Bezdomovectví považujeme za extrémní formu sociálního vyloučení, jehož řešení vyžaduje komplexní přístup. Způsoby řešení bezdomovectví můžeme rozdělit do dvou základních přístupů – bydlení především (Housing First) a prostupné bydlení (Housing Ready).

Bydlení především neboli „Housing First“ je koncept, který vyvinul Dr. Sam Tsemberis v New Yorku na začátku devadesátých let. Jedná se o velmi úspěšnou formu boje s bezdomovectvím.

Cílovou skupinou přístupu Housing First jsou zejména lidé bez domova, kteří tzv. „propadávají“ sítí sociálních služeb, mají špatný zdravotní stav, vážná duševní onemocnění, závislost na návykových látkách a další zdravotní omezení. Pro udržení bydlení zároveň potřebují velkou míru podpory ze strany sociálních pracovníků a dalších profesionálů.

Výzkumy ukazují, že Housing First velmi efektivně pomáhá osobám, které trpí dlouhodobým či opakovaným bezdomovectvím a které jsou ohroženy ztrátou domova.

Základní principy Housing First:

  • bydlení je lidské právo,

  • možnost volby a kontroly na straně klientů (podpora je individuální a rozvíjí silné stránky klienta),

  • oddělení bydlení a podpory (je vyžadováno plnění běžných povinností nájemníka, avšak bydlení není podmíněno např. abstinencí),

  • zaměření na zotavení (důraz na individuální prospěch a smysluplnost s důrazem na rozhodování a směřování svého života),

  • minimalizace rizik, neboli „harm reduction“ (holistický přístup zaměřený na celou osobnost, např. při užívání drog a alkoholu, usiluje o řešení všech příčin a následků, nikoliv pouze o detoxikační léčbu),

  • aktivní zapojení bez donucení (pracovníci podpory aktivně nabízí klientovi podporu),

  • individuální plánování,

  • flexibilní podpora na potřebnou dobu.

Programy Housing First jsou odlišné od programů prostupného bydlení především tím, že je poskytnuto standardní bydlení rychle a bez přípravy. Bydlení představuje základní potřebu, bez které není možné se efektivně snažit o sociální integraci. Uživatelům programů Housing First bydlení poskytuje bezpečí, stabilitu, přináší pocit kontroly a umožňuje jim stanovit si další životní priority. Tím se Housing First  liší od jiných služeb pro lidi bez domova, které se snaží uživatele připravit na bydlení ještě předtím, než bydlení získají. Během a po zabydlení je uživatelům poskytována intenzivní podpora především formou sociální práce, která cílí zejména na udržení bydlení, zdraví, životní spokojenost a sociální integraci.

Výzva č. 108 OPZ Podpora programu Housing First (Bydlení především)

V roce 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo Výzvu č. 108 v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) na podporu konceptu Housing First (Bydlení především). O dotaci se mohly ucházet obce, organizace zřizované obcemi či neziskové organizace. Z podaných žádostí bylo schváleno 15 projektů.

Hlavním cílem této výzvy je podpora pilotního rozšíření konceptu Housing First (Bydlení především) včetně ověřování principů Housing First v praxi. Primárním cílem programu Housing First je eliminace bezdomovectví, respektive stavu bytové nouze a získání standardního bydlení a jeho dlouhodobé udržení uživateli programu. V dlouhodobé perspektivě je nutné sledovat i sekundární dopady, kdy získání standardního bydlení, respektive přechod ze stavu bytové nouze do stavu bydlení má potenciál nastartování celého komplexu pozitivních změn v dalších oblastech života účastníků programu Housing First (např. motivace ke zlepšení zdravotního stavu, vyšší aspirace pro vzdělávací kariéru dětí, rozšiřování a posilování sociálních vazeb, zvýšení sebevědomí a snaha o vyšší sebeuplatnění včetně získání legálního zaměstnání atp.). Aby mohl být tento potenciál naplněn, existují určité principy, zásady, jejichž respektování výrazně usnadní procesy komplexní změny a naopak, je riziko, že bez jejich zakomponování do praxe Housing First programu, může být ohrožen i primární cíl – trvalé udržení bydlení.

Úspěšnost konceptu Housing First v minulosti pilotně ověřilo město Brno a nyní se v rámci Výzvy č. 108 OPZ připojují další města a neziskové organizace.

Brněnský projekt Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi – Rapid Re-Housing ukázal po roce od nastěhování, že 96 % rodin, kterým bylo poskytnuto bydlení, je schopno řádně platit nájem a bydlení si tak udržet. Projekt byl podpořen z OPZ a získal různá ocenění, např. mezinárodní cenu SozialMarie pro inovativní projekty v sociální oblasti.

Přístup Housing First se rozšířil v různé míře i do obcí a neziskových organizací, které nejsou zapojeny do čerpání podpory v rámci Výzvy č. 108 OPZ.

Podpora Housing First

Realizátorům projektů v rámci Výzvy č. 108 OPZ a dalším zájemcům o přístup Housing First nabízí MPSV podporu v oblastech systémových informací, metodické podpory, evaluace projektů, propojení s dalšími aktéry, přenosu výstupů z projektů do koncepčních a strategických materiálů a také publicity projektů.

Tým podpory Housing First projektu MPSV Podpora sociálního bydlení aktuálně připravuje řadu metodických a informačních materiálů a také seminářů o přístupu Housing First a souvisejících tématech. První z takových dokumentů představuje „Úvod do Housing First“, který seznamuje úspěšné žadatele Výzvy č. 108 OPZ a další zájemce s procesem realizace projektu podle principů přístupu Housing First.

Další materiály a semináře se budou týkat specifických témat, mezi která patří domácí násilí, trauma, komunitní integrace, harm reduction. Zájemci se rovněž mohou těšit na informace o modelech přístupu Housing First, které se zaměřují na specifické cílové skupiny, jako jsou rodiny, jednotlivci, ženy, LGBTIQ+, nebo oběti diskriminace.

Veškeré dostupné materiály k Housing First naleznete zde.

 

Mapa projektů sociálního bydlení a Housing First

Podrobnější mapu i s popisy projektů najdete na našem webu zde.

Podpora sociálního bydlení

*ASZ = Agentura pro soc. začleňování

 

Rozdíl mezi Housing First a Housing Ready

HF schody fin

 

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.


Webové stránky provozuje projekt MPSV „Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR“. Projekt je realizován v rámci OPZ+.

Registrační číslo projektu:
CZ.03.02.02/00/22_004/0000245

Kontakt

Facebook: Sociální bydlení v ČR

E-mail: socialni.bydleni@mpsv.cz

Telefon: +420 778 455 761

Adresa: Na Maninách 876/7, Praha 7 Holešovice, 170 00 (mapa)

Pro případné osobní konzultace je nutné sjednat si schůzku předem, a to v rámci konzultačních hodin:

Pondělí: 12:00–16:00

Středa: 9:00–13:00

Pátek: 9:00–13:00

Osobní schůzku lze také dohodnout mimo kancelář Kontaktního centra.

 

 

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI