsou v bytové nouzi nebo jsou jí přímo ohroženi. Jsou v něm k nalezení vize, cíle i úkoly, které si vláda České republiky dne 12. října 2015 předsevzala. Jedním z těchto cílů byla i příprava zákona o sociálním bydlení.

Při procesu tvorby Koncepce sociálního bydlení České republiky, do kterého byla zapojena široká platforma lidí z různých názorových proudů, byly identifikovány jako nejvýznamnější následující problémy:

 • Vysoké zatížení některých domácností výdaji na bydlení.
 • Nedostatečné hodnocení účinnosti nástrojů bytové politiky.
 • Neefektivnost a následná roztříštěnost jednotlivých veřejných transferů.
 • Nedostatečné vymezení povinnosti jednotlivých aktérů v oblasti sociálního bydlení.
 • Růst cen energií, tepla a vody a z nich vyplývající tlak na snižování jejich spotřeby.
 • Demografické změny spočívající ve snižujícím se počtu mladých rodin a naopak zvyšujícím se počtu domácností starší generace.
 • Nedostatek finančně dostupného bydlení pro některé skupiny osob.
 • Nedostatečné naplnění redistribuční role státu v oblasti spotřeby bydlení.
 • Nedostatečný důraz na rostoucí nebezpečí sociální a prostorové segregace.
 • Absence preventivních nástrojů bránících vzniku sociální a prostorové segregace.
 • Omezené veřejné prostředky.

Čtyři pracovní skupiny, které se věnovaly přípravě Koncepce sociálního bydlení ČR 2015–2025, identifikovaly tyto další problémy:

 • Nejednotnost výkladů a realizace sociálního bydlení v současných podmínkách ČR.
 • Vysoké náklady na bydlení; nájemné a platby za služby nadměrně zatěžují rozpočty některých domácností. Část domácností, které bydlení hledají, nemá dostatek financí na kauci.
 • Diskriminace některých cílových skupin v přístupu k dostupnému a důstojnému bydlení.
 • Rostoucí počet osob bez domova nebo osob ohrožených ztrátou bydlení.
 • Rezidenční segregace, rozšiřování sociálně vyloučených lokalit.
 • Další bariéry pro udržení nebo získání bydlení (např. zadluženost).
 • Nedostatečná provázanost mezi nástroji státních a municipálních veřejných politik.
 • Nízká informovanost o možnostech pomoci.
 • Místní nedostupnost služeb nebo sociální práce.
 • Nedostatečně vymezené (i legislativně) povinnosti jednotlivých aktérů sociálního bydlení.
 • Nedostatečné nástroje v oblasti prevence ztráty bydlení a přechodu do bydlení (vyplývá z nevnímání bezdomovectví jako procesu).
 • Chybí systematické sledování dat o sociálním vyloučení z bydlení a o bezdomovectví.
 • Roztříštěná spolupráce jednotlivých aktérů.
 • Nedostatečnost sociálních služeb dosud pomáhajících lidem bez domova ve smyslu neexistence nástrojů pro možnost návratu těchto lidí zpět k bydlení (od samotných legislativních podmínek až po sociální služby nutné pro to, aby se část těchto lidí znovu naučila zvládnout bydlení; od spolupráce se zdravotnickými zařízeními až po důstojné zajištění důstojného dožití lidí, kterým se nezdaří vrátit do samostatného bydlení, atd.).
 • Neexistence garancí při průběhu sociální práce nutných pro návrat k bydlení (garancí pro vlastníky bytů vztahujících se k nájemnému, k začlenění do obvyklého způsobu života, apod.) a neurčení nositele těchto garancí.
 • Přetrvávající parciální přístupy k řešení celé problematiky.
 • Neexistence hierarchizace procesu naplňování bydlení s podporou.

Samotný vznik Koncepce byl mimo jiné podmíněn absencí konkrétní legislativy a uceleného sytému sociálního bydlení, který by řešil výše uvedené problémy. Poskytnutí důstojného a dostupného bydlení je totiž dalším krokem k řešení důležitých sociálních problémů, jako jsou dluhy, vznik sociálně vyloučených lokalit (dále jen SVL) či slučování rodin. Koncepce svým obsahem cílí především na osoby se zdravotním postižením, seniory, matky samoživitelky či na lidi žijící v SVL.

Hlavní vizí Koncepce sociálního bydlení ČR je „vytvoření nového systému, který bude navazovat na současný systém intervencí ze strany státu, krajů a obcí v oblasti bydlení, sociálních služeb a sociálních dávek.“ Systém však počítá pouze s osobami, jež budou splňovat podmínky stanovené zákonem.

Je však nežádoucí, aby tato vize způsobila negativní dopady na osoby či domácnosti, které současné sociální nástroje (konkrétní dávky, sociální služby apod.) využívají k zabezpečování svých bytových potřeb. Koncepcí navrhovaný systém sociálního bydlení si klade za cíl především zajistit nejen důstojné podmínky pro živobytí, ale také snižovat riziko pádu do chudoby.

 

Koncepce sociálního bydlení ČR 2015–2025 je dostupná na odkazu zde. 

 

Přihlaste se k odběru novinek z oblasti sociálního bydlení a magazínu Mít domov

Neplatný e-mail.


Webové stránky provozuje projekt MPSV „Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR“. Projekt je realizován v rámci OPZ+.

Registrační číslo projektu:
CZ.03.02.02/00/22_004/0000245

Kontakt

Projekt neposkytuje byty, nabízí užitečné informace a pomoc v bytové nouzi (na koho se obrátit, jaké jsou možnosti pomoci apod.).

Facebook: Sociální bydlení v ČR

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz

Telefon: +420778455761

Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7 Holešovice, 170 00 (mapa)

Pro případné osobní konzultace je nutné sjednat si schůzku předem.

 

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI