Bydlení především neboli „Housing First“ je koncept, který vyvinul Dr. Sam Tsemberis v New Yorku na začátku devadesátých let. Jedná se o velmi úspěšnou formu boje s bezdomovectvím.

Primární cílovou skupinou programů Housing First jsou lidé bez domova, kteří mají špatný zdravotní stav, jsou závislí na alkoholu či jiných návykových látkách, mají vážná duševní onemocnění a další zdravotní omezení.

Výzkumy ukazují, že Housing First velmi efektivně pomáhá osobám, které trpí dlouhodobým či opakovaným bezdomovectvím a které jsou ohroženy ztrátou domova.

Základní principy Housing First:

  • bydlení je lidské právo,
  • možnost volby a kontrola na straně klientů (naslouchání a respektování názorů lidí využívajících tuto službu),
  • oddělení bydlení a podpory (např. bydlení není podmíněno požadavkem, aby klient podstoupil protialkoholní léčbu),
  • zaměření na zotavení (důraz na individuální prospěch a smysluplnost s důrazem na rozhodování a směřování svého života),
  • minimalizace rizik, neboli „harm reduction“ (holistický přístup založený na celou osobnost např. při užívání drog a alkoholu, usiluje o řešení všech příčin a následků, nikoliv pouze detoxikační léčbu),
  • aktivní zapojení bez donucení,
  • individuální plánování,
  • flexibilní podpora na potřebnou dobu.

Programy Housing First jsou odlišné od programů prostupného bydlení především tím, že je bydlení poskytnuto standardní bydlení rychle a bez přípravy. Bydlení je totiž základní potřebou, bez které není možné se efektivně snažit o sociální integraci.  Uživatelům programů Housing First bydlení poskytuje bezpečí, stabilitu, přináší pocit kontroly a umožňuje jim stanovit si další životní priority. Tím se Housing First  liší od jiných služeb pro lidi bez domova, které se snaží uživatele připravit na bydlení ještě předtím, než bydlení získají. Během a po zabydlení je uživatelům poskytována intenzivní podpora, která cílí zejména na udržení si bydlení, zdraví, životní spokojenost a sociální integraci.

Výzva č. 108 OPZ Podpora programu Housing First (Bydlení především)

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčlenilo v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) na podporu konceptu Housing First (Bydlení především) 150 milionů korun. O dotaci se mohou ucházet obce, organizace zřizované obcemi či neziskové organizace.

Hlavním cílem této výzvy je podpora pilotního rozšíření konceptu Housing First/Bydlení především včetně ověřování principů Housing First v praxi. Primárním cílem programu Housing First je eliminace bezdomovectví, respektive stavu bytové nouze a získání standardního bydlení a jeho dlouhodobé udržení uživateli programu. V dlouhodobé perspektivě je nutné sledovat i sekundární dopady, kdy získání standardního bydlení, respektive přechod ze stavu bytové nouze do stavu bydlení má potenciál nastartování celého komplexu pozitivních změn v dalších oblastech života účastníků programu HF (např. motivace ke zlepšení zdravotního stavu, vyšší aspirace pro vzdělávací kariéru dětí, rozšiřování a posilování sociálních vazeb, zvýšení sebevědomí a snaha o vyšší sebeuplatnění včetně získání legálního zaměstnání atp.). Aby mohl být tento potenciál naplněn, existují určité principy, zásady, jejichž respektování výrazně usnadní procesy komplexní změny a naopak, je riziko, že bez jejich zakomponování do praxe HF programu, může být ohrožen i primární cíl – trvalé udržení bydlení.

Koncept v minulosti přebralo například město Brno a připojují se další města, jako jsou Liberec, Otrokovice, České Budějovice a další. Brněnský projekt Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi – Rapid Re-Housing ukázal, že 96 % rodin, kterým bylo poskytnuto bydlení, je schopno řádně platit nájem a bydlení si tak udržet. Projekt byl podpořen z OPZ a získal různá ocenění, např. mezinárodní cenu SozialMarie pro inovativní projekty v sociální oblasti.

Zájemci o podporu z výzvy č. 108 OPZ „Podpora programu Housing First (Bydlení především)“ mohou předkládat žádosti až do 31. 10. 2019 do 12:00.

Více informací najdete na těchto webových stránkách: www.esfcr.cz/vyzva-108-opz.

Přihlaste se k odběru novinek a Zpravodaje sociálního bydlení

Neplatný e-mail.

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Nevíte si rady?

Máte připomínky k obsahu webu?

Napište nám

Vyrobeno v UNISMINI